Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 6.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 26.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Saimniecības daļas darbība  2018.gadā

 

Saimniecības  direktore

V.KURSA

 

SD struktūrdaļu vadītāji un darbinieki

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

 

Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmas vadītāja prof. A.KĻAVIŅA

 

 

 

 

3.

 

 

15.40

 

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu

 

Programmu vadītāji,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

 

4.

 

 

15.50

 

Par LSPA attīstības stratēģijas 2016.- 2020.g.g. īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāni 2019.gadam

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS, Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

 

 

5.

 

16.00

 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2019.gadam

 

 

PPMC vadītāja

I.BLEKTE

 

+

 

6.

 

16.10

 

LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums  2018.gadā un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  attīstības plāns  2019.gadam

 

Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

 

 

7.

 

16.20

 

Dažādi

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 6.decembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 4.oktobrī

Drukāt

1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.MACKARS informēja par Studējošo kreditēšanas komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 “Par studentu kreditēšanu un kreditēšanas komisijas sastāvs 2018./2019.ak.gadam: Priekšsēdētājs doc. Verners Mackars, Locekļi: asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 2.kursa studente Jūlija Bajāriete, 2.kursa studente Anete Pirktiņa.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE informējapar studentu uzņemšanas rezultātiem 2018.gadā /atskaite pielikumā/.

3. Senatori atbalstīja programmas “Pedagoģija” slēgšanu. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2019./2020.ak.gadam visās akreditētajās studiju programmās.

4. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Studiju domes darba plānu, Sporta daļas vadītājs doc. S.SAULĪTE - ar Sporta domes darba plānu 2018./2019.ak.gadam. Senatori diskutēja par iespējām studējošajiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un apstiprināja Studiju domes un Sporta domes darba plānus 2018./2019.ak.gadam /plāni pielikumā/.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2018./2019. ak.gadam, Senāts to apstiprināja.

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar izstrādātajām laika normām slodzes aprēķināšanai. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 3 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

7. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.gada 2.semestrī.

8. Senāts nolēma:

- Izsludināt konkursu uz LSPA rektora vēlēšanām. Pēc nolikuma (“Nolikums LSPA rektora vēlēšanām”) paredzētie dokumenti jāiesniedz līdz š.g. 4.novembrim.

- Sasaukt Satversmes sapulci LSPA Rektora vēlēšanām 2018.gada 4.decembrī.

- Apstiprināt Rektora vēlēšanu organizēšanas komisijas sastāvu: komisijas priekšsēdētājs Kvalitātes vadītājs, profesors            U.Grāvītis,Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore I.Avotiņa, Vadošā pētniece, docente I.Dravniece, Vadības katedras vadītāja, docente, vadošā pētniece S.Luika, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova, 4.studiju gada doktorants A.Astafičevs.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par izmaiņām nolikumos: Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija”(42722) profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi  un Nolikumā studijām pēc individuālā plāna. Senāts apstiprināja grozījumus minētajos nolikumos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 19.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

 

1.

 

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2017./2018.ak.gadā

 

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

 

+

 

 

2.

 

 

15.30

 

Par Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku

Bibliotēkas vad. M.ZALUKSNE

 

+

 

 

3.

 

 

15.40

 

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

 

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE

 

 

+

 

 

4.

 

 

15.50

 

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” 2019.g.

 

Atb. Una GUTMANE

 

 

 

+

 

5.

 

16.00

 

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana 2018./2019.ak.g.

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

6.

 

16.15

 

Par studiju virzienu padomju sastāvu 2018./2019.ak.gadam

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

 

7.

 

16.20

 

Par grozījumiem LSPA struktūrā

 

 

Rektors

Prof. ŽĪDENS

 

 

+

 

8.

 

16.40

 

Nolikuma Par treneru – pedagogisko prakšu vadītāju tālākizglītību apstiprināšana

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

 

9.

 

16.45

 

Dažādi

Grozījumi nolikumos

 

 

 

 

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.novembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 4.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2018.gada 21.septembrī    

Nr.p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studējošo kreditēšanas komisijas atskaite par 2017./2018.ak.gadu, komisijas sastāva apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

2.

15.20

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2019./2020.ak.g.

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

15.50

Semināru, starpkatedru  pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.10

Studējošo pašpārvaldes  atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.ak.g. 2.semestrī
 

SP priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

7.

16.20

Rektora vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana, vēlēšanu termiņa noteikšana 

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

8.

16.30

Dažādi

 

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 4.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 30.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
    2018.gada 24.augustā      

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Studiju departamenta vadītājs (asoc.prof. I.Kravalis); Smagatlētikas katedras vadītājs (prof. LČupriks); Smagatlētikas katedras docents (S.Saulīte); Vieglatlētikas katedras lektors (K.Kuplis)

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Ak.personāla komisijas priekšsēdētāja prof. I.AVOTIŅA,

Attiecīgo katedru vadītāji

Amatu pretendenti

 

2.

11.20

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2017./2018.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

3.

11.35

Reģistrācijas nolikums studijām 2018./2019.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

11.45

AII Iekšējās kvalitātes   nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vad.

Prof. U.GRAVITIS

   

5.

12.00

Dažādi

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 30.augustā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 18
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv