Uz sākumu Par LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 21.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem. Diplomus saņems 201 sporta un veselības aprūpes speciālists, doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās: 9 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā”, 10 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventi, kā arī 3 akadēmiskās doktora programmas “Sporta zinātne” absolventes; 68 absolventi profesionālā bakalaura programmā "Sporta zinātne", 64 absolventi profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija”. Augstākās izglītības diplomus saņems 47 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists”  speciālisti. Bakalauri Sporta zinātnē pa kvalifikācijām: Vecākais treneris, Sporta skolotājs – 19, Vecākais treneris, Vadītājs – 29, Vecākais treneris, Rekreācijas speciālists – 11, Sporta skolotājs, Vadītājs – 5, Sporta skolotājs, Rekreācijas speciālists – 2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par sertifikātu izsniegšanu Doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.

2.Ētikas komisijas priekšsēdētāja doc. I.IMMERE informēja par komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Senāts atbalstīja priekšsēdētājas priekšlikumu iekļaut nākamā gada Studiju domes darba plānā jautājumu par Ētikas komisijas darba procesa un termiņu pārskatīšanu.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par studiju procesu 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par imatrikulāciju studijām 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” 2018./2019.ak.gadam.

6.Apstiprināts LSPA Profesoru padomes sastāvs: prof. Juris Grants, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Leonīds Čupriks, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Jānis Žīdens, profesionālo apvienību pārstāvji Andris Kalniņš, Voldemārs Losevs, Sandra Rozenštoka, Ivans Klementjevs. Akadēmijas starptautiskās vērtēšanas komisijas sastāvs: prof. U.Grāvītis, prof. J.Lanka, prof. A.Fernāte.

7.Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesorei Intai Mārai RUBANAI un profesoram Jurim DRAVNIEKAM piešķirts goda nosaukumu Emeritus profesors.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 10.maijā

Drukāt

 

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2017.gadā. Apstiprināts finanšu pārskats par 2017.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāme. Pielikumā finanšu darbības pārskats.

2.Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLĪTIS informēja, ka 2017./2018.ak.gadā Akadēmiskā šķīrējtiesā neviens iesniegums nav saņemts, līdz ar to šķīrējtiesas darbība nenotika un lēmumi netika pieņemti.

3.Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.septembri /pielikumā/.

4.Teorijas katedras vadītāja doc. I.IMMEREatskaitījās par Teorijas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Apstiprināts senāta lēmums Nr. 12, Teorijas katedras darbs atzīts par atbilstošu. /Atskaite un lēmums pielikumā/.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: divām asociētā profesora amata vietām Slēpošanas katedrā; docenta amata vietu Smagatlētikas katedrā; lektora amata vietu Vieglatlētikas katedrā; Studiju departamenta vadītāja amata vietu un Smagatlētikas katedras vadītāja amata vietu.

6.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālā bakalaura programmā «Sporta zinātne» 2018./2019. ak. gadam Nepilna laika neklātienē, 1.līmeņa profesionālā studiju programmā kvalifikācijā «Sporta veida treneris», Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā, Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā, profesionālā bakalaura programmā «Fizioterapija».

7. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE prezentējaLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu, kuru Senāts akceptēja.

8. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTEprezentēja 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”  LSPA projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” darba programmu, kas ir izstrādāta un apstiprināta stratēģiskā partnerībā ar LSPA zinātnisko institūciju pārstāvjiem un LSPA  studējošo  pašpārvaldi.  Senāts akeptēja minēto plānu.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstinājaar grozījumiem nolikumā par Bakalaura noslēguma eksāmeniem, kurus Senāts akceptēja.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 5.aprīlī

Drukāt

Studējošo pašpārvaldē ievēlēti senatori: doktorants M.Čampa, maģistrante I.Kumpiņa, pašpārvaldes priekšsēdētāja E.Mārtiņa, studējošie S.Martinsone, S.Roga, I.Ivanova, J.Bajāriete.

1.Smagatlētikas katedras vadītājs prof. L.ČUPRIKS informēja par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Senāts Smagatlētikas katedras darbu atzina par labu. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 Par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. /pielikumā/.

2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki studiju programmā «Sporta zinātne» 2018./2019.ak.gadam.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 «Par Studiju maksu noteikšanu 2018./2019. ak.gadam /pielikumā/.

4.Apstiprināti LSPA Senāta darba plāns un LSPA galveno organizatorisko darba plāns 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/.

5.Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTINA informēja Senātu par Studējošo pašpāvaldes darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī.

6 Aktualizēti plāni:

LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu);

LSPA cilvēkresursu attīstības plāns;

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns;

LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāns (sporta skolotāju sagatavošanā).

7. Rektors prof. J.ŽĪDENS informēja par sadarbību ar RSU - 3. aprīlī notika abu augstskolu vadības tikšanās un noslēgta vienošanās par kopīgu studiju programmu un pētniecības grantu veidošanu sporta medicīnā un sabiedrības veselības jomā.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.februārī

Drukāt

1. LSPA Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 7  ”Par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā” /pielikumā/ un lūdza prorektoru nākamā gada atskaiti papildināt ar SVID analīzi.

2. Studiju   departamenta   vadītājs  asoc. prof.   I.Kravalis   ziņoja  par  diplomu izsniegšanu 2018.gada Nepilna laika neklātienes absolventiem.  Diplomus saņems 5 programmas “Sporta zinātne” absolventi un 15 programmas “Fizioterapija’ absolventi. Izlaidums notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 15.00 konferenču zālē.

3. Apstiprināta  LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtība  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Studiju departamenta Darba plāns 2018.gadam /pielikumā/. 

5. Apstiprināts  LSPA Sporta nozares bibliotēkas  pakalpojumu cenrādis /pielikumā/.

6. Dažādi

Atgādinājums par Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu no 15.februāra līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 11.janvārī

Drukāt

1.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas plāna izpildi 2017.gadā un plāna aktualizēšanu 2018.gadam. Apstiprināta atskaite par 2017.gadu un plāns 2018.gadam
2.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu (sporta skolotāju sagatavošanā) 2018. – 2024.gadam. Senāts apstiprināja LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu.

3.   Studiju virziena vadītāja studiju prorektore prof. A.Fernāte un Studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa iepazīstināja arakreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe.

4.   Senāts akceptēja atkārtotai izdošanai izdevniecībā RaKa prof. A.Ābeles papildinātu monogrāfiju «Sporta psiholoģija: Teorija un prakse».  

5.   Dažādi:

Studiju departamenta vadītājs asoc. prof. I.Kravalis informēja:

- par ziemas sesijas organizēšanu no 22.janvāra līdz 2.februārim, par eksāmenu kārtošanas kārtību, protokolu aizpildīšanas un nodošanas kārtību;

- par iestājeksāmenu organizēšanu no 2018.gada 25. – 26.jūlijam. 25.jūlijā notiks visi pārbaudījumi, 26.jūlijā – kross.

Zinātņu prorektors prof. J.Grants atgādināja par zinātnisko atskaišu par 2017.gadu nodošanas termiņu - līdz 12.janvārim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 14
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Digna, Jautrīte, Kamila

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv