Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 10.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja senāta locekļus par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2018.gadā un par plāna aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.gadam.

2. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE un Akreditēto studiju programmudirektori prof. J.Grants, Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova, 1.līmeņaprofesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte iepazīstināja senāta locekļus arpašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu.

3. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS iepazīstināja ar Studiju departamenta darba plānu 2019.gadam, kuru senāts apstiprināja.

4.Studējošo pašpārvaldes locekle I.ROMAŠKO iepazīstināja ar Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas E.MĀRTIŅASsagatavoto atskaiti par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī.  Pašpārvaldē darbojošos studentu skaits palielinājies no 9 uz 24, darbība tiek reklamēta sociālajos tīklos, notiek sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību. 17.janvārī notiks Studējošo pašpārvaldes valdes vēlēšanas. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un pozitīvi novērtēja Studējošo pašpārvaldes darbu.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna, atbilstoši LSPA stratēģijai, aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna aktualizēšanu 2019.gadam

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar sagatavoto projektu par Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtību LSPA.

7. Senāts nolēma deleģēt studiju prorektori prof. A.Fernāti izvērtēt un LSPA vārdā parakstīt nodarbinātības dokumentāciju ar prof. Juri Grantu pēc prof. Jura Granta apstiprināšanas rektora amatā un amata pilnvaru uzsākšanas.  

8. Apstiprināti grozījumi LSPA Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem, papildinot Kārtību ar 6.pielikumu “Sniedzamā informācija par komandējumu vai darba braucienu sabiedrisko attiecību un komunikācijas vajadzībām”.

9. Dažādi

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

-          Lūdza docētājus, kuriem ir vērā ņemamas publikācijas, iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību saņemšanai.

-          Informēja par LASE žurnāla iekļaušanu ERIC datu bāzē.

Erasmus programmas koordinators prof. U.Švinks informēja par iespēju 15 – 20 studējošiem doties studiju praksē uz ārzemēm uz 2 mēnešiem.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 6.decembrī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par LSPA attīstības stratēģijas 2016. - 2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāniem 2019.gadam. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par LSPA attīstības stratēģijas 2016. –2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un apstiprināja LSPA attīstības plānus 2019.gadam.

2. Programmas “Fizioterapija” specializāciju vadītājs asist. M.ČAMPA iepazīstināja ar studiju virziena “Veselibas aprūpe” pašnovērtējuma ziņojumu par 2017./2018.ak.gadu. Apstiprināts Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.ak.gadu.
3. Saimniecības direktore V.KURSA informēja par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā” /informācija un lēmums pielikumā/.
4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
5. Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS iepazīstināja senatorusar LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
6. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 (05.07.2016) un MK rīkojumu Nr. 17 «Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim» Senāts apstiprināja darba algas akadēmijas darbiniekiem un Rektoram ar 2019.gada 1.janvāri.

7. Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī) /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.novembrī

Drukāt

1.   Sporta daļas vadītāju un Sporta kluba valdes priekšsēdētāju doc. S.SAULĪTI par sporta darbu akadēmijā2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 “Par sporta darbu LSPA 2017./2018.ak.gadā”, sporta darbs novērtēts kā atbilstošs prasībām /lēmums un atskaite pielikumā/.

2.   Bibliotēkas vadītāja M.ZAĻŪKSNE iepazīstināja ar izstrādāto Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2018. – 2022.gadam /pielikumā/. Bibliotēkas vadītāja aicina docētājus būt aktīvākiem un ieteikt literatūru, kuru būtu nepieciešams iepirkt. Apstiprināta Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2018. – 2022.gadam.

3.   Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE iepazīstinājaar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/. Uzmanība galvenokārt pievērsta informācijai un reklāmai par uzņemšanu.

4.   Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi profesionālās pilnveides izglītības programmā «Pamatzināšanas sporta trenera «C» kategorijas sertifikāta iegūšanai» 2019.gadā. Kursantu kuratore šogad būs Diāna Rutks arī Rutkis.

5.   Apstiprinātas katedru slodzes 2018./2019.ak.gadam, ar nosacījumu – koriģēt un akcentēt zinātniskā darba noslodzi.  

6.   Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 5 «Par strukturālām reformām» un grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā /pielikumā/.

7.   Apstiprināts Nolikums par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.      

8.   Apstiprināti grozījumi nolikumos: «LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums», «Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija””, «Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos» /pielikumā/.      

9.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 «Par Studiju virzienu padomju sastāvu» /pielikumā/.      

10. Senāts nolēma apbalvot ar goda nosaukumu «LSPA patriots» par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu: prof. J.Lanku, prof. V.Lāriņu, asoc.prof. L.Saivu, doc. B.Luiku, LSFP pārstāvi A.Kalniņu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

Drukāt

INFORMĀCIJA

par Profesoru padomes sēdi 2018.gada 29.augustā

Par LSPA Profesoru padomes priekšsēdētāju apstiprināts prof. Juris Grants, Profesoru padomes sēdē par asociētajām profesorēm ievēlētas Inga LIEPIŅA un Ingrīda SMUKĀ.

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Ivars KRAVALIS par Studiju departamenta vadītāju;

Leonīds ČUPRIKS par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras vadītāju;

Sergejs SAULĪTE par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;  

Krišjānis KUPLIS par Vieglatlētikas katedras lektoru.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.”.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu «Izglītība, pedagoģija, sports» un «Veselības aprūpe» profesionālā bakalaura , profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2018./2019.ak.gadā».

4. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2018.gadā.

5. 2018./2019.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: par viesprofesoru Teorijas katedrā Uldis ŠVINKS, par asociēto viesprofesori Vadības katedrā Tatjana TAMBOVCEVA, par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Maija DZINTARE,par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Oksana KOĻESOVA,par asociēto viesprofesori Slēpošanas katedrā Laima SAIVA, par asociēto viesprofesoru Sporta spēļu katedrā Andris SPUNDE,par docentu ar Teorijas katedras vadītāja pienākumiem Uģis CIEMATNIEKS, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verners MACKARS, par viesdocenti Vadības katedrā Līvija ZEIBERTE, par viesdocentu Vadības katedrā Juris BAUMANIS,   par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Daina KREPŠA, par viesdocentu Sporta spēļu katedrā Vladimirs LAPIŅŠ,         par viesdocenti Vingrošanas katedrā Ļubova MAĻARENKO, par vieslektori Sporta medicīnas katedrā Evita DUBIŅINA, par vieslektori Anatomijas katedrā Zane ŠMITE, par vieslektori Sporta spēļu katedrā Aleksandra TIHOVSKA, par vieslektoru  Vieglatlētikas katedrā Gunārs ANDERSONS, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Rihards LEJA, par viesasistentu Informātikas katedrā Raivo SAULGRIEZIS, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Kalvis POGULIS, par vadošo viespētnieku Sporta zinātnes daļā Viesturs KRAUKSTS.

8. Apstiprinātas akadēmijas   darbinieku   algas 2018./2019.ak.gadam.

9. Apstiprinātas izmaiņas grafikos 3.studiju gadam.

10. Aktualizēti LSPA attīstības plāni, ar kuriem Senāta locekļus iepazīstināja studiju prorektore prof. A.Fernāte.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 21.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem. Diplomus saņems 201 sporta un veselības aprūpes speciālists, doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās: 9 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā”, 10 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventi, kā arī 3 akadēmiskās doktora programmas “Sporta zinātne” absolventes; 68 absolventi profesionālā bakalaura programmā "Sporta zinātne", 64 absolventi profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija”. Augstākās izglītības diplomus saņems 47 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists”  speciālisti. Bakalauri Sporta zinātnē pa kvalifikācijām: Vecākais treneris, Sporta skolotājs – 19, Vecākais treneris, Vadītājs – 29, Vecākais treneris, Rekreācijas speciālists – 11, Sporta skolotājs, Vadītājs – 5, Sporta skolotājs, Rekreācijas speciālists – 2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par sertifikātu izsniegšanu Doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.

2.Ētikas komisijas priekšsēdētāja doc. I.IMMERE informēja par komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Senāts atbalstīja priekšsēdētājas priekšlikumu iekļaut nākamā gada Studiju domes darba plānā jautājumu par Ētikas komisijas darba procesa un termiņu pārskatīšanu.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par studiju procesu 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par imatrikulāciju studijām 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” 2018./2019.ak.gadam.

6.Apstiprināts LSPA Profesoru padomes sastāvs: prof. Juris Grants, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Leonīds Čupriks, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Jānis Žīdens, profesionālo apvienību pārstāvji Andris Kalniņš, Voldemārs Losevs, Sandra Rozenštoka, Ivans Klementjevs. Akadēmijas starptautiskās vērtēšanas komisijas sastāvs: prof. U.Grāvītis, prof. J.Lanka, prof. A.Fernāte.

7.Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesorei Intai Mārai RUBANAI un profesoram Jurim DRAVNIEKAM piešķirts goda nosaukumu Emeritus profesors.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 15
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv