Arhīvs

ERASMUS STUDIJAS

Drukāt

500px-Erasmus logo.svg

Erasmus ir viena no populārākajām studentu apmaiņas programmām Eiropā. Tās mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības valstu studentu apmaiņu, veicinot augstskolu attīstību vienotā Eiropas kontekstā.

erasmus

 

ERASMUS STIPENDIJAS

Erasmus programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas.

Erasmus programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās.

Studentu mobilitāte – studiju un prakses periods ārvalstīs (studiju periods var iekļaut arī prakses periodu).

Studiju periodam ārvalstīs ir jābūt daļai no studenta studiju programmas nosūtošajā augstskolā. Studiju mobilitāti var īstenot visu ciklu programmās. Periods – 3-12 mēneši

Studiju prakse ārvalstīs tiek atbakstīta visu ciklu programmās

Studiju prakses periods – 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc studenta studiju programmas beigšanas (Šī aktivitāte iekļauj arī asistentūras jaunajiem pedagogiem)

Iespēju robežās studiju praksei ir jābūt iekļautai studiju programmā

Viens students var īstenot mobilitāti kopā 12 mēnešus katrā studiju ciklā, kā arī LLP programmas mobilitātes dalībnieki var piedalīties Erasmus+ mobilitāte aktivitātēs

● Studentam, kurš piedalās Erasmus+ mobilitātē, ir jābūt reģistrētam AIIE, studijās dodoties sākot no 2.akadēmiskā gada. Uz dalību praksē šis ierobežojums neattiecas

Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Stipendijas apjoms ir atkarīgs no augstskolai piešķirtā Erasmus finansējuma apjoma un plānotā izbraucošo studentu skaita. Nosakot konkrēto stipendijas apjomu katram programmas dalībniekam, tiek ņemts vērā arī attiecīgās valsts dzīves dārdzības līmenis.

ECTS

ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System) – ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās valstīs (augstskolās), kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas.ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un tas nozīmē, ka ārzemēs apgūtie priekšmeti aizstāj tādus vai līdzīgus priekšmetus LSPA studiju programmā.

Pirms aizbraukšanas tiek noslēgts trīspusējs mācību līgums (Learning Agreement), kuru paraksta students, LSPA un ārzemju augstskola un kurā norādīti studiju kursi, kā arī iegūstamais kredītpunktu skaits. Par visiem sekmīgi pabeigtajiem kursiem ārzemēs studenti saņem oficiālu atzīmju izrakstu no augstskolas (Transcript of Records), kura studentu uzņēmusi, norādot kursu nosaukumus, vērtējumu un kredītpunktu skaitu katrā no tiem.

LSPA ir ECTS koordinators, kurš konsultē studentus studiju posma plānošanā ārzemju augstskolā, kopā ar studiju departamenta vadītāju, maģistrantūras un doktorantūras vadītāju apstiprina sastādīto studiju programmu.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Lai piedalītosErasmusprogrammā, studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās, labas angļu, vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

KAS JĀDARA, LAI PIEDALĪTOS«ERASMUS» PROGRAMMĀ?

LSPA mājas lapā ir redzamas visas mūsu partneraugstskolas. Izvēlieties studiju vietu ārzemēs un programmu atbilstoši jūsu pašreizējam studiju virzienam.

Izvēloties mācību priekšmetus, noskaidrojiet, vai tos māca jums zināmā svešvalodā. Šī informācija ir atrodama ārzemju augstskolas mājaslapā.

Aizpildiet LSPA Erasmus pieteikuma anketu, kuru kopā armotivācijas vēstuli, CV ,sekmju izrakstu (vai diploma pielikuma kopiju) par līdzšinējām studijām, studiju programmas vadītāja un specializācijas katedras rekomendācijuiesniedziet LSPA Erasmus koordinatoram prof. Uldim Švinkam (202.kab.) līdz 15.aprīlim rudens semestrim un 15.oktobrim pavasara semestrim.

Pēc dokumentu iesniegšanas sekos svešvalodas zināšanu pārbaude – intervija. Par intervijas laiku un vietu Jūs tiksiet informēti individuāli ar e-pasta palīdzību.

Izvērtējot Jūsu kandidatūru, ņems vērā gan Jūsu sekmes, gan svešvalodu zināšanas, kā arī Jūsu motivāciju studēt ārvalstīs un izvēlētās augstskolas pamatojumu.

Pirms došanās uz ārzemēm apmaiņas programmai nominētie studenti varēs konsultēties par stipendijas saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, lai reģistrētos izraudzītajā augstskolā. Tad arī būs nepieciešams sastādīt studiju plānu (Learning agreement) un saskaņot to ar savas studiju programmas direktoru un kvalifikāciju vadītājiem

BijušoErasmusstudentu pieredze liecina, ka studijas ārzemēs ir vērtīgs ieguvums profesionālajā un personības izaugsmē. Tā ir lieliska iespēja popularizēt mūsu valsti un tās kultūru. Ārzemju augstskolā gūta pieredze ir arī pozitīvs faktors darba tirgū.

Termiņi

Dokumentu iesniegšanas termiņš – rudens semestrim 15.aprīlis, pavasara semestrim 10.oktobris!

Plašāka informācija pie LSPA Erasmus koordinatora prof. Ulda Švinka vai izglītības metodiķes Irīnas Aksjonovas (202.kab.).

 

 

2012./2013.AK.G.

Drukāt

Erasmus ārzemju studenti LSPA 2012./2013.ak.g. 

 • Egons Vedriš - Zagrebas Universitāte, Horvātija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Joao Pombo Guerra - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Marco Alexandre Almeida - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Diogo Pinto - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Jorge Pereira Mota - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Olivia Garsia Ruiz - Malagas Universitāte, Spānija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Juan Manuel Vega Tamayo - Malagas Universitāte, Spānija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Arturs Akelaitis - Lietuvas Sporta Universitāte (28.01.-28.04.2013.);
 • Dalius Juodsnukis - Lietuvas Sporta Universitāte (28.01.-28.04.2013.);
 • Ērika Paulauskaite – Šauļu Universitāte (8.02.-8.06.2013.)
 • Mario Todorovs – Nacionālā Sporta akadēmija (1.02.-30.06.2013.)

 

LSPA Erasmus studenti ārzemju augstskolās 2012./2013.ak.g

 • M.Miķelsone - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • S. Širaka - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • L.Umecka - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • A.Dzenītis - Malagas Universitāte (5.06.-5.09.2013.)
 • P.Rozenvalde - Malagas Universitāte (5.06.-5.09.2013.)
 • Marta Empele - Tartu Universitāte (3.09.2012.-3.02.2013.)
 • Aleksandrs Astafičevs - Koimbras Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Toms Jankovskis - Malagas Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Elizabete Zandberga - Malagas Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Edgars Caics - Romas Universitāte (25.02. - 27.07.2013.)
 • Juris Zilvers - Romas Universitāte (25.02. - 27.07.2013.)
 • Jekaterina Smutova - Nacionālā Sporta akadēmija (1.02. - 30.06.2013.)
 • Filips Žuks - Ķīles Universitāte – (25.03.- 31.08.2013.)
 • Agnese Linkeviča - Nacionālā Sporta akadēmija (1.02. - 30.06.2013.)
 • Līva Kalniņa - Zagrebas Universitāte (18.02.-12.07.2013.)
 • Baiba Medne Malagas Universitāte (1.01.2013.- 1.04.2013.)
 • Māra Balode - Kārļa Universitāte (18.02.-30.06.2013.)
 • Rūta Cibule - Kārļa Universitāte (18.02.-30.06.2013.)
 • Līga Lauva – Malagas Universitāte (6.02.-6.05.2013.)

 

Ārzemju docētāji LSPA 2012./2013.ak.g

 • Pavels Rozanskis - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (30.05.-6.06.2013.)
 • Zbigniew Ossowski – Gdaņskas Fiziskās audzināšanas akadēmija (5.-12.09.2012.)
 • Carlos Goncalves – Koimbras Universitāte, Portugāle (12.-16.09.2012.)
 • Vahur Ōōpik – Tartu Universitāte (26.-28.11.2012.)
 • Saulius Kavaliauskas – Lietuvas Sporta universitāte (9.-12.12.2012.)
 • Romualdas Malinauskas – Lietuvas Sporta universitāte (9.-12.12.2012.)
 • Andrzej Nowak – Vroclavas fiziskās izglītības universitāte, Polija (15.04.2013.-21.04.2013.)
 • Jurgita Pauliukaitiene - Lietuvas Sporta Universitāte (2.-5.04.2013.)
 • Malgorzata Charmas - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (22.-4.-27.04.2013.)
 • Zbigniew Ossowski – Gdaņskas Fiziskās audzināšanas akadēmija (21.-28.04.2013.)
 • Oskar Romero Ramos – Malagas Universitāte (23.04.-2.05.2013.)
 • Rafael Merino Marban - Malagas Universitāte (23.04.-2.05.2013.)
 • Ingrid Bottkova – Matej Bel Universitāte (20.-24.05.2013.)

 

LSPA docētāji ārzemju augstskolās 2012./2013.ak.g

 • Aija Kļaviņa - Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (27.-28.09.2012.)
 • Agita Ābele - Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (14.18.10.2012.)
 • Jānis Žīdens - Brno Universitāte (29.10.-2.11.2012.)
 • Uldis Švinks - Brno Universitāte (29.10.-2.11.2012.)
 • Žermena Vazne - Malagas Universitāte (25.11.-1.12.2012.)
 • Rasma Jansone - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Inta Bula-Biteniece - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Andra Fernāte - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Inta Māra Rubana - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Ivars Kravalis - Telemarka Universitāte (4.-10.03.2013.)
 • Kalvis Ciekurs - Telemarka Universitāte (4.-10.03.2013)
 • Inese Pontaga - Komeniusa Universitāte (2.-6.04.2013.)
 • Vera Ševčenko - Komeniusa Universitāte (2.-6.04.2013.)
 • Aija Kļaviņa - Lēvenes Katoļu Universitāte (16.-20.04.2013.)
 • Baiba Smila – Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (9.-5.-13.05.2013.)
 • Daina Krauksta - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (9.-5.-13.05.2013.)
 • Uldis Švinks – Porto Universitāte (5.05.-11.05.2013.)
 • Ingrīda Smukā - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Inga Liepiņa - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Irīna Aksjonova - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Iveta Boge – Lietuvas Sporta Universitāte (15.-18.05.2013.)
 

2011./2012.ak.g.

Drukāt

Erasmus ārzemju studenti LSPA 2011./2012.ak.g.

 1. Andrea Colasurdo – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-29.02.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 2. Pedro Braš – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 3. Joao Pereira – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 4. Jose Teixeira – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 5. Castillo Cruz – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 6. Moreno Galdon – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 7. Blazquez Iniesta – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 8. Jakub Hejl no J.E.Purkene Usti nad Labem Universitāte, Čehija (30.01.-29.06.2012.) profesionālā bakalaura studiju programma 2. studiju gads

LSPA Erasmus studenti ārzemju augstskolās 2011./2012.ak.g.

 1. Līga Eriņa – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (1.07.-30.09.2011., 2.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju gads)
 2. Intars Nikonovs – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (1.07.-30.09.2011., 2.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju gads)
 3. Elīna Ēdole – Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija (17.09.2011.-17.02.2012., bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 4. Artūrs Piļinovičs – J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte, Polija (26.09.2011. - 26.02.2012., bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 5. Jeļena Mihailova – V.Levska Nacionālā sporta akadēmija Sofijā, Bulgārija (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālās studiju programmas 2.studiju gads)
 6. Agnese Zalkovska – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-31.01.2012., maģistrantūras 2.studiju gads)
 7. Alīna Kļonova – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-30.06.2012., doktorantūras 3.studiju gads)
 8. Līga Lauva - Malagas Universitāte (1.02.-30.06.2012.), bakalaura studiju programma, 3.studiju gads
 9. Evija Reine - Malagas Universitāte (1.02.-30.06.2012.), bakalura studiju programma, 2.studiju gads
 10. Līga Eihvalde - Lietuvas fiziskās audzināšanas akadēmija (19.03.-19.072012.), maģistratūras 1.studiju gads
 11. Renārs Līcis – Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (1.07.-30.09.2012., 3.studiju gada doktorantūras students)

Ārzemju docētāji LSPA 2011./2012.ak.g. 

 1. Tomasz Nižnikowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (6.09.-10.09.2011.)
 2. Jerzy Sadowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (6.09.-10.09.2011.)
 3. Arūnas Grabauskas – Šauļu Universitāte (5.09.-8.09.2011.)
 4. Audrone Dumčiene – Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (25.-27.09.2011.)
 5. Erika Zemkova – Komeniusa Universitāte (21.11.-2.12.2011.)
 6. Jerzy Sadowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (10.-15.02.2012.)
 7. Tomasz Nižnikowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (10.-15.02.2012.)
 8. Oscar Romero Ramos – Malagas Universitāte (13.02.-19.02.2012.)
 9. Manuel Gonzalez Domimguez – Malagas Universitāte (25.02.-2.03.2012.)
 10. Andrej Nowak – Fiziskās izglītības universitāte Vroclavā (23.-20.03.2012.)
 11. Ramute Vaznononiene - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (3..-6.04.2012.)
 12. Aleksas Stanislovaitis - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (12.04.2012.)
 13. Jurate Stanislovaitiene - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (12.04.2012.)
 14. Miloš Bednar – Kārļa Universitāte Prāgā (14.-19.05.2012.)
 15. Egle Kemeryte-Riaubiene Lietuvas izglītības zinātnes universitāte (Viļņa) (6.-10.05.2012.)

LSPA docētāji ārzemju augstskolās 2011./2012.ak.g. 

 1. Juris Grants – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (19.09.-25.09.2011.)
 2. Uldis Grāvītis – Radomas Tehniskā universitāte (22.-28.09.2011.)
 3. Arvils Lielvārds – Radomas Tehniskā universitāte (22.-28.09.2011.)
 4. Ingrīda Smukā – J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (16.-21.10.2011.)
 5. Viesturs Krauksts - Zviedrijas sporta un veselības zinātnes .augstskola (5.-8.11.2011.)
 6. Renārs Līcis - Komeniusa Universitāte (16.-20.11.2011.)
 7. Jānis Žīdens - Komeniusa Universitāte (16.-20.11.2011.)
 8. Rasma Jansone - J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (14.-21.11.2011.)
 9. Inta Bula-Biteniece - J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (14.-21.11.2011.)
 10. Agita Ābele - Romas Universitāte „Foro Italico” (29.11-3.12.2011.)
 11. Inta Māra Rubana - Komeniusa Universitāte (5.-11.12.2011.)
 12. Aija Kļaviņa - Šauļu Universitāte (9.-10.12.2011.)
 13. Aija Kļaviņa - Haaga-Helia Universitāte (6.-11.02.2012.)
 14. Baiba Smila - Lomžas biznesa un administrācijas augstskola (21.-26.01.2012.)
 15. Kalvis Ciekurs - Lomžas biznesa un administrācijas augstskola (21.-26.01.2012.)
 16. Aija Kļaviņa - Lēvenes Katoļu Universitāte (25.-28.04.2012.)
 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Digna, Jautrīte, Kamila

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv