Uz sākumu Studiju iespējas
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne” (42813) PDF Drukāt

Vispārējie nosacījumi

LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts, pašvaldību iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās, jo viņiem ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.

LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmijā īstenojamās studiju programmas ir akreditētas.

4 studiju gados (pilna laika klātienē) un 4,5 studiju gados (nepilna laika neklātienē) absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar šādām kvalifikācijām:

 • sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā;
 • sporta skolotājs un rekreācijas (fizisko, garīgo spēju un veselības atjaunošanas) speciālists;
 • sporta veida vecākais treneris1 un vadītājs sporta jomā;
 • sporta veida vecākais treneris1 un sporta skolotājs;
 • sporta veida vecākais treneris1 un rekreācijas speciālists;
 • fizioterapeits.

Uzņemšanas noteikumi

PILNA  LAIKA  KLĀTIENES  STUDIJĀM

1.1. Konkursa kārtībā LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Ārvalstniekus uzņem atbilstoši Augstskolu likuma 83.pantam, Izglītības likumam un LR normatīvajiem dokumentiem.

1.2. Reflektantiem jāiesniedz valsts centralizēto eksāmenu sertifikāti (vērtējums A-E līmenī) pēc izvēles 2 mācību priekšmetos. Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārzemēs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Mazākumtautību skolu absolventiem jāiesniedz sertifikāts par latviešu valodas centralizētā eksāmena nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums ir zemāks, tad var studēt tikai par maksu ar tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta finansētām vietām. Ja vidējās izglītības atestātā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm, tad pēc iestājeksāmenu nokārtošanas konkursa kārtībā var studēt tikai par maksu ar tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta finansētām vietām.

Absolventi, kuriem atestātā nav vērtējuma sportā vai tas ir zemāks par 7 ballēm, var pretendēt uz studijām par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem, ja fiziskās sagatavotības iestājeksāmenā iegūts vērtējums, kas nav zemāks par 8 ballēm.

1.3. Iestājeksāmens jākārto fiziskajā sagatavotībā (FS).

Konkursā vērtē 2 (divu) centralizēto eksāmenu un fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmena rezultātus.

1.4. Studiju  finansēšanas formas : a) par valsts budžeta līdzekļiem, b) par maksu.

1.5. Konkursa kārtībā uzņem valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

1.5.1. Pēc 2 centralizēto eksāmenu un gada vērtējuma sportā:

 • olimpisko un paraolimpisko spēļu dalībniekus (ar LOK rakstisku apliecinājumu);
 • pasaules un Eiropas čempionāta 1.-12.vietas ieguvējus olimpiskajos sporta veidos, 1.-3.vietas ieguvējus citos sporta veidos (ar attiecīgā sporta veida

federācijas rakstisku apliecinājumu);

 • pasaules un Eiropas jaunatnes un junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējus olimpiskajos sporta veidos, 1.-3.vietas ieguvējus citos sporta veidos (ar attiecīgā sporta veida federācijas rakstisku apliecinājumu, ieskaita laika posmu no 2007. līdz 2010.gadam);
 • Murjāņu Sporta ģimnāzijas absolventus (ar rakstisku rekomendāciju ne vēlāk kā 2 gadus pēc skolas beigšanas), LSPA Sporta kluba biedrus, kuri trenējas un piedalās sacensībās LSPA Sporta kluba komandu sastāvā (ar rakstisku rekomendāciju);
 • absolventus no skolām, kuras noslēgušas līgumu ar LSPA;
 • personas ar fiziskiem traucējumiem (bez vērtējuma sportā), uzrādot invaliditātes apliecību.

1.5.2. Pēc divu centralizēto eksāmenu un iestājeksāmena FS rezultātiem.

1.6. Konkursa kārtībā studijās par maksu (Ls 950,00 studiju gadā) ar tiesībām piedalīties iksemestra konkursā uz valsts budžeta finansētām vietām uzņem, ja sekmīgi nokārtots iestājeksāmens FS, bet:

 • nav izturēts konkurss uz valsts budžeta finansētām vietām;
 • vidējās izglītības atestātā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm;
 • ja latviešu valodas centralizētajā eksāmenā vērtējums zemāks par C līmeni (mazākumtautību skolu absolventiem).

1.7. Bakalaura studiju programmā studijām par maksu (Ls 950,00 studiju gadā) bez tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta finansētām vietām uzņem konkursa kārtībā pēc 2 centralizēto eksāmenu rezultātiem. Iestājeksāmens FS nav jākārto. Par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

Studenti var pretendēt uz studējošā kredītu līdz Ls120,00 mēnesī un studiju kredītu.

Studiju līgumu slēgšana:

4.08.2010. – studējošie par valsts budžeta līdzekļiem;

9.-10.08.2010. plkst.9.00-16.00 – studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

50% no studiju maksas jāsamaksā līdz 2010.gada 10.augustam.

NEPILNA  LAIKA  STUDIJĀM  NEKLĀTIENĒ

Studijas neklātienē ir par maksu (Ls 800,00 studiju gadā). 50% no minētās summas jāsamaksā dokumentu iesniegšanas dienā. Sākot ar 2.semestri, studenti var pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai. FS iestājeksāmens nav jākārto. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas fiziskās sagatavotības prasības kā pilna laika dienas nodaļas studentiem.

Par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

Pievienotie dokumenti

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv