Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 29.augustā, protokols Nr. 1

Drukāt

INFORMĀCIJA 

par SENĀTA sēdi 2023.gada 29.augustā, protokols Nr. 1

 

1. Senātā ar informāciju par paveikto darbu no 2022.gada 27.aprīļa uzstājās LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka /pielikumā priekšsēdētājas sagatavotā prezentācija/. Senatori uzdeva jautājumus, norisinājās aktīva diskusija. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. 

2. Senāts konkursa kārtībā ievēlēja amatos: Rodrigo Laviņu – par lektoru Sporta spēļu katedrā, Rihardu Leju – par lektoru Sporta spēļu katedrā, Signi Luiku – par Studiju departamenta vadītāju, Aleksandru Ķeizāni – par Aciklisko sporta veidu katedras vadītāju, Montu Jakovļevu – par Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītājau, Ilzi Avotiņu – par Vieglatlētikas un peldēšanas katedras vadītāju, Intu Bulu-Bitenieci, Irēnu Dravnieci, Agri Liepu, Signi Luiku, Katrīnu Volgemuti – par vadošajiem pētniekiem. 

3. Senāts aktualizēja LSPA Stratēģiju 2023.-2027.gadiem, kura jāapstiprina LSPA Padomei. 

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 1 “Vasaras sesijas rezultāti visās studiju programmās” 2022./2023.ak.gadā /lēmums pielikumā/. 

5. Senāts apstiprināja Reģistrācijas nolikumus studijām PLK un NLN 2023./2024.akg. /nolikumi pielikumā/. 

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 2 “Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā” /lēmums pielikumā/. 

7. Senāts noklausījās Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. Ulda Grāvīša LSPA absolventu aptauju izvērtējumu. 

8. Senāts apstiprināja grozījumus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS”, profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” un profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” uzņemšanas noteikumos /pielikumā/. 

9. Dažādi: 

- Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā ”Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtība LSPA” /pielikumā/. 

- Senāts apstiprināja grozījumus studiju grafikos PLK un NLN. 

- Senāts apsprieda grozījumus nodarbību laiku 

- Senāts atbalstīja atvaļinājuma piešķiršanu rektoram prof. Jurim Grantam no 2023.gada 25.septembra līdz 1.oktobrim.

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10

1. Senāts apstiprināja Valsts pārbaudījumu komisiju lēmumus un nolēma izsniegt diplomus 128 sekmīgi pārbaudījumus nokārtojušiem sporta un veselības aprūpes speciālistiem doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās:

- 33 profesionālā bakalaura programmas "Sporta zinātne" absolventiem,

- 48 profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” absolventiem,

- 10 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā” ar studiju specializācijas virzieniem sporta fizioterapeits vai pielāgoto aktivitāšu speciālists rehabilitācijā absolventiem,

- 14 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventiem ar kvalifikācijām: sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā un rekreācijas speciālistiem,

- 33 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” speciālistiem,

- vienai akadēmiskā doktora studiju programmas absolventei.

2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 15 “Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

3. Senāts pieņēma zināšanai Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājas asoc.prof. Ingrīdas Smukās ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā sūdzības nav saņemtas.

4. Senāts pieņēma zināšanai Ētikas lietu komisijas priekšsēdētājas doc. Zintas Galejas ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā notikušas 11 sēdes, izsniegti 247 atzinumi. Komisijas darbu apgrūtina dokumentu iesniegšana pa daļām un bez parakstiem. Komisijas ieteikumi: izliekot studentam vērtējumu, kontrolēt, vai saņemts Ētikas komisijas saskaņojums pētījuma uzsākšanai; studiju virzienā “Veselības aprūpe” neiesniegt atkārtotai izskatīšanai pieteikumu LSPA Ētikas komisijai, ja students jau ieguvis ārstniecības iestādes Ētikas komisijas atzinumu.

5. Senāts apstiprināja studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavoto studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plānu 2023.-2028.gadam.

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 “Par imatrikulāciju studijām 2023./ 2024.ak.gadā /pielikumā/.

7. Par ievērojamu ieguldījumu LSPA attīstībā Senāts nolēma piešķirt LSPA goda nosaukumu “LSPA Emeritus profesors” profesorei Rasmai Jansonei un profesoram Jānim Lankam.

8. Senāts apstiprināja Nolikumu par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtību /pielikumā/.

10. Dažādi:

10.1.Senāts apstiprināja izmaiņas LSPA Uzņemšanas prasībās 2023./2024.ak.g.:

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta Zinātne”,

-   studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesonālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju specializācijas virzienā „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (2022./2023.akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā). Senāts apstiprinājaLSPA uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem (Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no bruņotā konflikta Ukrainā, ir ieradušies Latvijā pēc 2022.gada 24.februāra) 2023./2024.ak.g. /pielikumā/eng/.

10.3. Senāts apstiprināja izmaiņas Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā".

10.4. Senāts atbalstīja Studējošo pašpārvaldes lēmumu par PLK 1.kursa studenta Eduarda Doroņina

     iekļaušanu LSPA Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā.

10.5. Senāts noklausījās un pieņēma zināšanai studiju prorektores prof. Andras Fernātes sniegto

     informāciju par studiju maksas paaugstināšanu. Studiju maksas 2026./2027.ak.gadam tiks

     pielīdzinātas RSU identiskām studiju programmām, atbilstoši studiju pašizmaksai. Studiju maksas

     būs pieejamas LSPA mājaslapā.

10.6. Pēc diskusijas un jautājumiem par LSPA Padomes darbu Senāts nolēma uzaicināt Padomes priekšsēdētāju Sandru Rozenštoku uz LSPA Senāta sēdi 2023.gada 29.augustā informācijas sniegšanai par paveikto darbu, sākot no 2022.gada 28.aprīļa.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 11.maijā, protokols Nr. 9

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 11.maijā, protokols Nr. 9

1. Senāts ievēlēja Sporta spēļu katedras docenta amatā Aleksandru Astafičevu.

2. Sporta nozares bibliotēkas vadītāja Margarita Zaļūksne prezentēja Bibliotēkas stratēģiju 2023. – 2027.gadiem un atbildēja uz senatoru jautājumiem. Senāts apstiprināja Sporta nozares bibliotēkas stratēģiju 2023. – 2027.gadiem /pielikumā/.

3. Senāts noklausījās Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Ivara Kravaļa atskaiti par Studiju departamenta darbību no 2012. līdz 2023.gadam (atskaite Senāta lēmuma konstatējošā daļā) un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par LSPA Studiju departamenta darbu laika periodā no 2012. līdz 2023.gadam” /pielikumā/. Rektors Senāta vārdā izteica pateicību Studiju departamenta vadītājam asoc.prof. Ivaram Kravalim un Studiju departamenta darbiniecēm par veikto darbu laika periodā no 2012. – 2023.gadam.

4. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2023./2024.ak.gadam:

- 1.līmeņa profesionālā studiju programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”,

- Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”;

- Akadēmiskā maģistra studiju programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā”,

- Akadēmiskā doktora studiju programmā ”Sporta zinātne”.

                    

5. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavoto Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības plānu 2023. – 2028.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 14 ”Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” (41142)”, kurā paredzētas 3 apakšprogrammas: Pirmsskolas sporta skolotājs, Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, Sporta treneris /Lēmums pielikumā/.

7. Dažādi

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja:

par Satversmes sapulci, kas paredzēta 2023.gada 27.jūnijā sakarā ar jauna rektora vēlēšanām, ja LSPA Padome apstiprinās pretendentus;    

par nākamo Senāta sēdi 22.jūnijā plkst. 13.00.

Senāts atbalstīja: prof. Jāņa Žīdena nozīmēšanu par Profesoru padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju padomes sēdē šī gada 18.maijā.

Senāts nolēma piešķirt paraksta tiesības prorektorei prof. Andrai Fernātei dokumentācijas parakstīšanai par prof. J.Grantu.

Senāts nolēma izsludināt konkursu uz Studiju departamenta vadītāja, Aciklisko sporta veidu katedras vadītāja, Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītāja, Vieglatlētikas un peldēšanas katedras vadītāja amata vietām, kā arī akadēmiskā personāla amatiem.

Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Studiju departamenta nolikumā /pielikumā/.

                                                                                      

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 6.aprīlī, protokols Nr. 8

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 6.aprīlī, protokols Nr. 8

 

1. Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2022.gadā /pielikumā atskaite - powerpoint prezentācija/. Finanšu pārskats par 2022.gadu iesniegts Valsts kasē un Izglītības un zinātnes ministrijā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. Rektors prof. Juris Grants Senāta vārdā izteica pateicību grāmatvedēm Ingūnai Zazītei un Ingai Mūsiņai. Atsauksmes par viņu darbu, atsaucību un komunikāciju ir tikai pozitīvas.

 

 

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2023./2024.ak.gadam:

               - profesionālā bakalaura programmā ”Sporta zinātne”,

                 - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”,

               - profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā  „Sporta zinātne”.

 

 

3. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju maksām 2023./2024.ak.gadam /studiju maksas pielikumā/. Maksas šogad apstiprināja LSPA Padome 2023.gada 24.martā.

 

4. Apstiprināts Senāta darba plāns /pielikumā/.

           Apstiprināts LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāns /pielikumā/.

 

5. Dažādi:

*Senāts atbalstīja konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu sporta spēļu katedrā un vadošo pētnieku amata vietām.

*Senāts apstiprināja grozījumus uzņemšanas noteikumos, nosakot dokumentu pieņemšanas laikus:

     - studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813), dokumentu pieņemšana no 2023.gada 12.līdz 14. jūlijam;

- studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722), dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām no 2023.gada 12.līdz 15. un no 17. līdz 18.jūlijam;

- studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2022./2023. akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā, dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām vasaras uzņemšanā no 2023.gada 12. līdz 15.jūlijam;

- studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813) dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām no 2023.gada 12. līdz 15. un no 17.līdz 18.jūlijam.

*Rektors prof. Juris Grants aicina docētājus iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību iegūšanai, nepieciešamas 3 publikācijas Scopus vai Web of Science datu bāzēs.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7

Senāta sastāvā iekļauti studējošo pārstāvji Dāvis Miķis un Vanesa Stankeviča

(Krišjāņa Āķīša un Adrijas Andersones vietā)

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Slēpošanas, šaušanas, orientēšanas, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā Mārtiņu VEISPALU.

2. Studiju departamenta vadītāju asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2022./2023.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem un atbildēja uz senatoru jautājumiem par studējošo atbiruma iemesliem. Debatēs piedalījās prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens, doc. Renārs Līcis, asoc.prof. Antra Gulbe, prof. Uldis Grāvītis. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 12 ”Ziemas sesijas rezultāti 2022./2023.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/, kurā nolemts: 1) sadarbībā ar katedru vadītājiem noteikto termiņu ievērošanu pārbaudījumu grafika izpildē un vērtējumu protokolu iesniegšanā Studiju departamentā; 2) sadarbībā ar LSPA administrāciju un IT un tehniskā nodrošinājuma centru meklēt iespējas akadēmijas datortehnikas atjaunošanai, studējošo piekļuves uzlabošanu MsTeams platformai, savam LSPA e-pastam, LSPA iekštīklam, piekļuvi citiem LSPA piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem; 3) Studiju departamentam turpināt un aktivizēt sadarbību ar Studējošo pašpārvaldi, sekot līdzi studējošo vajadzībām. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asociētais profesors Ivars Kravalis.             

3. LSPA galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte un Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne informēja par Horizon un Hop sistēmas lietošanu, iespējām, problēmām un to risinājumiem. Ingūna Zazīte atgādināja, ka docētājiem atgriežoties no komandējumiem, sistēmā ir jāaizpilda komandējuma atskaite. Aiva Alksne aicināja aktīvāk lietot Hop sistēmu un izmantot tās sniegtās ērtības (komandējumu, atvaļinājumu pieteikšana, informācija par algas un nodokļu apjomu, akadēmijas darbinieku prombūtni un aizvietošanu u.c.). Ik pēc 90 dienām ir jāatjauno parole.

4. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos:

1) studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722) 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

2) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) studiju specializācijas virzienā „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ” 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

3) studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2022./2023. akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā /Uzņemšanas noteikumi pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā “Par LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla vēlēšanām” /pielikumā/.

6. Senāts atbalstīja atvaļinājuma piešķiršanu rektoram prof. Jurim Grantam no 2023.gada 21.marta līdz 27.martam.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 25
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv