Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 7.martā, protokols Nr. 8

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 7.martā, protokols Nr. 8


1.     Vadošā pētnieka amatā Sporta zinātnes daļā ievēlēts Edgars BERNĀNS.
2.     Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Signe LUIKA sniedza informāciju par 2023./2024.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Senāts nolēma, ka studiju process notiek atbilstoši prasībām un apstiprināja
       Senāta lēmumu Nr. 11 ”Ziemas sesijas rezultāti 2023./2024. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.
3.     Anatomijas katedras vadītāja prof. Inese PONTAGA atskaitījās par Anatomijas katedras darbību no 2019./2020. līdz 2023./2024.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 12 ”Par Anatomijas,
fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedras darbu no 2019./2020. līdz 2023./2024. ak.g.” /pielikumā/.
4.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 10 ”Par sertifikātu izsniegšanu”. Sertifikāts par Doktorantūras absolvēšanu tiks izsniegts Oskaram Blaus /pielikumā/. 
5.     Programmas direktore asoc.prof. Inga LIEPIŅA informējapar profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālā kvalifikācijas piešķiršanas komisijas 2023./2024.ak.gada
rezultātiem /informācija pielikumā/. Šogad sešu gadu laikā ir lielākais prognozējamais maģistrantu izlaidums – 15 absolventi, trīs cilvēkiem ir pagarinājums maģistra darba aizstāvēšanai – kopā 18 absolventi, no tiem viens ārvalstu students.
6.      Senāts apstiprināja prorektores prof. Andras FERNĀTES sagatavoto LSPA dzimumu līdztiesības stratēģiju un Dzimumu līdztiesības plānu 2024. – 2027.gadam /pielikumā/.
7.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” licences anulēšanu” /pielikumā/.
8.     Dažādi:

 
2024.gada maija Senāta sēde tiek pārcelta no 9.maija uz 16.maiju.
Atgādinājums par Valstsamatpersonu deklarāciju iesniegšanu līdz šī gada 1.aprīlim.

     
Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 9.februārī, protokols Nr. 7

Drukāt

INFORMĀCIJA
par SENĀTA sēdi
2024.gada 9.februārī, protokols Nr. 7

   Senāts apstiprināja par Senāta priekšsēdētāja vietnieku rektoru asoc.prof. Kalvi CIEKURU.

          1.     Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 31 LSPA absolventam. Diplomi tiks izsniegti: 20 NLN profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem kvalifikācijās: sporta veida vecākais treneris - 17, sporta skolotājs - 17, vadītājs sporta jomā - 5 un rekreācijas speciālists – 5. Četri no absolventiem sporta zinātnes programmā ir Jaunsardzes centra darbinieki. Profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” diplomus saņems 11 NLK veselības aprūpes speciālisti.

          2.     Studējošo pašpārvaldes pārstāve Kate Gulbe atskaitījās par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2023./2024.ak.gada 1.semestrī /pielikumā PW prezentācija/.

          3.     Senāts apstiprināja statistisko pārskatu par Profesoru padomes darbību 2023.gadā iesniegšanai AIP.

                           Senāts apstiprināja LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares

Profesoru padomes sastāvu:

Priekšsēdētājs: Dr.paed., profesors Juris GRANTS

LOV vadītāja Līga CĪRULE
Dr.paed., profesorsLeonīds ČUPRIKS
Dr.paed., profesore Andra FERNĀTE 
Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvis Andris KALNIŅŠ
Dr.paed., Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Ivans KLEMENTJEVS
Dr.med., profesors Viesturs LĀRIŅŠ

Dr.med., profesore Inese PONTAGA
Mg.sc.soc., Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors Andris PRIEKULIS

Dr.paed., profesore Žermēna VAZNE

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS.

5.     Senāts apstiprināja grozījumus 1.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju

gada Pilna laika klātienes 2023./2024.ak.gada kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”

studiju grafikā. Grozījumi veikti saskaņā ar 2024.gada 11.janvārī pieņemto

Senāta lēmumu Nr.8 ”Par pārcelšanu jaunajā studiju programmā un līdzšinējās

studiju programmas slēgšanu”.

            6.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 9 ”Par budžeta vietu pārdali” /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6

 

1. Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Signe Luika informēja par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam. Pagājušā gadā plānotais darbs ir izpildīts, izdevās izveidot studējošo atpūtas telpu. Turpināsim darīt visu, kas ieplānots, lai nodrošinātu studiju procesu, sadarbojoties ar katedrām un docētājiem. Tika izstrādātas jauna veida studējošo aptaujas anketas par studiju kvalitāti. Senāts apstiprināja atskaiti par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam /pielikumā/.

2. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2023.gadā un Pretkorupcijas pasākumu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Cilvēkresursu plāna izpildi 2023.gadā un Cilvēkresursu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Personālattīstības plāna izpildi 2023.gadā un Personālattīstības plānu 2024.gadam /pielikumā/.        

5. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Iekšējās kontroles sistēmas analīzi 2023.gadā un Iekšējās kontroles sistēmas pilnveides plānu 2024.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Kvalitātes vadītāja prof. Ulda Grāvīša sagatavotos Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2023.gadā un Iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2024.gadam.

7. Dažādi

7.1. Senāts apstiprināja Grozījumus Uzņemšanas noteikumos saistībā ar LSPA jauno bankas kontu:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Reģistrācijas Nr. 90000055243

Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22

LV12PARX0002243790003

Maksājuma uzdevumā, tāpat kā iepriekš, jānorāda, par ko maksā, arī kodi - par studijām 21351, par dienesta viesnīcu – 21382.

7.2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 ”Par pārcelšanu jaunajā studiju programmā un līdzšinējās studiju programmas slēgšanu” /pielikumā/. Lēmums attiecas uz 1.līmeņa studējošajiem.

7.3.Senāts apstiprināja Starptautiskās kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” prakses nolikumu /pielikumā/.

7.4. Senāts apstiprināja Nolikumu par kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” kopīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu /pielikumā/.

7.5. Par prorektoru iecelšanu no 2024.gada 22.janvāra.

Atbilstoši Augstskolu Likuma 17.1 pantam Prorektoru iecelšanu nosaka Rektora kompetence, (6) Atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem rektors ieceļ un atceļ prorektorus un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību. Asoc.prof. Kalvis Ciekurs, kurš 2024.gada 9.janvārī Satversmes sapulcē ievēlēts par LSPA Rektoru un stāsies amatā 2024.gada 22.janvārī, aicināja turpināt darbu esošos prorektorus – Studiju prorektori prof. Andru Fernāti un Attīstības un zinātnes prorektoru prof. Jāni Žīdenu, kā arī aicināja līdzšinējo rektoru prof. Juri Grantu iesaistīties darbā kā konsultantu, bez atlīdzības.

 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 7.decembrī, protokols Nr. 5

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2023.gada 7.decembrī, protokols Nr. 5

1.   Senāts noklausījās Saimniecības daļas direktores Valdas Kursas atskaiti par Saimniecības daļas darbību 2023.gadā /informācija Senāta lēmuma Nr. 6 pielikumā/. Būvniecības valsts kontroles birojs veica LSPA B korpusa ēkas apsekošanu, slēdziens – ēka atbilst ekspluatācijas noteikumiem. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 6 Informācija par Saimniecības daļas darbību /Senāta lēmums ar informāciju pielikumā/.

2.   Senāts noklausījās programmu direktoru un virziena vadītājas ziņojumus un apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2022./2023.ak.g.

3.   Senāts noklausījās programmu direktoru un virziena vadītājas ziņojumus un apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2022./2023.ak.g. un no 2017./2018.ak.g. līdz 2022./2023.ak.g.

4.   Senāts apstiprināja LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plānu 2024.gadam /pielikumā/.

5.   Starptatutisko sakaru koordinētāja asoc.prof. Iveta Boge un Erasmus projektu koordinētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja par internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem /pielikumā atskaites/.

6.   Senāts apstiprināja grozījumus Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumā /pielikumā/ un Senāta lēmumu Nr.7 Par LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikuma grozīšanu un apstiprināšanu jaunā redakcijā /pielikumā/.

7.   Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar LSPA stratēģijas aktualizāciju 2023.-2027.gadam, Senāts aktualizēja LSPA stratēģiju.

8.   Dažādi:

   Senāts apstiprināja grozījumus uzņemšanas noteikumos 2024./2025.ak.gadam, kas saistīti ar VAM programmu.

   Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā

   /pielikumā/.

     Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2024.gada 9.janvārī plkst. 15.30.

     Senāts nolēma apstiprināt par Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas

     priekšsēdētāju doc. Renāru Līci.

     Senāts nolēma atcelt LSPA “Nolikumu par bakalaura akadēmiskā grāda piešķiršanu”.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.novembrī, protokols Nr. 4

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2023.gada 9.novembrī, protokols Nr. 4

1.  Senāts ievēlēja vadošo pētnieku amatos prof. Juri Grantu, prof. Andru Fernāti, prof. Jāni Žīdenu.

2. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte informēja par Sporta darbu akadēmijā 2022./2023.ak.gadā /atskaite Senāta lēmuma pielikumā/. Sporta klubs vairs neveic saimniecisko darbību, visi rēķini iet caur akadēmijas kontu. Visas sporta zāles pēc nodarbībām ir noslogotas līdz plkst. 21.30.

Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 5 Par sporta darbu LSPA 2022./2023.ak.g.,

ar kuru Sporta kluba darbs tika novērtēts kā apmierinošs.

3.   Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2022./2023.ak.g.

/pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Uzņemšanas noteikumus 2024./2025.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās:

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813);

*studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141);

*studiju virzienā „Veselības aprūpe” akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 45726);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “SPORTA UN IZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTS” (kods (41141, 41813);

*ĀRVALSTNIEKIEM profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813);

*ĀRVALSTNIEKIEM akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

5.Senāts apstiprināja Nolikumu par aptauju organizēšanu studiju procesa novērtēšanai /pielikumā/.

6.Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās „Sporta zinātne” un „Veselības aprūpes speciālists sportā /pielikumā/.

7.Senāts nolēma par ievērojamu ieguldījumu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas attīstībā piešķirt LSPA Goda nosaukumu ”LSPA Patriots”:

Teorijas un Slēpošanas katedru asoc.prof. Antrai GULBEI,

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītājai Ilonai BLEKTEI,

Kancelejas vadītājai un arhīva pārzinei Verai ŠEVČENKO,

juristam Dāvim ŠLEIJAM,

bijušajam Slēpošanas katedras docētājam Arnoldam BRŪDERAM.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 26
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv