Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 29.augustā

Drukāt

28.augustā Profesoru padomes sēdē ievēlēti:

Agita Ābele - profesore, Jānis Žīdens - profesors, Signe Luika - asociētā profesore.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Inese PONTAGA - Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras vadītāja;

Monta JAKOVĻEVA - Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadošā pētniece.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2019./2020.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 “Laika normas slodzes aprēķināšanai”/pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 (papildus 20.jūnija lēmumam) ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.

6. LSPA Sporta nozares bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne informēja par Bibliotēkas gatavību akreditācijai, balstoties uz Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas Akreditācijas atzinumu, kas apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 2017.gada 14.novembra sēdes lēmumu /pielikumā/

7. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis saskaņā ar AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums, informēja par LSPA absolventu aptauju 2019.gadā.

8. LSPA Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2019.gada 24.oktobrī un apstiprināja Satversmes sapulces dalībnieku kvotas.

9. Apstiprināts LSPA Projektu vadības centra nolikums /pielikumā/.

10. Apstiprināts Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikums LSPA /pielikumā/.

11. Veikti grozījumi LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

Mainīts LSPA darba laiks Darba sākums noteikts plkst.8:15, darba beigas plkst.16:45 un 30 minūšu pusdienu pārtraukums, kas izmantojams laika periodā starp plkst.11:30 un 13:30.

Līdz ar to mainīti nodarbību laiki :

1. 8:15 - 9:45

2. 10:00-11:30

3. 12:05-13:35

4. 13:50-15:20

5. 15:30-17:00

6. 17:10-18:40

12. Senāts apstiprināja viesdocētāju pienemšanu darbā katedrās studiju procesa nodrošināšanai 2019./2020.ak.gadā.

13. Senāts apstiprināja LSPA darbinieku algas.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 20.jūnijā

Drukāt

1. Balstoties uz Valsts pārbaudījumu lēmumiem, Senāts nolēma izsniegt atbilstoša parauga diplomus 188 LSPA absolventiem.  

Programma

Kopā

Klātiene

Neklātiene

Profesionālais bakalaurs SPORTA ZINĀTNE

67

61

6

Profesionālais bakalaurs FIZIOTERAPIJA

35

31

4

Profesionālais maģistrs SPORTA ZINĀTNE

20

20

 

Profesionālais maģistrs VESELĪBAS APRŪPES SPEC.SP.

8

8

-

1.līmeņa treneri

58

58

-

KOPĀ

188

178

10

 

2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

3. Ētikas komisijas loceklis doc. U.CIEMATNIEKS informēja par Ētikas komisijas veikto darbu 2018./2019.ak.gadā – izsniegti 325 Ētikas komisijas atzinumi pētījumu uzsākšanai. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un apstiprināja Ētikas komisijas sastāvu uz nākamajiem 3 gadiem: vad.pētniece M.Jakovļeva, docente Z.Galeja, docents U.Ciematnieks, docente I.Immere, studējošo pārstāve I.Stecenko.

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 17 ”Par imatrikulāciju studijām 2019./2020.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Promocijas padomes sastāvs: prof. Agita Ābele, prof. Andra Fernāte, prof. Juris Grants, prof. Aija Kļaviņa, prof. Inese Pontaga, prof. Žermēna Vazne, prof. Jānis Žīdens, asoc. prof. Signe Luika, doc. K.Ciekurs.

6. Senāts apstiprināja Vizuālās identitātes grafiskā standarta darba grupas lēmumu par divu veidu LSPA zīmolu attīstīšanu.

7. Apstiprinātas LSPA Valodu politika, Privātuma un Informācijas vadības politikas. Senāts izteica pateicību prorektorei prof. A.Fernātei par dokumentu sagatavošanu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 9.maijā

Drukāt

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informējapar Akadēmijas finansiālo darbību 2018.gadā /Sagatavotā informācija par LSPA finansiālo darbību 2018.gadā pielikumā uz 6 lpp./. 8.martā tika nodots gada pārskats par 2018.gadu, dokumentu revīziju veica zvērināta revidente Astrīda Reigase. Atskaites periodā atjaunota un uzlabota datorizēta grāmatvedības programma. Senāts apstiprināja finanšu pārskatu par 2018.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāmi.

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLITIS informēja, ka 2018./2019.ak.gadā Akadēmiskās šķīrējtiesas darbība nav bijusi aktīva, jo nav saņemto iesniegumu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

3.       Sporta spēļu katedras vadītājs prof. A.RUDZĪTIS informējapar Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 “Par Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām. Katedras kolektīvam tiek norādīts:

-  turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē;

-  turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā maģistratūras un doktorantūras studentus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un to kvalitāti;

-  aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā;

-  pārskatīt, analizēt un uzlabot katedras docētāju vadīto studiju kursu aprakstus;

-  pakāpeniski atjaunot aparatūru zinātniskiem pētījumiem, kā arī studentu bakalauru, maģistru un promocijas darbu izstrādei.

4.     Informātikas un biomehānikas katedras vadītājs prof. J.LANKA informējapar Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 “Par Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

Katedras kolektīvam rekomendē:

-  turpināt jauno mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, pabeidzot un aizstāvot promocijas darbus;

- turpināt zinātniskās pētniecības darbu, sekmēt studiju procesa ciešāku sasaisti ar pētniecību, plašāk iesaistot maģistratūras un doktorantūras studentus;

-  turpināt jaunu metodisko materiālu un mācību grāmatu sagatavošanu;

-  sekmēt studiju procesa digitalizāciju un jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanu studiju procesā.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: profesors - Teorijas katedrā; profesors - Sporta spēļu katedrā; asociētais profesors - Vadības katedrā; vadošais pētnieks - Vadības katedrā; Anatomijas katedras vadītājs.

6.    Apstiprināti nolikumi: Prakšu nolikums Rekreācijā; Prakšu nolikums Vadībā.

7. Apstiprināti grozījumi nolikumos: Nolikums par profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA; Prakšu nolikums Fizioterapijas maģistra programmā; 1.līmeņa prakse.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 4.aprīlī

Drukāt
 1. Sporta medicīnas katedras vadītājs prof. V.LĀRIŅŠ informēja par Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite lēmuma pielikumā/.   
  Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par Sporta medicīnas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.
 2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2019./2020.ak.gadam.
 3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 «Par studiju maksas noteikšanu  2019./2020.ak.gadam» /pielikumā/.
 4. Apstiprināti LSPA un  Senāta darba  plāni 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Veikti grozījumi nolikumos:

  Nolikumā par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām (apst. 2017.gada 31.augustā) 2.pielikumā mainīts MK noteikumu numurs - Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, apstiprināti 2018.gada 11.septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

  Nolikumā par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem (apst. 2013.gada 4.aprīlī) 2.pielikumā struktūrvienības personāla balsojumā veidlapu paraksta sēdes vadītājs (rektors vai prorektors);

  Komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem 1.pielikumā – iesniegumu apstiprina rektors prof. J.Grants (prof. J.Žīdena vietā).

     6.  Dažādi:       

         Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens lūdza katedrām sagatavot un iesniegt sarakstus (tabulas veidā) par katedras docētāju starptautisko sadarbību un dalību starptautiskās zinātniskajās organizācijās,ierakstot atbildīgo sadarbības                 jomā un norādot partneru kontaktinformāciju.

 

         Asoc.prof. I.Kravalis – Fotografēšanās akadēmijas absolventu kopbildei notiks 2., 3.maijā no plkst. 13.30 un 16.maijā no plkst.11.30 Kinezioloģijas laboratorijā;

 

         LSPA sakopšanas talka notiks 16.maijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.martā

Drukāt

1.   Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS informēja par2018./2019.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Studiju domes sēdē tiks aktualizēti lēmuma konstatējošā daļā izvirzītie jautājumi par studiju parādu kārtošanu, konsultāciju laikiem, informācijas savlaicīgu sniegšanu kopīgai risinājumu meklēšanai. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām un Studējošo pašpārvaldi jāturpina darbs ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām; sadarbībā ar katedru vadītājiem un metodiķiem jāpanāk precīzi docētāju ieraksti studiju kursu pārbaudījuma protokolos /informācija un senāta lēmums Nr. 11 pielikumā/.

2.   Anatomijas katedras vadītāja prof. I.PONTAGA informēja par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

3.   Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.ŅIKIFOROVA informēja par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2019.gadā /pielikumā sagatavotā informācija/. Izlaidums maģistrantiem notiks kopā ar bakalaura grāda ieguvējiem 2019.gada 22.jūnijā.

4.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 “Par studiju procesu 2019./2019.ak.gadā”, kurā doc. S.Škutāne apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas «Sporta zinātne» kvalifikācijas Sporta veida vecākais treneris (fiziskā sagatavošana) vadītāju /pielikumā/.

5.   Akadēmiskās personālkomisijas sastāvā apstiprināts Attīstības un zinātnes prorektoru prof. J.Žīdenu.

6. Dažādi:

    Par atklātās stundas vadīšanu saskaņā ar 2017.gada 31.augustā Senātā apstiprināto Nolikumu par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām.

    Par amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu.

    Par dokumentu iesniegšanu LZP eksperta tiesību iegūšanai.

  2019.gada 28.februārī veikti grozījumus LSPA plānos: Latvijas Sporta pedagoģijas  akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.g.g. un LSPA komunikācijas un publicitātes plānā 2018.-2024.g.g.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv