Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.martā

Drukāt

1.Anatomijas  katedras  vadītāja  prof. I.Pontaga  atskaitījās  par  Anatomijas katedras darbu pēdējo piecu gadu laikā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par  Anatomijas katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”.

2.  Studiju   departamenta  vadītājs    asoc.prof.   I.Kravalis  informēja  par  2013./2014.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par  ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu 2013./2014.ak.g.”.

3. Maģistru padomes priekšsēdētājs prof. U.Švinks informēja par 2014.gadā aizstāvētajiem maģistra darbiem. Nepieciešams rūpīgāk sekot darbu izstrādei, lai nepazūd saikne ar izvēlēto kvalifikāciju, un priekšaizstāvēšanai. Docētājiem, darbu vadītājiem, katedru vadītājiem kontrolēt maģistra darbu izpildes procesu.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 „Par LSPA sertifikātu par Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (51813) izpildi”.  Diplomus saņems I.Kundziņa un H.Vecenāne.

5. Apstiprināts LSPA  akadēmiskā  personāla  amatu nolikums.

6. Apstiprināts LSPA Medicīnas daļas nolikums.

7. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 17  ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi studiju virzienā „Veselības aprūpe” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” (kods 47722) ar kvalifikāciju „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” 2014./2015.ak.g. Dokumentu pieņemšana notiks 2014.gada 26. un 27.jūnijā.

9. Apspriests jautājums par tālākizglītības semināru vadīšanu. Senāts nolēma izskatīt jautājumu Studiju domē un sagatavot to izskatīšanai nākošajā Senāta sēdē.

10. Ar Senāta locekļu atbalstu Senāta sēde no 2014.gada 8.maija pārcelta uz 15.maiju sakarā ar Baltijas zinātnisko konferenci Tartu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.februārī

Drukāt

1. Zinātņu  prorektors  prof.  J.Grants  informēja  par  akadēmijas  zinātnisko darbību 2013.gadā. Notika diskusija par finansējumu zinātnei, par ārzemju ekspertu ieteikumiem zinātniskās darbības uzlabošanai, par žurnāla Lase Journal of Sport Science kvalitāti, par iesaistīšanos zinātniskajos projektos, par zinātniskās atskaites iesniegšanu un citiem jautājumiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Par  LSPA zinātnisko darbību 2013.gadā”. 

2. Studiju   departamenta  vadītājs    asoc.prof.    I.Kravalis  informēja  par    Profesionālā   bakalaura   augstākās   izglītības    programmas  «Sporta zinātne» (42813) grādu un kvalifikāciju piešķiršanu : Nepilna laika neklātienē programmā  Sporta zinātne 4 sporta veida vecākie treneri un sporta skolotāji;  4 sporta skolotāji un vadītāji sporta jomā; 8 fizioterapeiti.  Pilna laika klātienē  programmā Sporta zinātne 6 sporta veida vecākie treneri un sporta skolotāji;  1 sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā; 1 sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā;  1 fizioterapeits.  

3. Apstiprināts LSPA Sporta daļas nolikums

4. Apstiprināts LSPA Attīstības daļas nolikums.  

5. Apstiprināta LSPA struktūra .  

6. Apstiprināta statistiskā atskaite iesniegšanai AIP par profesoru ievēlēšanu LSPA  2013.gadā. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 9.janvārī

Drukāt

 

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Korupcijas  novēršanas un apkarošanas programmas 2009. – 2013.gadam uzdevumu izpildi 2013.gadā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas plānu 2014. – 2020.gadam, plāna aktualizēšanu 2014.gadam.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  Studiju virzienu  un programmu pašnovērtējuma ziņojumiem par 2012./2013.ak.g. Pašnovērtējuma ziņojumi apstiprināti studiju virzienos «Izglītība, pedagoģija, sports» un «Veselības aprūpe». 

3. Apstiprināts  Nolikums   par   noslēguma   pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Fizioterapija”.

4. Apstiprināts Erasmus mobilitātes  studentu stipendiju konkursa nolikums.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.11 ”Par LSPA Sporta un Attīstības daļu izveidošanu”.  Ar 2014.gada 10.februāri tiek likvidēts Sporta un sabiedrisko attiecību prorektora amats. 

6. Apstiprināts  Senāta lēmums Nr.12 Par maksas pakalpojumu  noteikšanu”.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 5.decembrī

Drukāt

1. Senāts ievēlēja par Senāta  priekšsēdētāju - Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centra vadītāju prof. U.Grāvīti, par priekšsēdētāja pirmo vietnieku - rektoru    prof. J.Žīdenu, priekšsēdētāja otro vietnieku - zinātņu  prorektoru prof. J.Grantu,  par Senāta zinātnisko sekretāri - vadošo pētnieci doc. I.Dravnieci.

2. LSPA Saimniecības direktore V.Kursa informēja Senāta locekļus par Saimniecības daļas darbību 2013.gadā (atskaite pievienota). Apstiprināts  Senāta   lēmums  Nr. 9 ”Par Saimniecības daļas darbību 2013.gadā”. Saimniecības vadītājai V.Kursai līdz 2014.gada 9.janvārim jāizstrādā ilgtermiņa saimnieciskās darbības prioritāšu plāns.

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte atskaitījās par Augstākās izglītības  un zinātnes attīstības pasākumu plāna uzdevumu īstenošanu 2013.gada 2.pusgadā.

4. LSPA Iekšējās kvalitātes  nodrošināšanas  sistēmas vadības centra vadītājs  prof. U.Grāvītis sniedza informāciju  par  LSPA  absolventu aptaujas  izvērtējumu. 

5. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 10 ”Par izmaiņām LSPA  dokumentos, pārejot no latiem uz euro.  Pamatojoties uz  Euro ieviešanas kārtības likumu (31.01.2013), visas noteiktās summas latos, mehāniski tiks pārrēķinātas euro pēc Valsts noteiktā pārejas kursa  1 eiro = 0,702804 lati.   

6. Apstiprināti LSPA  nolikumi  un  grozījumi  tajos:  ”Bakalaura  darba  temata  un  plāna   apstiprināšanas  kārtība”,   „Nolikums   par   LSPA  akadēmiskā   personāla    vēlēšanām”,  „LSPA     akadēmiskā  personāla   amatu    nolikums”,  „Nolikums  par   LSPA  struktūrvienību vadītāju amatiem”.

7.  Veiktas izmaiņas    Profesionālā   bakalaura   augstākās    izglītības programmas «Fizioterapija» pilna laika klātienes 2.studiju gada  grafikā.  

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 7.novembrī

Drukāt

 

1. Sporta prorektors prof. U.Švinks un jaunais Sporta kluba valdes priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2012./2013.ak.gadā un īsi iepazīstināja ar  sporta darbības attīstības koncepciju turpmākajiem gadiem.

2. Apstiprināts (ar labojumiem) nolikums par kursa darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu  profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.

3. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns  2013./2014.ak.gadam.

4. Apstiprināta vienota docētāju CV forma  - LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfija.  Biogrāfija sastāv no publicējamās un nepublicējamās daļas.  

5. Apstiprināts LSPA docētāju tālākizglītības plāns  2013./2014. ak.gadam.      

6. Bakalaura grādu piešķiršanas padomes  priekšsēdētāja   Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja, ka bakalaura darbu aizstāvējis un bakalaura akadēmisko grādu ieguvis viens nepilna laika neklātienes absolvents – Gvido Ozoliņš.

7. Papildināts LSPA Promocijas padomes sastāvs ar LZP apstiprinātajiem ekspertiem:  prof. I.Pontaga, prof. R.Jansone, prof. J.Lanka, prof. V.Lāriņš.

8. Apstiprināta LSPA Akadēmiskā personāla komisija uz turpmākajiem trīs gadiem:   asoc.prof.  I.Avotiņa, asoc.prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, prof. V.Lāriņš, doc. S.Saulīte, doc. I.Dravniece.

9. Senāts atbalstīja goda nosaukuma ”LSPA Patriots” piešķiršanu bijušajai Sporta kluba valdes priekšsēdētājai asoc.prof. Ludmilai Kurovai, akadēmijas ēdnīcas šefpavāram I.Andersonam, ēdnīcas darbiniecei M.Andersonei.

10. Rektora Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja asoc.prof. I.Avotiņa informēja par rektora vēlēšanu norisi  LSPA Satversmes sapulcē 28.novembrī.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 
22 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv