Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJApar LSPA SENĀTA sēdi2012.gada 4.oktobrī

Drukāt
 1. Asoc.prof. I.Kravalis iepazīstināja Senāta locekļus ar Studiju departamenta turpmākās  darbības koncepciju. 
 2. Apstiprināts Studiju departamenta nolikums
 3. Sakarā ar strukturālām reformām pieņemts Senāta lēmums Nr. 8 ”Par izmaiņām LSPA  normatīvajos dokumentos”.
 4. Par studentu uzņemšanas rezultātiem 2012.gadā informēja Uzņemšanas komisijas  atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite, par uzņemšanas noteikumiem 2012./2013.ak.gadam –  programmu direktori I.Blekte, asoc.prof. A.Fernāte, T.Ņikiforova, prof. J.Grants, prof. V.Lāriņš. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2012./2013.ak.gadam: Pirmā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,  Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne”,  Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Profesionālā augstākās  izglītības bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.
 5. Apstiprināts Studiju domes darba plāns 2012./2013.ak.gadam
 6. Apstiprināts Sporta domes darba plāns 2012./2013.ak.gadam. 
 7. Senāts noklausījās Studentu kreditēšanas komisijas priekšsēdētāja doc. V.Mackara  informāciju par studentu kreditēšanu no 2012.gada februāra līdz 2012.gada jūlijam.  Pieņemts Senāta lēmums Nr. 6 ”Par studentu kreditēšanu”, apstiprināts LSPA kredītu  piešķiršanas komisijas sastāvs 2012./2013.akad. gadam. 
 8. Prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Izglītības zinātņu akadēmiskā bakalaura  grāda sportā piešķiršanas padomes 2012.gada 1.oktobra lēmumu Nr. 1.12. par bakalaura  grāda piešķiršanu 6 nepilna laika neklātienes studentiem. 
 9. Apstiprināta LSPA Atbalsta fonda ”Hērakls” valde : prof. J.Žīdens, prof. J.Grants, doc.  I.Smukā.
 10. Apstiprināti grozījumi ”Nolikumā par studiju kursu atzīšanu”.
 11. Apstiprināts ”Nolikums par LSPA studiju kārtību”. 
 12. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”. 
 13. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par promocijas darbu noformēšanas kvalitāti”.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 30.augustā

Drukāt
 1. Konkursā uz akadēmiskā personāla vietām  ievēlēti :  Ilze AVOTIŅA Vieglatlētikas katedras vadītāja amatā,  Imants UPĪTIS Peldēšanas katedras vadītāja amatā, Inga LIEPIŅA Slēpošanas katedras docenta amatā, Ingrīda SMUKĀ Slēpošanas katedras docenta amatā, Uģis CIEMATNIEKS Smagatlētikas katedras docenta amatā, Māris LESČINSKIS Smagatlētikas katedras docenta amatā,  Sergejs SAULĪTE Smagatlētikas katedras docenta amatā, Signe LUIKA Vadības  katedras lektora amatā, Krišjānis KUPLIS Vieglatlētikas katedras lektora amatā.
 2. Apstiprināti akreditēto studiju pašnovērtējuma ziņojumi par 2011./2012. ak.gadu  (Senāta lēmums Nr. 5 ”Par akadēmisko un profesionālo studiju programmu 2011./2012.ak.g. pašnovērtējuma ziņojumiem”).
 3. Dekāns prof. A.Lielvārds informēja par studentu sekmību Pilna laika klātienē 2011./2012.ak.gadā (Senāta lēmums Nr. 1 ”Par  pilna  laika klātienes studijām Profesionālā bakalaura studiju programmā,  Otrā  līmeņa profesionālā studiju programmā”). 
  Prodekāns doc. V.Mackars informēja par studentu sekmību Nepilna laika neklātienē 2011./2012.ak.gadā  (Senāta lēmums Nr. 2 ”Par nepilna laika studējošiem neklātienē  2011./2012.ak.gadā”).
 4. Pieņemts lēmums par strukturālām reformām  - Dekanāta un Studiju daļas reorganizāciju,  izveidojot jaunu struktūrvienību – Studiju departamentu (Senāta lēmums Nr. 3 ”Par strukturālām reformām”).
 5. Programmas vad. prof. V.Lāriņš informēja par izmaiņām studiju procesā   Fizioterapijas nodaļā (Senāta lēmums Nr. 4 Par Profesionālā bakalaura studiju  programmas ”Fizioterapija” 2.studiju gada studiju kursa ”Staru  diagnostika”  un   Profesionālā  bakalaura   studiju Programmas ”Sporta zinātne” 3.studiju gada studiju  kursa ”Ergonomija”   realizāciju”).
 6. Profesoram  L.Žukovam par     paliekošu     ieguldījumu     LSPA     attīstībā,     augstskolas  slavas  un  prestiža   veicināšanā  Latvijā    piešķirts   LSPA   goda   nosaukums ”LSPA   Patriots”.
 7. Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LZP ekspertu apstiprināšanu.
  Apstiprināts  
  Promocijas padomes sastāvs:
  • Promocijas padomes priekšsēdētājs Dr.paed. profesors Uldis GRĀVĪTIS
  • Dr.paed. profesore Agita ĀBELE
  • Dr.paed. profesors Leonīds ČUPRIKS
  • Ph.D. asoc.profesors Arunas EMELJANOVAS (Lietuva)
  • Dr.paed. asoc.prof. Andra FERNĀTE
  • Dr.paed. profesors Juris GRANTS
  • Ph.D asoc.profesore Aija KĻAVIŅA
  • Ph.D.profesors Rolfs KARLSONS (Zviedrija)
  • Ph.D. asoc.profesors Andre KOKA (Igaunija)
  • Dr.habil.paed. profesors Jānis LANKA
  • Dr.asoc.profesors Krzystof PIECH (Polija)
  • Dr.med. profesore Inese PONTAGA
  • Dr.paed. profesors Andris RUDZĪTIS
  • Dr.paed. asoc.profesore Žermēna VAZNE.

        8. Senāts nolēma 2012.gada 11.oktobrī sasaukt Satversmes sapulci.

  Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

    

   INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 21.jūnijā

   Drukāt

   1. Apstiprināti 2012.gada absolventu saraksti.  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Izglītības un sporta darba speciālists” attiecīgās sporta veida kvalifikācijas ieguvuši 44 treneri, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Izglītības un sporta darba speciālists” attiecīgās kvalifikācijas ieguvuši Pilna laika klātienē 68 beidzēji, Nepilna laika neklātienē 28 beidzēji, Profesionālās bakalaura augstākās izglītības  programmā ”Sporta zinātne” Pilna laika klātienē – 92 absolventi, kopā 227 cilvēki.

   2. Apstiprināts nolikums par reģistrāciju pilna laika bakalaura un profesionālajām studijām LSPA 2012./2013.ak.gadā.

    

   3. Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs E.Lūsis ziņoja par paveikto 2011./2012.ak.gadā.

    

   4. Apstiprinātas izmaiņas Senāta lēmumā ”Par studiju procesu 2012./2013.ak.gadā”:  par  kvalifikācijas ”Rekreācijas speciālists” vadītāju un atbildīgo par rekreācijas  speciālista praksi  apstiprināta Slēpošanas    katedras    lektore I.Smukā.

   5. Senāts nolēma atļaut imatrikulēt studijām 2012./2013.ak.g. LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 1.studiju gadā reflektantus, kuri fiziskās sagatavotības iestājeksāmenā iegūst mazāk par 160 punktiem. Imatrikulētie studenti 1.studiju gada 1. un 2.semestrī studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem

    

   6. Dažādi – informācija par pasākumiem augustā: 27.augustā plkst. 11.00 docētāju un darbinieku kopsapulce, 28.augustā plkst. 11.00 Profesoru padomes sēde,  30.augustā plkst. 11.00  Senāta sēde,  3.septembrī plkst. 12.00 Hērakla svētki.

   Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

    

   INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 10.maijā

   Drukāt

   1. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2012./2013.ak.gadam un Senāta lēmums ”Par studiju procesu 2012./2013.ak.gadā”.

   2. Peldēšanas katedras vadītājs asoc.prof. I.Upītis informēja par katedras darbību laika posmā no 2007./2008.ak.g. līdz 2011./2012.ak.g. Peldēšanas katedras darbība atzīta par atbilstošu augstākās sporta izglītības prasībām. Visiem Peldēšanas katedras docētājiem uzdots aktivizēt zinātnisko darbu izstrādi un publicēšanu starptautiski citējamos zinātniskos krājumos un darbu pie mācību metodisko darbu izstrādes.

   3. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. A.Spunde ziņoja par Revīzijas komisijas veikto darbu 2011./2012.ak.gadā.

   4. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. J.Dravnieks ziņoja par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 2011./2012.ak.gadā - līdz Akadēmiskai šķīrējtiesai neviens iesniegums nav nonācis.

   5. Ētikas komisijas priekšsēdētāju doc. I.Immeri par Ētikas komisijas darbu 2011./2012.ak.gadā. Notikušas sešas sēdes, kurās izskatīti studējošo iesniegumi un dotas atļaujas veikt pētījumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos. Izskatīta viena konfliktsituācija.

   6. Apstiprināti grozījumi Nolikums studijām pēc individuālā studiju plāna, nolikums papildināts ar p. 4.

   7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.21 ”Par studiju maksas noteikšanu 2012./2013/ak.gadam”.

   8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.22 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu”.

   9. Apstiprināts LSPA docētāju zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences vērtēšanas protokols ar izstrādātajiem kritērijiem. Prasības stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri (sešu gadu laikā, ievērojot pakāpeniskas pārejas prasības). Punkts 4.1. - Atklātās nodarbības vadīšana angļu valodā (asociētajiem profesoriem un profesoriem) stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

   10. Senāts nolēma izsludināt konkursu laikrastā Sports uz asociētā profesora vietu Sporta spēļu katedrā un asociētā profesora vietu Anatomijas katedrā, kā arī uz lektoru un docentu amata vietām.

   Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

    

   INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 12.aprīlī

   Drukāt

   1. Vieglatlētikas katedras vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa informēja par katedras darbību laika posmā no 2007./2008.ak.g. līdz 2011./2012.ak.g. Darbs tika atzīts par atbilstošu augstākās sporta izglītības prasībām un ļoti pozitīvi novērtēts no Senāta locekļu puses. Vieglatlētikas katedras kolektīvam jāaktivizē zinātnisko darbu izstrāde un publicēšana starptautiski citējamos zinātniskos krājumos, kā arī jāaktivizē docētāju iesaistīšanās ERASMUS programmā.

   2. LSPA Atbalsta fonda ”Hērakls” vadītāja lektore I.Smukā atskaitījās par fonda finanšu darbību 2011.gadā, par fonda darbību atzinumu sniedza arī revidente doc. B.Luika. Atbalsta fonda darbs novērtēts pozitīvi.

   3. Apstiprināti LSPA galveno organizatorisko pasākumu plāns un Senāta sēžu darba plāns 2012./2013.ak.g.

   4. Apstiprināts Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību.

   5. Apstiprināti Reklāmas izvietošanas noteikumi LSPA.

   6. Nodibināta LSPA Fizioterapijas nodaļa un apstiprināts tās nolikums.

   7. Nodibināta LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskā laboratorija un apstiprināts tās nolikums.

   8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.18 ”Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu”. Lēmums papildināts ar punktu ”Uzturēšanās nometnē tiek apmaksāta saskaņā ar nometnes tāmi”.

   Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

    
   25 lapa no 27
   LSPA

   LSPA notikumu kalendārs

   LSPA iekštīkla autorizēšanās

   Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lv   Sadarbības partneri

   Reklāmkarogs
   Reklāmkarogs
   Reklāmkarogs

   Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv