Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 2.februārī

Drukāt

1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par kreditēšanu laikā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada 31.janvārim, par studiju un studējošā kredītiem.

2. Zinātņu prorektors prof. J.Grants sniedza atskaiti par LSPA zinātnisko darbību 2011.gadā. LSPA docētāju zinātniskā darbība novērtēta kā apmierinoša.

3. Apstiprināti Valsts pārbaudījumu grafiki - LSPA Profesionālā bakalaura programmas „Sporta zinātne” 4.studiju gada studentu Valsts pārbaudījumu un konsultāciju grafiks un LSPA Profesionālās programmas 2.studiju gada studentu Valsts pārbaudījumu un konsultāciju grafiks 2011./2012.ak.g.

4. Apstiprināts LSPA sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvs, kuru vada studiju prorektore A.Fernāte, sastāvā zinātņu prorektors J.Grants, bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne un pa vienam pārstāvim no katras katedras.

5. Izstrādāta un apstiprināta studiju pārtraukšanas kārtība LSPA par studiju pārtraukšanu uz laiku, saglabājot studējošā statusu.

6. Apstiprināts Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmā «Fizioterapija».

7. Apstiprināta statistiskā atskaite - pārskats par Profesoru padomes darbību 2011.gadā, kas jāiesniedz Augstākās izglītības padomē. 2011.gadā vēlēti 11 profesori un asociētie profesori, ievēlēti 10.

8. Apstiprināts lēmums Nr. 12 ”Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu 2011./2012.ak.gadā”, kurā paredzēta maksa Ls 20.- par Neattaisnotu, ārpus norādītā termiņa vai atkārtotu Bakalaura /Maģistra darba priekšaizstāvēšanu un prakses aizstāvēšanu. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2012.gada 12.janvārī

Drukāt

1. Studiju  prorektore  asoc.prof. A.Fernāte informēja par pasākumiem, lai panāktu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, par sadarbību un darba devēju lomas paaugstināšanu profesionālās augstākās izglītības  studiju rezultātu formulēšanā un programmu atbilstības novērtēšanā.  

2. Apstiprināts Sagatavošanās plāns augstākās izglītības  programmu virzienu akreditācijai  studiju programmā ”Fizioterapija”, par akreditācijas pilnvaroto personu apstiprināts programmas direktors prof. V.Lāriņš.

4. Apstiprināts Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne”.

5. Pieņemti grozījumi Uzņemšanas komisijas nolikumā -  Uzņemšanas komisijā iekļauts sporta prorektors.

6. Apstiprinātas izmaiņas profesionālā bakalaura programmas ”Sporta zinātne” 4.kursa studiju plānu grafikos.

7. Apstiprināts Sporta zinātnes centra nolikums.

8. Par ievērojamu ieguldījumu sporta izglītības un zinātnes attīstībā Senāts nolēma  piešķirt Goda nosaukumu ”LSPA goda doktors” RPIVA profesorei Dr.habil.paed., profesorei Ausmai Šponai.

9. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA kvalitātes politikas īstenošanu, kuras moto – nepārtraukta pilnveides procesa vadība.

10. Dažādi
Par Senāta sēdes datuma maiņu 2012.gada maijā – Senāta sēde pārcelta no 3.maija uz 10.maiju.

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 1.decembrī

Drukāt

1. Saimniecības direktore V.Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2011.gadā pielikumā Senāta lēmums Nr. 8 un SD informācija par darbu.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte iepazīstināja ar Atskaiti par pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam.

3. Netika apstiprināts nolikums par profesionālā bakalaura grāda piešķiršanu, apstiprināšana pārcelta uz nākošo Senāta sēdi. Priekšlikumi nolikuma izstrādei jāiesniedz Studiju prorektorei asoc.prof. A.Fernātei līdz 2011.gada 15.decembrim, kad šis jautājums tiks izskatīts Studiju domes sēdē.

4. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par profesionālā maģistra grāda piešķiršanu nolikums.

5. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2011./12/ak.g.

6. Uz LSPA Zinātniski pētnieciskās laboratorijas bāzes izveidots Sporta zinātnes zinātniski pētnieciskais centrs, kurā iekļautas LSPA dibinātās laboratorijas.

7. Nodibināta Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorija, apstiprināts tās nolikums, par laboratorijas vadītāja v.i. apstiprināts lektors U.Ciematnieks.

8. Informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem un apliecību piešķiršanu savlaicīgi jāsniedz Prof.pilnveides centra vadītājai Ilonai Blektei.

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 3.novembrī

Drukāt

1. Sporta prorektors prof. U.Švinks un Sporta kluba priekšsēdētāja asoc.prof. L.Kurova informēja par sporta darbu akadēmijā 2010./2011.ak.gadā. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 6

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vad. prof. U.Grāvītis, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,   sniedza informāciju par LSPA absolventiem.

3. Datortīklu administrators T.Krilovs informēja, ka tiek veidota sistēma kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu datu bāzes ieviešanai, kas nepieciešama plaģiātisma mazināšanai un intelektuālā īpašuma tiesiskai aizsardzībai.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2011./2012.ak.gadam.

5. Apstiprināta Bakalaura darbu tematu apstiprināšanas kārtība

6. Apstiprināta Maģistra darba plānu aizstāvēšanas kārtība

9. Apstiprināts LSPA Dekanāta nolikums

10. Apstiprināts Nolikums par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem

11. Sakarā ar LR Proklamēšanas dienu apbalvošanai Senāts nolēma apbalvot ar Goda nosaukumu «LSPA Patriots» telekomunikāciju iekārtu mehāniķi Hertu Gothardi, vadošo pētnieku Eduardu Popovu un absolventi Inetu Skangali.

12. Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs A.Skangalis iepazīstināja ar Studentu pašpārvaldes darba plānu 2011./2012.ak.gadam pielikumā

13. Apstiprināti studiju grafiki fizioterapijā 2011./12. ak.gadam.

15. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 «Laika normas slodzes aprēķināšanai»

16. No Senatores pienākumiem pēc pašas lūguma atbrīvota studente V.Farafonova, Studentu pašpārvaldei uzdots organizēt vēlēšanas jauna senatora ievēlēšanai.

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 6.oktobrī

Drukāt

1. No 2011./12.ak.gada pēc vēlēšanām Studentu pašpārvaldē Senāta sastāvā iekļauti studenti Z.Galeja, L.Beniņa, E.Reine, V.Farafonova, A.Skangalis.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas rezultātiem 2011./2012.ak.gadā.

3. Apstiprinātas Uzņemšanas prasības 2012./2013.ak.g. visās akreditētās studiju programmās: 1.līmeņa profes.augst.izgl.progr., bakalaura stud.progr., 2.līm.augst.profes.stud. progr., profes.maģ.augst.izgl. progr. «Sporta zinātne», akad. doktora augst.izgl.progr. «Sporta zinātne» pielikumā

4. Apstiprināts Studiju domes darba plāns 2011./12. ak.g.

5. Apstiprināts Sporta domes darba plāns 2011./12. ak.g.

6. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par Studentu kreditēšanas komisijas darbu 2011./12. ak.g. pielikumā atskaite un Senāta lēmums Nr. 1

7. Studiju prorektore Bakalaura grādu piešķiršanas padomes priekšsēdētāja asoc.prof. A.Fernāte informēja par Bakalaura grādu piešķiršanu Neklātienes nodaļā.

8. Apstiprinātas katedru docētāju slodzes 2011./2012.ak.g.

9. Dekāns prof. A.Lielvārds informēja par studentu sekmību Pilna laika klātienē. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 2

10. Prodekāns doc. V.Mackars informēja par studentu sekmību Nepilna laika neklātienē. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 3

11. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” pielikumā

12. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 5 ”Par akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanu un uzskaiti”

13. Nodibināta Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija, apstiprināts tās nolikums, par laboratorijas vadītāju apstiprināts prof. V.Krauksts.

14. LSPA Sporta zinātnes Promocijas padomes sastāvā iekļauti eksperti K.Piech (Polija) un R.Karlson (Zviedrija).

15. Apstiprināti grozījumi LSPA Promocijas padomes nolikumā

 
26 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv