Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4

 

         1. Senāta sastāvā iekļauti Veselības aprūpes nodaļaslektore Evita Dubiņina un Aciklisko sporta veidu katedras profesors Leonīds Čupriks. No Senāta sastāva izslēgti Veselības aprūpes nodaļas asistents Mārtiņš Čampa un Aciklisko sporta veidu katedras docents Sergejs Saulīte.

      2. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā, atskaitē minēti arī 2021.gadā veiktie darbi /SD atskaite pielikumā/. Par sadarbību ar SD izteicās asoc.prof. Uģis Ciematnieks, prof. Juris Grants, sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, izsakot pateicību Saimniecības daļas vadītājai par saimniecības darbu veikšanu un atsaucību. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību un plānoto 2023. gadā, un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 11 “Par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā” /pielikumā/. Saimniecības daļai pēc struktūrvienību pieprasījumiem finanšu iespēju robežās jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu akadēmijā un studentu viesnīcā. Saimniecības daļai jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas termiņiem divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas.

          3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par LSPA Sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvu” /pielikumā/, kurā iekļauti Bibliotēkas vadītāja Margarita Zaļūksne, visu katedru pārstāvji, Padomes priekšsēdētāja - Studiju prorektore prof. Andra Fernāte, vietnieks – Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Židens. Padome nepieciešama, lai nodrošinātu bibliotēkas fondu atbilstību LSPA studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām.

      4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2023.gadam /pielikumā/. Kā informēja plāna sagatavotāja PPMC vadītāja Ilona Blekte, plāns ir atvērts papildināšanai.

       5. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte un Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens iepazīstināja ar LSPA Attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtējumu un tās aktualizāciju, kā arī atbildēja uz senatoru jautājumiem. Stratēģija ir pārskatīta atbilstoši jaunajām tendencēm. Senāts nolēma aktualizēt LSPA stratēģiju kā pamatu virzībai LSPA Padomē.

       6. Apstiprināti tehniski grozījumi trijos nolikumos:

            -Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā

            bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” /pielikumā/,

            -Nolikumā par studiju kursu atzīšanu LSPA /pielikumā/,

            -Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā /pielikumā/.

   7. Dažādi: Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja Senāta locekļus par 1.decembrī notikušo Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi un apspriestajiem jautājumiem, kā arī atgādināja par zinātnisko atskaišu iesniegšanas termiņu – 19.decembris. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA starptautisko zinātnisko konferenci 2023.gada 2.februārī, pieteikties konferencei var līdz 2023.gada 20.janvārim.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.novembrī, protokols Nr. 3

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.novembrī, protokols Nr. 3

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Aciklisko sporta veidu katedrā Eināru Pimenovu

2. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2021./2022.ak.gadā. Sporta kluba darbs novērtēts kā apmierinošs /atskaite un Senāta lēmums Nr. 6 pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2022./2023.ak.gadam /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Uzņemšanas noteikumus visās akreditētajās un licencētajās studiju

programmās 2023./2024.ak.gadam.

5. Apstiprināti grozījumi:

- Nolikumā par 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu /pielikumā/.

- Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” /pielikumā/.

- Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” profesionālās kvalifikācijas praksi /pielikumā/.

- Nolikumā studijām pēc individuālā plāna /pielikumā/.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par studiju virziena ”Izglītība, pedagoģija, sports” padomes sastāvu /pielikumā/ un Senāta lēmums Nr. 8 ”Par studiju virziena ”Veselības aprūpe” padomes sastāvu /pielikumā/.

7. Dažādi

- Apstiprināta LSPA Kvalitātes rokasgrāmata /pielikumā/.

- Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 5Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.

- Apstiprināts LSPA studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāna attīstības periodam 2023.-2028.gadam izstrādes procesa plānojums /pielikumā/.

- Apstiprināts LSPA Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāna attīstības periodam 2023.-2028.gadam izstrādes procesa plānojums /pielikumā/.

- Senāts virza apstiprināšanai LSPA Padomē Revīzijas komisijas nolikuma projektu un Revīzijas komisijas locekļus asoc.prof. Kalvi Ciekuru, lektoru Krišjāni Kupli un docenti Ludmilu Malahovu.

- Senāts nolēma pieškirt goda nosaukumu LSPA Patriots Starptautisko studiju koordinatorei asoc.prof. Ivetai Bogei, Veselības aprūpes nodaļas studiju procesa apkalpošanas speciālistei Baibai Ločmelei un LOK prezidentam Žoržam Tikmeram.

- Senāts nolēma: 1. LSPA studējošajiem akadēmiskā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi LSPA profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta zinātne” (47813), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta. 2. LSPA studējošajiem akadēmiskā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” (45722) garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma LSPA rīcības dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā.

- Senāts nolēma iekļaut LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāvā docentu Valteru Āboliņu.

- Senāts apstiprināja lēmumu par profesionālā bakalaura grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas Futbola vecākais treneris, Sporta skolotājs piešķiršanu Elissawi Ahmed Ahmed Sanad Attia.

- Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja Senāta locekļus par LSPA reorganizācijas procesu.

 

-Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 6.oktobrī, protokols Nr. 2

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 6.oktobrī, protokols Nr. 2

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, higiēnas un informātikas katedrā Valteru Āboliņu.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko informēja par studentu
uzņemšanas rezultātiem 2022.gadā /pielikumā atskaite/. Senāts pieņēma zināšanai
studentu uzņemšanas rezultātus un izteica pateicību
Uzņemšanas komisijas
atbildīgajai sekretārei Ieva Stecenko un uzņemšanas komisijas locekļiem.

3. Atbildīgais par kreditēšanu doc. Verners Mackars informēja par kreditēšanas procesu akadēmijā /atskaite par studentu kreditēšanu 2021./2022.gadā pielikumā/. Kreditēšana organizētā veidā notiek pēdējo gadu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un izteica pateicību ilggadējam kreditēšanas komisijas priekšsēdētājam docentam Verneram Mackaram par veikto darbu.

4. Senāts apstiprināja Studiju domes darba plānu un Sporta daļas darba plānu 2022./2023.ak.gadam.

5. Senāts apstiprināja Semināru un starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2022./2023.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Ētikas lietu komisijas sastāvu: doc. Zinta Galeja, vad.pētniece Monta Jakovļeva, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, lektors Kristaps Slaidiņš, maģistrante Juta Gargurne.

7. Senāts apstiprināja Akadēmiskās personālkomisijas sastāvu: doc. Ilze Avotiņa, asoc.prof. Irēna Dravniece, prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens, doc. Alīna Kurmeļeva, doc. Sergejs Saulīte.

8. Dažādi

Senāts apstiprināja grozījumus nolikumos:

Par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.

Par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās „Sporta zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/.

Senāts virza vēlēšanām LSPA Satversmes sapulcē LSPA  Akadēmisko šķīrējtiesu sastāvā: asoc.prof. Ingrīda Smukā, lektore Evita  Dubiņina un studējošo pārstāvis, kuru no aktuālu studējošo loka izvirza Studējošo pašpārvalde.

Senāts apstiprināja grozījumus programmas “Fizioterapija” 4.studiju gada grafikos PLK un NLK.

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis atgādināja par Satversmes sapulci 27.oktobrī plkst. 15.30, konferenču zālē.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

1. Senāts ievēlēja amatos: Ilzi Avotiņu, Sandru Škutāni (docentes Vieglatlētikas katedrā), Zintu Galeju, Agri Liepu (docenti Veselības aprūpes nodaļā), Katrīnu Volgemuti (docente Slēpošanas katedrā), Evitu Dubiņinu (lektore Veselības aprūpes nodaļā).

2.Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar Vasaras sesijas studiju rezultātiem Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2021./2022.ak.gadā. Lūgums docētājiem savlaicīgi iesniegt Studiju departamentā vērtēšanas protokolus un atļaujas. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Vasaras sesijas studiju rezultāti 2021./2022.ak.gadā” /pielikumā/.

3. Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar nolikumiem par reģistrāciju pilna laika studijām un nepilna laika studijām 2022./2023.ak.gadā /pielikumā Reģistrācijas nolikumi/.

4.Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā un par slodžu pārdali katedrās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā» /pielikumā/. Lektore Evita Dubiņina apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas « Veselības aprūpes speciālists sportā » direktora p.i. un atbildīgo par praksi. Atbildīgā par praksi profesionālā bakalaura studiju programmā «Fizioterapija» - Liene Glāzere, Studiju virziena «Veselības aprūpe» vadītāja doc. Alīna Kurmeļeva. Tiks izsludināts konkurss uz profesionālā bakalaura studiju programmas direktora amata vietu Veselības aprūpes nodaļā.

5.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstināja ar LSPA absolventu aptauju 2022.gadā.

7. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists”. Sagatavots Senāta lēmuma projekts ar papildināto studiju programmas raksturojumu (licencēšanas ziņojumu) ar četrām apakšprogrammām: Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, Pirmsskolas sporta skolotājs, Sporta darba organizēšanas speciālists, Sporta treneris. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi Attālināto studiju kārtībā /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā /pielikumā/.

10. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par LSPA darbinieku un docētāju darba algām un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā. Sagatavots rīkojuma projekts «Par akadēmijas darbinieku algām ar 01.09.2022», Senāts nolēma apstiprināt LSPA darbinieku un docētāju darba algas un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā.

11.Dažādi :

*Rektoram prof. Jurim Grantam piešķirts atvaļinājums no 2022.gada 3.oktobra līdz 9.oktobrim.

*Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 27.oktobrī plkst. 15.30.

*Par Promocijas padomes priekšsēdētāju ievēlēts prof. Juris Grants, par vietnieku – prof. Jānis Žīdens.

* Senāts nolēma izsludināt konkursu uz docenta amata vietu Anatomijas katedrā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 16.jūnijā, protokols Nr. 13

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 16.jūnijā, protokols Nr. 13

1.Uzrunu senatoriem teica un ar LSPA Padomes darbības plānu 2022.gadam iepazīstināja LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka /PowerPoint prezentācija pielikumā/.

2.Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2022.gada absolventiem: 17.jūnijā notiks izlaidums 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”, kura laikā augstākās izglītības  diplomus saņems 56  jaunie sporta speciālisti, kuri turpmāk pilntiesīgi varēs strādāt par B kategorijas sporta treneriem. 22.jūnijā augstākās izglītības diplomus saņems 75 absolventi - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās “Sporta zinātne” un maģistra programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”, tai skaitā -profesionālā bakalaura diplomus Sporta zinātnē saņems 54 absolventi: 32 sporta skolotāji, 50 treneri, 6 rekreācijas speciālisti, 20 vadītāji; 13 maģistra programmas absolventi (martā darbus aizstāvēja un pārbaudījumus nokārtoja 5 absolventi, jūnijā – 8), 1 – doktora programmas absolvents, kā arī 4 Veselības aprūpes speciālisti. Izlaidums Fizioterapijas programmas studējošajiem paredzēts 7.jūlijā.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā” /pielikumā/. Studiju programmu direktori tiks apstiprināti augusta senāta sēdē.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 “Par imatrikulāciju studijām 2022./2023.ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināta Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2021./2022.ak.gadā /pielikumā/.

6.Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle iepazīstināja senatorus ar paveikto 2021./2022.ak.gada 2.semestrī. Apstiprināta Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu 2021./2022.ak.gada 2.semestrī /pielikumā/.

7.Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi ārvalstniekiem (Ukrainas pilsoņiem) /pielikumā/.

8.Aktualizēti Uzņemšanas noteikumi studiju virzienā ”Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/.

9.Senāts nolēma izsludināt konkursu uz lektora amata vietu Veselības aprūpes nodaļā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
4 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv