Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12

1. Senāts apstiprināja Satversmes projektu, kurā priekšlikumus un labojumus iestrādāja LSPA Padome /pielikumā/.

2. Rektors prof. Juris Grants nosauca no akadēmiskā personāla un no vispārējā personāla ievēlētos Satversmes sapulces dalībniekus. Atbilstoši Satversmei un Satversmes sapulces vēlēšanu kārtības un vēlēšanu komisijas nolikumam Satversmes sapulcē uz 3 gadiem ievēlēti 60 dalībnieki, no tiem 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

Akadēmiskā personāla pārstāvji: prof. Juris Grants, prof. Jānis Žīdens, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Agita Ābele, prof. Žermēna Vazne, vad.pētniece Aija Kļaviņa, prof. Leonīds Čupriks, asoc.prof. Ivars Kravalis, asoc.prof. Irēna Dravniece, asoc.prof. Zane Pavāre, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc.prof. Iveta Boge, asoc.prof. Imants Upītis, asoc.prof. Ingrīda Smukā, asoc.prof. Kalvis Ciekurs, asoc.prof. Antra Gulbe, asoc.prof. Inga Liepiņa, doc. Zinta Galeja, doc. Aleksandra Ķeizāne, doc. Renārs Līcis, doc. Ludmila Malahova, doc. Sergejs Saulīte, lektors Krišjānis Kuplis, lektors Agris Liepa, lektors Kristaps Slaidiņš, lektore Aiga Paikena (uz asoc.prof. Signes Luikas prombūtnes laiku), vad.pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Inta Bula-Biteniece, asoc.prof. Baiba Smila, vad.pētniece Monta Jakovļeva, pētnieks Edgars Bernāns, asoc.prof. Ieva Rudzinska.

Vispārējā personāla pārstāvji: Jaunrades projektu koordinātore Līga Freimane, Zinātnes daļas vadītāja Una Gūtmane, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, Personāla vadības speciāliste Aiva Alksne, Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte, Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte, Sporta nozares bibliotekas vadītāja Margarita Zaļūksne, Saimniecības direktore Valda Kursa, Studiju metodiķe Ieva Stecenko, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Aija Bērziņa, Lietvedības pārzine Vlada Krasta, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Signe Ozola.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11

1. Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte sniedza informāciju par Akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā /pielikumā/ /prezentācija par akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā un Finanšu plāns 2022.gadam/. Zvērinātā revidente Gada pārskatu apstiprināja 2022.gada 25.martā. Viens no 2021.gada notikumiem bija grāmatvedības programmas ”Horizon” ieviešana, to nodrošināja Personāldaļas speciāliste Aiva Alksne attiecībā uz personālu un galvenā grāmatvede attiecībā uz finansēm. 2021.gada beigās sākās arī ”Hop” moduļa ieviešana. Caur ”Hop” sistēmu tagad jāpiesaka visi komandējumi un atvaļinājumi.

2. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs informēja par Revīzijas komisijas darbu 2021./2022.ak.gadā /Revīzijas komisijas atskaite pielikumā/.

3. Revīzijas komisijas sastāvā iekļauta studiju procesa apkalpošanas speciāliste Eilīna Antapsone (Elīnas Mārtiņas vietā).

4. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja, ka 2021./2022.ak.gadā šķīrējtiesa nav saņēmusi nevienu iesniegumu.

5. Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikums pēc LSPA Padomes veikto priekšlikumu iestrādāšanas nolikumā /pielikumā/.

6. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz 2 docenta amata vietām Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā; 2 docenta amata vietām Veselības aprūpes nodaļā; 1 docenta amata vietu Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā.

7. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2022./2023.ak.g. studiju virziena “Veselības aprūpe” programmās un Profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” Nepilna laika neklātienē.

8. Līdz 2022.gada 31.decembrim aktualizēti Uzņemšanas noteikumi Veselības aprūpes studiju virzienā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija" 2022./2023.ak.g.

9. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informējapar LSPA Padomes darbību. Padome darbojas no 27.aprīļa piecu cilvēku sastāvā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Rozenštoka, par priekšsēdētājas vietnieci – Daina Krauksta.

10. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar Profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) LSPA  kopīgi ar  Liepājas universitāti īstenoto  apakšprogrammu “Sporta un veselības skolotājs”, ko Senāts akceptēja.

11. Senāts apstiprināja prof. Viestura Lāriņa monogrāfijas “Sporta medicīna. Teorija un prakse” izdošanu. Recenzenti: RSU prof. Oskars Kalējs un RSU asoc.prof. Signe Tomsone. Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti 26.maijā.

12. Apstiprināti grozījumi nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne” /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 7.aprīlī, protokols Nr. 10

Drukāt

1. Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja p.i. Monta Jakovļeva atskaitījās par katedras darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/. Senāts Vadības katedras darbu atzina par labu, tai pašā laikā uzdeva katedras vadītājai aktivizēt visus katedras docētājus iesaistīties kvalifikācijas “Vadītājs sporta jomā” studentu diplomdarbu vadīšanā, kā arī rosināt docētājus aktivizēt zinātnisko darbību un turpināt izstrādāt un publicēt studijām nepieciešamos metodiskos darbus /lēmums Nr. 10 pielikumā/. Senatori izteica pateicību vairākiem katedras docētājiem: Montai Jakovļevai, Ivetai Bogei, Anastasijai Ropai, Ievai Rudzinskai, Signei Luikai, un sevišķi Ludmilai Malahovai.

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2022./2023.ak.gadam 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”, profesionālajā bakalaura studiju programmā ”Sporta zinātne” un profesionālajā maģistra studiju programmā ”Sporta zinātne”.

3. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.11 ”Par studiju maksas noteikšanu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja LSPA galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta sēžu darba plānu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē programmas direktores asoc.prof. Ingas Liepiņas sniegto informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas 2021./2022. ak.gada rezultātiem un nolēma izsniegt diplomus pieciem profesionālā maģistra programmas sporta zinātnē absolventiem.

6. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Padomnieku konventa nolikumā /pielikumā/.

7. Senāts iekļāva LSPA Padomnieku Konventa sastāvā Gintu Kuzņecovu un Arti Lagzdiņu, un līdz ar to apstiprināja LSPA Padomnieku konventu 17 cilvēku sastāvā: Raimonds Bergmanis, Agra Brūne, Ziedonis Čevers, Juris Dalbiņš, Ilgvars Forands, Jevgeņijs Kisiels, Ivans Klementjevs, Rihards Kozlovskis, Gints Kuzņecovs, Artis Lagzdiņš, Māris Riekstiņš, Uļjana Semjonova, Žoržs Tikmers, Austris Vasips, Juris Visockis, Ēriks Zaporožecs, Daumants Znatnajs.

8. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Senāta nolikumā /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāvu: priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, priekšsēdētāja vietniece Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne, sekretāre asoc.prof. Irēna Dravniece, locekļi vad.pētniece Monta Jakovļeva, un studente Laura Zutere. Jāievēlē jauns Satversmes sapulces sastāvs, kurā ietilps 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

10. Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 25.maijā plkst. 15.30.

11. Senāts noklausījās Senāta priekšsēdētāja prof. Ulda Grāvīša sniegto informāciju par LSPA Padomes sastāvu: valsts prezidenta izvirzīta pārstāve Sandra Rozenštoka, MK izvirzītie pārstāvji Dace Kārkle un Kaspars Rožkalns,  LSPA senāta ievēlētie pārstāvji Daina Krauksta un Andris Rudzītis. Padome darbu sāks 2022.gada 27.aprīlī.

12. LSPA Veselības un sporta zinātnes profesoru padomes sastāvā Iekļauta LOV vadītāja Līga Cīrule. Senāts apstiprināja Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, locekļi: Līga Cīrule, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, Andris Kalniņš, Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, Maija Priedīte, prof. Jānis Žīdens.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.martā, protokols Nr. 9

Drukāt

1.               Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja senātu par 2021./2022.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Daudziem studējošajiem problēmas radīja attālinātais studiju process, grūtības ar piekļuvi un parolēm MS Teams platformai, arī sociālekonomiskie apstākļi. Kopumā studējošo sekmes nav pasliktinājušās. Lielāka vērība jāpievēš studiju procesa plānošanai, paredzot pietiekoši daudz laika atkārtotai eksāmenu kārtošanai. Šogad aizkavējusies maģistra darbu un promocijas darbu izstrāde, paredzētajā laikā maģistra valsts pārbaudījumu kārtos pieci studējošie, pārējiem maģistrantiem studiju termiņš pagarināts līdz jūnijam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Ziemas sesijas rezultāti 2021./2022. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.               Vieglatlētikas katedras lektors Krišjānis Kuplis iepazīstināja ar Vieglatlētikas un peldēšanas katedras atskaiti par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/ un atbildēja uz senatoru jautājumiem. Katedrā strādā septiņi docētāji, kuru veikums rezultējas absolventu skaitā: katru gadu no 1 līdz 5 neklātienes studenti, 4 līdz 10 klātienes studenti, 2 līdz 5 1.līmeņa studējošie. Pagājušā periodā tika izdota I.Avotiņas monogrāfija ”Vieglatlētika”, šajā atskaites periodā - J.Solovjovas grāmata ”Peldēšana”. Katedra sadarbojas ar Latvijas Vieglatlētikas un Peldēšanas federācijām. Pateicoties docentam V.Mackaram, sadarbība notiek arī ar citām sporta federācijām. Docētāji piedalās zinātniskās konferencēs, vada seminārus, piedalās 8 projektos un izglītojas vairākos projektos. Pateicība izteikta docentei S.Škutānei par veikto sporta darbu. Kā katedras stiprā puse uzsvērts katedras metodiskais darbs. Nepieciešams pastiprināt zinātnisko darbību, kā arī sadarbību ar partneriem ārvalstu augstskolās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Par Vieglatlētikas un peldēšanas katedras darbību no 2017./2018. ak.g. līdz 2021./2022. ak.g.” /pielikumā/.

3.               Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne sniedza atskaiti par akadēmijas tēla un imidža popularizēšanu sabiedrībā laika periodā no 2017.gada līdz 2021.gadam un veikto darbu piecu gadu laikā /prezentācija pielikumā/. Nozīmīgs projekts ir vizuālās identitātes maiņa ar 2021.gada 6.septembri un izstrādātās vizuālās identitātes vadlīnijas. Nākotnes vīzijas - digitālās vides veidošana, jaunas responsīvas mājaslapas izstrāde; sociālo tīklu sakārtošana; akadēmijas vizualizācijas pastiprināšana. Senatori izteica pateicību I.Āķei-Vīksnei par apjomīgo un precīzi veikto darbu.

4.               Apstiprināti grozījumi Nolikumā par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.

5.               Doktora studiju vadības padomes sastāvā (Doktorantūras Skola) papildus 3.februārī apstiprinātajam sarakstam apstiprināts RSU profesors Oskars Kalējs.

6.               Apstiprināts pilnveidotais (kopš 3.februāra) LSPA Satversmes projekts /pielikumā/.

7.               Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums /pielikumā/.

8.               No 2022.gada 14.marta līdz 20.martam piešķirts atvaļinājums rektoram prof. Jurim Grantam.

9.               Senāts atbalstīja Biedrības Atbalsta fonda “Hērakls” likvidāciju, kas darbojās kopš 2010.gada.

10. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) absolventiem.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.februārī, protokols Nr. 8

Drukāt

 

1.Zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par akadēmijas zinātnisko darbību 2021.gadā, par 2021.gada Senāta lēmuma izpildi, kā arī sniedza zinātniskās darbības SVID analīzi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 Par LSPA zinātnisko darbību 2021.gadā, kurā nolēma: akadēmijas zinātnisko darbību novērtēt kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam; veicināt aktīvu LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos Web of Science un Scopus datu bāzēs; veicināt iesaisti pētniecības projektos un starptautiskā sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām; LSPA žurnāla redkolēģijai sekmēt LASE Journal of Sport Science atpazīstamību Latvijā un Eiropā; katedru un citu struktūrvienību vadītājiem pilnvērtīgi izmantot Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā; Zinātnes daļai sagatavot LSPA iekšējo grantu sistēmas priekšlikumu, kas veicinās pētnieciskā darba produktivitāti un finanšu piesaisti zinātnei; sekmēt starpdisciplināru sadarbību starp citām zinātniskajām institūcijām, kas veicina kopīgu pētījumu veikšanu un publikāciju iesniegšanu Web of Science un Scopus datu bāzēs /pielikumā 2022.gada Senāta lēmums Nr. 8 ar informāciju par zinātnisko darbību/. 

 

2.  Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 10 NLN absolventiem. 

 

3. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Adrija Andersone atskaitījās par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2021./2022.ak.gada 1.semestrī /atskaite pielikumā/. 

 

4. Senāts apstiprināja Doktorantūras skolas doktora studiju vadības padomes sastāvu: 

no Latvijas: prof. A.Fernāte, I.Pontaga, asoc.prof. S.Luika, prof. J.Žīdens;

no Lietuvas: prof. Diana Reklaitiene, prof. Arvidas Stasiulis, prof. Marius Brazaitis; 

no Igaunijas: prof. Priit Kaasik, prof. Jaak Jurimae, prof. Mati Paasuke;

no Polijas: prof. Pawel Tomaszewski, prof. Jerzy Sadowski, prof. Miroslaw Milkicin.  

Sekretāre Tatjana Ņikiforova. 

 

5. Senāts apstiprināja Profesoru padomes atskaiti par profesoru vēlēšanām 2021.gadā, iesniegšanai AIP (ievēlēti prof. Inese Pontaga un asoc.prof. Imants Upītis). 

 

6. Senāts apstiprināja Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, LSFP un LOK pārstāvis Andris Kalniņš, LOA prezidents Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, LSSA pārstāve Maija Priedīte un prof. Jānis Žīdens. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka turpmāk vadīs LSPA padomi.

 

7. Senāts apstiprināja LSPA Satversmes projektu. Senāta priekšsēdētājs un rektors lūdz visus struktūrvienību vadītājus un darbiniekus līdz februāra beigām rūpīgi izskatīt šo projektu un savus priekšlikumus iesniegt rektoram (e-pastā). Satversmi apstiprinās LSPA padome un pēc tam Satversmes sapulce

 

8. Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (p.4.3 un 4.4.4) /pielikumā/.

 

9. Senāts apstiprināja jaunu Studējošo pašpārvaldes nolikumu /pielikumā/. 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

 
5 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv