Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 13.janvārī, protokols Nr. 7

Drukāt

 1.      Veselības aprūpes nodaļas docenta amatā ievēlēta lektore Alīna Kurmeļeva.

 2.          Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Pretkorupcijas pasākumu

plāna izpildi 2021.gadā /pielikumā/ un par plāna aktualizēšanu 2022.gadam /pielikumā/.

Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 3.             Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Cilvēkresursu plāna izpildi

2021.gadā /pielikumā/ un par plānu 2022.gadam /pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai

informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 4.             Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Akadēmiskā Personāla

attīstības plāna izpildi 2021.gadā /pielikumā/ un par plānu 2022.gadam /pielikumā/.

Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 5.              Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Iekšējās kontroles sistēmas

analīzi 2021.gadā /pielikumā/ un tās pilnveides plānu 2022.gadam /pielikumā/. Senāts

pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 6.               Kvalitātes centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis informēja par Iekšējās studiju kvalitātes

izvērtējumu 2021.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2022.gadam

/pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja plānu 2022.gadam.

 7.               Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par Studiju

departamenta darbu 2021.gadā /pielikumā/ un par Studiju departamenta darba plānu

2022.gadam /pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju un apstiprināja

plānu 2022.gadam.

 8.             Apstiprināti grozījumi ”Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā” /pielikumā/.

 9.               Apstiprināti grozījumi "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes darbības
uzsākšanas nolikumā" /pielikumā/.

10.            Studiju virziena “Veselības aprūpe” vadītāja amatā apstiprināta Alīna Kurmeļeva.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 2.decembrī, protokols Nr. 6

Drukāt

1.      LSPA Padomes locekļu vēlēšanas.

Rektors prof. Juris Grants iepazīstināja senatorus ar kandidātiem, kuri līdz Nolikumā noteiktajam termiņam – 2021.gada 29.novembrim iesniedza dokumentus (iesniegumu un CV), lai piedalītos konkursā uz Padomes locekļu amatiem. Uz divām padomes locekļu vietām pieteicās četri kandidāti: prof. Agita Ābele, prof. Daina Krauksta, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Andris Rudzītis. Rektorāts š.g. 29.novembrī un atkārtoti 30.novembrī izskatīja pieteikto kandidatūru atbilstību prasībām un nolēma virzīt vēlēšanām visus četrus kandidātus kā atbilstošus Nolikumā par kandidātu atlasi un apstiprināšanu Senātā LSPA Padomes locekļu amatiem izvirzītajiem kritērijiem. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par izstrādāto vēlēšanu procedūru Padomes locekļu vēlēšanām, Senāts apstiprināja LSPA Padomes locekļu vēlēšanu kārtību. Senatori apstiprināja Balsu skaitīšanas komisiju sastāvā: prof. I.Pontaga, asoc.prof. I.Boge un doc. S.Saulīte. Balsu skaitīšanas komisija identificēja aizklātās balsošanas rezultātus un konstatēja, ka par ievēlētiem ir uzskatāmi 2 pretendenti, kas saņēmuši visvairāk “par” atzīmes. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja prof. Inese Pontaga iepazīstināja senatorus ar Balsu skaitīšanas komisijas protokolu - ar balsu vairākumu par LSPA Padomes locekļiem ievēlēti prof. Daina Krauksta (16 balsis) un prof. Andris Rudzītis (14 balsis). Senāts apstiprināja par LSPA Padomes locekļiem prof. Dainu KRAUKSTU un prof. Andri RUDZĪTI. Padomes locekļiem darbība būs jāsāk 2022.gada 31.janvārī.

2.  Senāts noklausījās Datorsistēmu un datortīklu administratora Edgara Muižnieka atskaiti par IT centra darbību 2021.gadā /atskaite pielikumā/. Jautājumus uzdeva un debatēs piedalījās SP pārstāvis Krišjānis Āķītis, vadošā pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc. prof. Inta Bula-Biteniece, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis. Senāts novērtēja IT centra darbu kā neapmierinošu un rosināja LSPA rektoru prof. Juri Grantu izvērtēt LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratora Edgara Muižnieka atbilstību ieņemamajam amatam un informēt Senātu par rezultātiem.

3.  Senāts apstiprināja Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā" direktora un studiju specializācijas virziena "Sporta fizioterapeits" vadītāja Mārtiņa Čampas sniegtopašnovērtējuma ziņojumu par 2020./2021.ak.gadu.

4.  Rektors prof. Juris Grants informēja par akadēmijas struktūras un infrastruktūras optimizāciju,Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par stratēģijas īstenošanu studiju procesa un studiju vides attīstībā, Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par zinātnisko darbību un inovācijām, par zinātniskās darbības attīstības rādītājiem un par aktuāliem pētnieciskiem projektiem 2021.gadā. Senāts pieņēma zināšanai rektora un prorektoru sniegto informāciju un aktualizēja LSPA stratēģiju (2021. – 2027.).

5.  Senāts apstiprināja PPMC vadītājas Ilonas Blektes sagatavoto Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2022.gadam /pielikumā/. Plāns ir atvērts iespējamiem priekšlikumiem.

6.  Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītāja vadošā pētniece Anna Zuša informēja par Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas darbību no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada decembrim /atskaite pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītājas Annas Zušas atskaiti un novēlēja raženu darbību arī turpmāk.

7.  Senāts apstiprināja Studiju prorektores - virziena vadītājas prof. Andras Fernātes sniegto pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2020./2021.ak.gadu.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 25.novembrī, protokols Nr. 5

Drukāt

1.  Apstiprināti grozījumi nolikumā par kandidātu atlasi un apstiprināšanu Senātā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu amatiem. Pieteikuma dokumentu iesniegšanas termiņš saskaņā ar MK noteikumiem tiek pagarināts līdz 29.novembrim /nolikums pielikumā/.

2.  Apstiprināti un aktualizēti grozījumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.gadam. Plāna sagatavotājs – Studiju prorektore prof. A.Fernāte.

3.  Apstiprināti un aktualizēti grozījumi LSPA Sporta pedagogu izglītības attīstības plānā 2018. - 2024. gadam. Plāna sagatavotājs – Studiju prorektore prof. A.Fernāte.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 4.novembrī, protokols Nr. 4

Drukāt

  1. Senāta locekļi balsojot apstiprināja par Senāta priekšsēdētāju prof. Uldi GRĀVĪTI. Par priekšsēdētāja vietniekiem apstiprināti rektors prof. Juris Grants un zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens.

  2. Senāts apstiprināja jaunizstrādāto Senāta nolikumu /pielikumā/.

  3. Senāts apstiprināja Nolikumu par kandidātu atlasi un apstiprināšanu senātā Padomes locekļu amatiem /pielikumā/. Dokumentu iesniegšanas termiņš – 17.novembris.

  4. Senāts apstiprināja LSPA Padomes darbības uzsākšanas nolikumu /pielikumā/.

  5. Sporta daļas vadītājs doc. Sergejs Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam /informācija un finanšu atskaite /pielikumā/Senāts novērtēja sporta darbu kā apmierinošu un apstiprināja LSPA Senāta lēmumu Nr. 6 ”Par sporta darbu akadēmijā” /pielikumā/.

  6. Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. Iveta Boge informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem /atskaite pielikumā/. Erasmus koordinatore asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja par Erasmus+ projekta izejošo un ienākošo mobilitāti un mobilitāšu plānu 2021/2022.ak.gadā studējošiem un docētājiem /pielikumā/, kā arī atbildēja uz senāta locekļu jautājumiem.

  7. Apstiprināti grozījumi nolikumā par LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes darbību /nolikums pielikumā/. Prasības un kārtība attiecībā uz amatā esoša
profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanu piemērojamas pēc analoģijas ar prasībām un kārtību, kāda noteikta attiecībā uz vakanta
amata pretendenta vērtēšanu un izvēli.

  8. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko iepazīstināja ar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2021./2022.ak.gadam, Senāts apstiprināja plānu. /pielikumā/

  9. Senāts par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu nolēma piešķirt goda nosaukumu „LSPA PATRIOTS”: viesdocentei Intai IMMEREI, Izglītības darba speciālistei Ligitai INDRIKSONEI un LSPA 1980.gada absolventam, LSPA Padomnieku konventa dalībniekam, SIA “Jumava” Valdes loceklim Jurim VISOCKIM.

  10. Apstiprināts LSPA «Sporta zinātnes» doktorantūras skolas nolikums /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 7.oktobrī, protokols Nr. 3

Drukāt
 1. Bijusī Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2021.gadā /pielikumā informācija/. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību ilggadējai uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei Austrai Kurkinaitei un visiem uzņemšanas komisijas locekļiem par godprātīgi veikto darbu. Uzņemšanas komisijas pienākumus turpmāk veiks Teorijas katedras metodiķe Ieva Stecenko.
 2. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Uzņemšanas noteikumiem 2022./2023.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās. Būtiskas izmaiņas uzņemšanas noteikumos nav paredzētas. Tiek plānots praktiskais eksāmens fiziskajā sagatavotībā. Ņemot vērā inflāciju, par 4% tiks paaugstināta studiju maksa visās studiju programmās. Senāts aptiprināja Uzņemšanas noteikumus 2022./2023.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.
 3. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja senatorus ar Studiju domes darba plānu 2021./2022.ak.gadam. Senāts apstiprināja Studiju domes darba plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/. Programmu direktoriem un katram docētājam semestra beigās pēc studiju kursa pabeigšanas jāveicina studējošo anketēšanu par sava studiju kursa kvalitāti.
 4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja senatorus ar Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2021./2022.ak.gadam. Senāts apstiprināja Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. Verners Mackars informēja par studentu kreditēšanu 2020./2021.ak.gadā /informācija pielikumā/. 1.kursa studējošie kreditēšanas līgumus slēdz paši.
 6. Sporta daļas vadītājs doc. Sergejs Saulīte iepazīstināja senatorus ar Sporta daļas darba plānu 2021./2022.ak.gadam. 2022.gadā Rīgā notiks SELL spēles. Senāts apstiprināja Sporta daļas darba plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/.
 7. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar grozījumiem Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā. Nolikums atbilstoši MK noteikumiem papildināts ar 9. punktu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu. Senāts apstiprināja grozījumus Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā /pielikumā/.
 8. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 4 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu” /pielikumā/, lēmums papildināts ar Sporta Zinātnes pētniecības laboratorijas pakalpojumu cenrādi; mainītas maksas par dienesta viesnīcu un par akadēmiskajām izziņām. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.
 9. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 5 “Par stundu likmi par papilddarbu LSPA īstenotās tālākizglītības programmās un projektos” /pielikumā/.
 10. *Apstiprināti Kopīgās profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” padomes locekļi: asoc.prof. Inta Bula-Biteniece,   asoc.prof. Uģis Ciematnieks, prof. Andra Fernāte.
  *Apstiprināti grozījumi “Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā” /pielikumā/.
  *Apstiprināti grozījumi ““Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 42813), Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas „Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi /pielikumā/.
  *No 2021.gada 7.oktobra līdz 2021.gada 14.oktobrim piešķirts atvaļinājums rektoram prof. J.Grantam.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
6 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv