Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

Drukāt
 1. Senāta sēdē atklāta konkursa rezultātā amatos tika ievēlēti akadēmiskā un zinātniskā personāla locekļi: Ludmila MALAHOVA Vadības un komunikāciju zinātnes katedras docenta  amatā; Līvija ZEIBERTE Vadības un komunikāciju zinātnes katedras docenta  amatā;  Ieva ZVIGULE Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas, informātikas katedras docenta amatā;    Alīna KURMELEVA Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras (Veselības aprūpes nodaļas) lektora  amatā; Kristaps SLAIDINS Sporta spēļu katedras lektora amatā;  Svens VILKS Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas, informātikas katedras lektora amatā;  Edgars BERNANS Sporta zinātnes daļas pētnieka amatā; Behnam BOOBANI Zinātnes daļas zinātniskā asistenta  amatā programmā «Izaugsme un nodarbinātība»;  Germans JAKUBOVSKIS Zinātnes daļas zinātniskā asistenta amatā programmā «Izaugsme un nodarbinātība».
 2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2020./2021.akad.gada vasaras sesijas rezultātu izvērtējumu /lēmums ar informāciju pielikumā/.
 3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2021./2022.ak.gadā» /pielikumā/.
 4. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju nepilna laika studijām studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” nepilna laika neklātienē (NLN) un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura programmā “Fizioterapija” nepilna laika klātienē (NLK) 2021./2022.ak.gadā» /pielikumā/.
 5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Laika normas slodzes aprēkināšanai» /pielikumā/.
 6. Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza LSPA 2021.gada absolventu aptaujas izvērtējumu.
 7. Apstiprināts LSPA Grāmatvedības nolikums /pielikumā/.
 8. Apstiprināti grozījumi LSPA Attālināto studiju kārtībā /pielikumā/.
 9. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studiju procesu 2021./2022.ak.gadā» /pielikumā/.
 10. Apstiprinātas LSPA darbinieku darba algas ar 2021.gada 1.septembri un viesdocētāju pieņemšana darbā 2021./2022.ak.gadā.          
 11. Apstiprinātas izmaiņas 2021./2022.ak.gada profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas «Veselības aprūpes speciālists sportā» studiju grafikā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 17.jūnijā un 28. jūnijā.

Drukāt
 1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu 2021.gada absolventiem 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ”Izglītības un sporta darba speciālists” un profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.
 2. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu 2021.gada akadēmiskā Doktora augstākās izglītības programmas un profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 14 ”Par sertifikātu izsniegšanu Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.
 3. Apstiprināta Studējošo pašpārvaldes atskaite un finanšu līdzekļu izlietojums par 2020./2021. ak.gada 2.semestri.
 4. Senāts noklausījās informāciju par Aciklisko sporta veidu katedras darbu 2020./2021. ak. gada 2.pusgadā.
 5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par studiju procesu 2021./2022.ak.gadā”/pielikumā/.
 6. Apstiprināta Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2020./2021.ak.gadā /pielikumā/.
 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 “Par imatrikulāciju studijām 2021./2022.ak.gadā” /pielikumā/.
 8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par LSPA struktūrvienību reorganizāciju”, apvienojot Sporta medicīnas katedru un Fizioterapijas nodaļu un izveidojot Veselības aprūpes nodaļu /pielikumā/. Nodaļas vadītāja pienākumus no 1.septembra veiks studiju apkalpošanas speciāliste vieslektore Pārsla Krūmiņa.
 9. Apstiprināts Veselības aprūpes nodaļas nolikums /pielikumā/.
 10. Apstiprināti grozījumi nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.
 11. Apstiprināta 2021.gada LSPA finanšu tāme.
 12. Apstiprināts Senāta lēmums ”Par jauno grāmatvedības programmu “Horizon” un ar to saistītām administratīvām reformām” /pielikumā/.
 13. Apstiprināti Noteikumi par LSPA amata tērpiem un augstskolas absolvēšanas tērpiem /pielikumā/.
 14. Apstiprinātas izmaiņas Uzņemšanas prasībās Maģistra un Doktora studiju programmās.
 15. Apstiprināti grozījumi 2021./2022.ak.gada 2.studiju gada grafikā.
 16. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par ārkārtas Senāta sēdes organizēšanu 28.jūnijā plkst. 13.00. un par Promocijas padomes sēdi 2021.gada 22.jūlijā plkst 11.00, kurā promocijas darbu aizstāvēs Alīna Kurmeļeva.

 

 

 

 1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists” 6 programmas absolventiem.
 2. Senāts atbalstījadiplomu izsniegšanu sekmīgajiem profesionālā bakalaura izglītības programmas “Fizioterapija” absolventiem, kuriem izlaidums paredzēts 23.jūlijā.
 3. Senāts akceptēja praktisko eksāmenu atcelšanu Fiziskajā sagatavotībā profesionālā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne».
 4. Veikti grozījumi Uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne» - atcelti praktiskie eksāmeni Fiziskajā sagatavotībā.    
 5. Apstiprināti LSPA struktūras grozījumi, iekļaujot struktūrā izveidoto Veselības aprūpes nodaļu. Grozījumi stāsies spēkā no 2021.gada 1.septembra.
 6. Apstiprināta promocijas darba – zinātnisko publikāciju kopas noformēšanas kārtība.
 7. Senāts akceptēja kopīgas programmas ar Liepājas Universitāti izveidi.
 8. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par promocijas padomes sēdi 22.07. plkst.11.00, kurā disertāciju aizstāvēs Alīna Kurmeļeva.          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 6.maijā

Drukāt
 1. Galvenā grāmatvede I.Zazīte informējapar akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā un atbildēja uz senatoru jautājumiem /pielikumā prezentācija par akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā/. 2020.gads noslēdzies ar plus zīmi, tam par pamatu bija tas, ka ir nosiltināts A korpuss un izveidota zinātniskā laboratorija. No 2020.gada novembra mums ir jauns zvērinātais revidents. Īsā laikā tika sakārtota inventāra uzskaite. Pakāpeniski, līdz 1.augustam pāriesim no vecās grāmatvedības programmas uz jauno Horizon, kurā strādā apmēram 80% izglītības iestāžu. Programma savienota ar studiju departamenta datiem.
 2. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā.
 3. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. K.Ciekurs ziņojapar Revīzijas komisijas darbu 2020./2021.ak.gadā /ziņojums pielikumā/. Veikta materiālo vērtību uzskaite. Vēl ir neskaidrības ar materiālu glabāšanu – ar privātajām, norakstītajām mantām, šis jautājums vēl jāaktualizē, lai būtu vienota sistēma visās struktūrvienībās, kas atvieglotu darbu katedrām un grāmatvedībai. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Revīzijas komisijas darbu 2020./2021.ak.gadā.
 4. Vingrošanas katedras vadītājs (līdz 2020.gada 31.decembrim) asoc.prof. L.Žiļinskis informēja par Vingrošanas katedras 4,5 gadu darbu no 2016./2017.ak.gada līdz 2020.gada 31.decembrim /katedras atskaite pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Vingrošanas katedras 4,5 gadu darbību un izteica pateicību bijušajam katedras vadītājam un kolektīvam par veikto darbu.
 5. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja asoc.prof. I.Smukā ziņojapar Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 2020./2021.ak.gadā. Šajā ak.gadā netika saņemts neviens iesniegums par studējošo vai strādājošo akadēmiskās brīvības, tiesību ierobežošanu, pārkāpumiem, kā arī netika saņemts neviens ziņojums vai iesniegums par strīdiem starp akadēmijas amatpersonām vai struktūrvienību pārvaldes institūcijām. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 2020./2021.ak.gadā.
 6. Senāts pieņēma lēmumu izsludināt konkursu uz vadošā personāla un akadēmiskā personāla amata vietām: Aciklisko sporta veidu katedrā – katedras vadītājs; Anatomijas katedrā – docents un lektors; Sporta spēļu katedrā – lektors; Teorijas katedrā – lektors; Sporta medicīnas katedrā – lektors; Vadības katedrā – 2 docenta vietas, kā arī uz pētnieka un zinātniskā asistenta vietām Zinātnes daļā.
 7. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par grozījumiem "Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, jo tajā ir nepieciešamas izmaiņas sakarā ar straujo tehnoloģiju attīstību, kā arī bakalaura darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību atbilstoši mūsdienu situācijai. Senāts apstiprināja grozījumus "Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”.
 8. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 34 profesionālā bakalaura "Fizioterapija" programmas absolventiem.
 9. Rektors prof. J.Grants informēja par Rektorāta priekšlikumu par strukturālām reformām, apvienojot Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedru ar Fizioterapijas nodaļu, izveidojot jaunu struktūrvienību – Veselības aprūpes nodaļu. Par Veselības aprūpes nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju rektorāts izvirza studiju procesa apkalpošanas speciālisti, vieslektori Pārslu Krūmiņu. Lēmums stāsies spēkā ar 2021.gada 17.jūniju.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 1.aprīlī

Drukāt
 1. Vadošās pētnieces amatā uz nākamajiem 6 gadiem LSPA Zinātnes daļā, aizklātās balsošanas rezultātā, ievēlēta profesore, Ph.D., vadošā pētniece Aija Kļaviņa.
 2. Profesionālā maģistra programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa informēja par Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas rezultātiem 2020./2021.ak.g. un par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem. 12 maģistranti sekmīgi pabeiguši studijas un aizstāvējuši maģistra darbus. Tiek plānots, ka 11 maģistranti aizstāvēs darbus jūnijā un vēl 4 – augustā /informācija pielikumā/.
 3. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2021./2022. ak.gadam. Ņemot vērā covid situāciju, tajos iespējamas izmaiņas.
 4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par studiju maksas noteikšanu”, ar kuru noteiktas studiju maksas 2021./2022.ak.gadā /pielikumā/.
 5. Apstiprināti: Senāta darba plāns un Akadēmijas galveno organizatorisko pasākumu darba plāns 2021./2022.ak.gadam /abi plāni pielikumā/.
 6. Apstiprināts LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāvs: prof. A.Ābele, prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, prof. U.Grāvītis, prof. J.Juremae (Igaunija), vadošā pētniece prof. A.Kļaviņa, asoc.prof. A.Ķīvīte (RSU), asoc.prof. A.Litwiniuk (Polija),prof. A.Stasulis (Lietuva),asoc.prof. S.Tomsone (RSU), prof. M.Paasuke (Igaunija), prof. I.Pontaga, prof. Ž.Vazne, prof. J.Žīdens.
 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kas papildināts ar maksām par ievēlēšanu Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomē un par promocijas darbu aizstāvēšanu LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomē /pielikumā/.
 8. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Starptautisko kopīgo doktora studiju programmu “Sporta zinātne”. Projekta ietvaros izveidota kopīga starptautiskā doktora studiju programma, kurā piedalās 4 valstis: Polija (Jozefa Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte), Lietuva (Lietuvas Sporta universitāte), Igaunija (Tartu universitāte), Latvija (LSPA). Studiju ilgums doktora studiju programmā būs 4 gadi, arī attālināti; īstenošanas valoda – angļu. Programmas ietvaros paredzēts aizstāvēt darbu. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D). Studiju programmas direktore – Dr.paed. asoc.prof. Signe Luika. Studējošajiem būs ļoti plašas perspektīvas, jo mūsu noslēgtie īstenošanas līgumi paredz to, ka studējošais varēs izvēlēties gan moduli, kuru īstenos citā augstskolā, gan arī kādu no kursiem konkrētajā modulī, kas ir citā augstskolā. Katram doktorantam būs vairāki vadītāji, vismaz divi labākie speciālisti no dažādām augstskolām.
 9. Piešķirts atvaļinājums rektoram prof. J.Grantam no 2021.gada 12.aprīļa līdz 18.aprīlim.
 10. Senāta priekšēdētājs prof. U.Grāvītis informēja, ka 9.aprīlī notiks Latvijas Profesoru asociācijas kopsapulce. Darba kārtībā paredzēts apspriest jaunsagatavotos augstākās izglītības un zinātnes likumus.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 4.martā

Drukāt
 1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar 2020./2021.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem /informācija senāta lēmumā Nr.11/ un to izvērtējumu. Šogad ir par 100 studējošiem vairāk nekā bija pagājušā gadā. Atskaitīto skaits 1.semestrī ir nedaudz mazāks. Par attālinātā studiju procesa norisi un problēmām aptaujāti 156 studējošie no visām studiju programmām, rezultāti apkopoti un izsūtīti visiem docētājiem. Saņemti vairāki ieteikumi attālinātā darba uzlabošanai. Kā problēma minēta atgriezeniskās saites nodrošināšana studējošiem. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 11 “Ziemas sesijas rezultāti 2020./2021. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.
 2. Attīstības un zinātņu prorektoru prof. J.Žīdenu par grozījumiem LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomes nolikumā. Nolikums pielāgots jaunākajiem MK grozījumiem par atklāto balsošanu, MK noteikumiem par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm. Promocijas padomes sastāvs tiks apstiprināts nākamajā Senāta sēdē.
 3. Rektors, Profesoru padomes priekšsēdētājs prof. J.Grants iepazīstināja ar LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumu. Nolikums izstrādāts saskaņā ar jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. Pagājušā gada 5.decembrī veikti Augstskolu likuma grozījumi, un tie ir: balsošana notiek atklāti; vēlēšanas notiek pusgadu pirms ievēlēšanas termiņa beigām; akadēmija ne retāk kā reizi divos gados vērtē profesora vai asociētā profesora darba sniegumu. Saskaņā ar AL 2021.gada 25.februārī apstiprināti MK noteikumi Nr. 129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”, kuri nosaka izpildāmos kritērijus. Jaunums ir tas, ka noteikti jābūt citēšanas jeb Hirša indeksam, pie publikācijām tiek ieskaitīta zinātniskā monogrāfija. Obligāta ir promocijas darbu recenzēšana, piedalīšanās pētniecības un attīstības projektos, promocijas darbu vadīšana. Papildus MK kritērijiem pievienoti akadēmijas kritēriji. Aicinu padomāt par publikāciju citējamību un promocijas darbu vadīšanu un recenzēšanu. Senāts apstiprināja Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumu /pielikumā/.
 4. Ņemot vērā, ka turpinās ārkārtas situācija, veikti grozījumi akreditētajos PLK 4.studiju gada studiju grafikos.
 5. Dažādi:

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par izmaiņām Senāta sastāvā – prof. Aija Kļaviņa beidza pildīt studiju virziena “Veselības aprūpe” vadītājas pienākumus un līdz ar to arī senatores pienākumus.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis atgādināja par amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu līdz š.g. 1.aprīlim.

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens informēja par tikšanos IZM 17.martā, kurā izvērtēs augstskolu un zinātnisko institūtu zinātnisko darbību.

Rektors prof. J.Grants informēja, ka 15.martā notiks maģistrantu, doktorantu zinātniskā konference.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja, ka Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas sēde pārcelta no marta uz aprīli, laiks tiks paziņots.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
7 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv