Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 27.augustā

Drukāt

1.Senāts ievēlēja par Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāju Uģi CIEMATNIEKU, par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītāju Kalvi CIEKURU, par Sporta spēļu katedras vadītāju Renāru Līci.
Sporta spēļu katedras docenta amatā ievēlēja Renāru Līci, Sporta zinātnes daļas vadošā pētnieka amatā - Anastasiju Ropu, Sporta medicīnas katedras lektora amatā – Agri Liepu.       

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par 2019./2020.akad.gada vasaras sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.1 ”Vasara sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2020./2021.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par stundu darba apmaksu docētājiem un viesdocētājiem» /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2020.gadā, atbilstoši AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām, un par starptautiski novērtētā “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) sertifikātu, kas apliecina LSPA atbilstību pasaules izcilības standartiem augstākajā izglītībā, saņemšanu 4.septembrī.

7. Apstiprināti grozījumi LSPA personāla vadības politikā (07.12.2017) /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi LSPA studentu informatīvās sistēmas – LSPA IS drošības un datu aizsardzības noteikumos (02.02.2017) /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem (01.10.2009)./pielikumā/.

10. Senāta locekļi balsojot piekrita LSPA Sporta kluba darbībai LSPA telpās.

11. Rektors prof. J.Grants informēja par iespējamām reformām, kas varētu skārt vairākas katedras un struktūrvienības. Reformas nepieciešamas, lai efektivizētu studiju procesu un novērstu Valsts kontroles izteiktos aizrādījumus. Līdz 15.septembrim tiek gaidīti senatoru, docētāju un darbinieku priekšlikumi par strukturālo reformu organizēšanu.

12. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku algas, kā arī vieslektoru pieņemšana darbā 2020./2021.akadēmiskajā gadā.

13. Apstiprinātas studiju līgumu veidlapas ārvalstu studējošiem.

14. Apstiprināti grozījumi Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā LSPA /pielikumā/.

15. Atcelti likvidēto struktūrvienību nolikumi: LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas nolikums (06.11.2014), LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas nolikums (12.04.2012), Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorijas nolikums (01.11.2011), LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikumu (05.11.2015), Sporta vadības pētniecības laboratorijas nolikumu (19.06.2013), LSPA Rekreācijas pētniecības laboratorijas nolikumu (04.11.2010), Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorijas nolikumu (03.03.2011), LSPA Sporta domes nolikumu (09.09.2004).

16. Rektors prof. J.Grants, studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par nodarbību, darba un pasākumu norisi septembra pirmajā nedēļā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 18. jūnijā

Drukāt

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 18.jūnijā  

1.Senāts noklausījās Galvenās grāmatvedes S.Panovas informācijupar Akadēmijas finansiālo darbību 2019.gadā /informācija pielikumā/. Par finansiālo darbību saņemts pozitīvs atzinums no zvērinātās revidentes. Savukārt no Valsts Kontroles saņemts aizrādījums par inventarizācijas procesu. Nepieciešami inventāra numuri visam inventāram, kas atrodas darba vietā, arī privātajam. Akadēmijas inventāram jāatrodas uz vietas vai ir jābūt parakstītam apliecinājumam, kas tas darba vajadzībām uz noteiktu laiku ir kādam iedots.

2. Ētikas lietu komisijas vadītāja M.Jakovļeva informēja par Ētikas lietu komisijas darbu 2019./2020.ak.gadā /informācija pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 ”Par studiju procesu 2020./2021.ak.gadā”.

4.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar grozījumiem Uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”. Fiziskās sagatavotības vingrinājumi būs 3 veidos: atspoles skrējiems 10x 6m, tāllēkšana no vietas un pievilkšanās kārienā pie stieņa vīriešiem un roku saliekšana – iztaisnošana sievietēm. Apstiprināti grozījumi 2020./2021.ak.g. Uzņemšanas noteikumos.

5.Profesionālā Maģistra “Sporta zinātne” programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa informēja par Profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (47813) 2020.gada absolventiem.

6. 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas direktore I.Blekte informēja par programmas absolventiem.

7. Apstiprināti grozījumi 2019./2020. un 2020./2021. ak.gada studiju grafikos.

8. Apstiprināta Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Sporta un izglītības speciālists". Par programmas direktori apstiprināta Ilona Blekte.

 

LSPA studējošajiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmā “Sporta un izglītības speciālists” (41813) nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi LSPA profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne” (42813), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta.

 

LSPA studējošajiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Sporta un izglītības speciālists” (41813) garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma LSPA rīcības dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā.

9. Apstiprināta programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” ar divām kvalifikācijām: Sporta un veselības skolotājs un Valsts aizsardzības mācības skolotājs.

10. Dažādi: Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja, ka LSPA Sporta skolotāju nodaļu vadīs asoc.profesore Inta Bula-Biteniece, Treneru nodaļu vadīs asoc.prof. Antra Gulbe.

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par LSPA izlaidumu organizēšanu: 1.līmeņa augstākās izglītības programmas izlaidums notiks 26.jūnijā, bakalaura programmas izlaidums – 3.jūlijā, Fizioterapijas nodaļas izlaidums plānots 24.jūlijā.

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA stadiona seguma atjaunošanu.  

un par SENĀTA sēdi 2020.gada 30.jūnijā    

1.  Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem. Kopā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” akadēmiju absolvēs 62 absolventi. Nolēma izsniegt diplomus 2020.gada bakalaura, maģistra un doktora programmu absolventiem.


2.  
Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 18 ”Par sertifikātu izsniegšanu” LSPA Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem.


3.  
Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 19 “Par imatrikulāciju studijām 2020./2021.ak.gadā” /pielikumā/.

4.  Senāts akceptēja prof. V.Lāriņa iesniegumu par 6 mēnešu akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu zinātniskās monogrāfijas «Sporta medicīna» uzrakstīšanai, no 2020.gada 14.septembra.

5.   Apstiprināta 1. līmeņa augstākās izglītības programma ar nosaukumu "Sporta un izglītības speciālists".

6.   Apstiprināti grozījumi Vadītāju amata nolikumā, LSPA Personāla ētikas kodeksā /pielikumā/ un LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

7.    Senāts akceptēja rektora J.Granta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 6. līdz 19.jūlijam un no 10. līdz 23.augustam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 14.maijā

Drukāt

1.     Senāts noklausījās Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšēdētājas asoc.prof. I.Smukās ziņojumu par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu. 2019./2020.ak.gadā iesniegumi nav saņemti.

2.     Vadības un komunikāciju zinātnes katedras docentes amatā vienbalsīgi tika ievēlēta Aiga PAIKENA.

3.     Revīzijas komisijas priekšsēdētājs doc. K.Ciekurs informējapar Revīzijas komisijas paveikto 2019./2020.ak.gadā. Lielākā vērība pievērsta materiālo vērtību sakārtošanai un uzskaitei.

4.   Apstiprināti studiju grafiki Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju virzienos ”Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” un ”Sporta fizioterapeits” 2020./2021.ak.gadam.

5.     Apstiprinātas izmaiņas 2019./2020.ak.gada Sporta zinātnē un Fizioterapijā PLK, NLK, NLN 3. un 4.studiju gadastudiju grafikos, kas bija nepieciešamas sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu.

6.   Senāts nolēma izsludināt atklātu konkursu uz: vienu profesora amata vietu Smagatlētikas katedrā, sešām asociētā profesora vietām (1 – Anatomijas katedrā, 1 – Slēpošanas katedrā, 2 - Sporta spēļu katedrā, 1- Teorijas katedrā, 1 – Vadības katedrā), vienu docenta amata vietu Sporta spēļu katedrā un divām lektora amata vietām (pa 1 Sporta medicīnas un Sporta spēļu katedrās), kā arī uz Slēpošanas katedras vadītāja, Sporta spēļu katedras vadītāja un Teorijas katedras vadītāja amata vietām.

7.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/.

8.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA nolikumā par LSPA Veselības un sporta zinātnes Promocijas padomes darbību /pielikumā/.

9.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA modernizācijas un internacionalizācijas stratēģiju 2021. - 2027.gadam. Senāts apstiprināja stratēģiju /pielikumā/.

10.Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par izmaiņām šī ak.gada studiju procesā un par nepieciešamajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos, kas skar studējošo uzņemšanas datumus: Bakalauri SZ un Fizioterapijā klātienē 27.07-4.08; neklātienē 03.08 – 05.08; Maģistri SZ un Fizioterapijā, Doktori SZ 04.08 – 05.08; 1.līmeņa treneri 27.07 – 31.07. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos 2019./2020.ak.gadam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 2.aprīlī

Drukāt

       Rektors prof. J.Grants izteica pateicību visiem Akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studentiem, kuri pašaizliedzīgi un godprātīgi veic savu darbu, piemērojoties jaunajiem apstākļiem, kas prasa lielāku pašmotivāciju un pašdisciplīnu, un nodrošina studiju procesu.

1. Senāts apstiprināja LSPA Profesoru padomes sastāvu, ievēlot sastāvā Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju, Latvijas Sporta skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieci Maiju PRIEDĪTI sporta skolotāja V.Loseva vietā. Profesoru padomes sastāvs:

Priekšsēdētājs - Dr.paed., profesors Juris GRANTS

Locekļi:

Dr.paed., profesors Leonīds ČUPRIKS

Dr.paed., profesore Andra FERNĀTE 

Dr.paed., profesors Uldis GRĀVĪTIS

LOK un LSFP pārstāvis Andris KALNIŅŠ

Dr.paed., LOA prezidents Ivans KLEMENTJEVS

Dr.habil.paed., profesors Jānis LANKA

Dr.med., profesore Inese PONTAGA

Mg.paed., LSSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maija PRIEDĪTE

LSMA prezidente Sandra ROZENŠTOKA

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS.

2. Senāts noklausījās Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītājas prof. Dainas Kraukstas atskaiti par Slēpošanas katedras darbu no 2015./2016. līdz 2019./2020.ak.gadam. Katedras darbs tika novērtēts kā labs, sagatavota pilnīga un izsmeļoša informācija. Katedrai jāturpina: pilnveidot studējošo zinātnisko darbību sadarbībā ar prakšu organizācijām un docētāju individuāli pētniecisko darbību, iesaistot docētājus maģistra un doktora darbu vadīšanā; izstrādāt un publicēt metodiskos darbus, kā arī jāveicina sadarbību ar darba devējiem par absolventu iesaisti darba tirgū /Senāta lēmums Nr.15 ”Par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras darbību no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g.” pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja akreditēto studiju grafikus 2020./2021.ak.gadam: 1.līmeņa profesionālās izglītības programmā, Profesionālā Maģistra, Akadēmiskā Doktora, Bakalaura programmās Sporta zinātnē un Fizioterapijā.

4. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 16 ”Par studiju maksas noteikšanu 2020./2021.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā /pielikumā/.

7. Dažādi

* Prof. A.Fernāte informēja par jauno studiju programmu licencēšanu.

* Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda ĶĪKULE iepazīstināja ar studējošo aptauju par darbu ārkārtas apstākļos COVID–19 izsludinātās pandēmijas laikā /informācija mājaslapā https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4274:lspa-studjoie-vislielks-neskaidrbas-par-studiju-gada-noslgumu&catid=112:studentiem&Itemid=139.

* Notika diskusija par krīzes perioda aktualitātēm studiju procesa nodrošināšanā:

nodarbību, 4.kursa prakses vadīšanu, valsts pārbaudījumiem, docētāju atklāto stundu, semināru vadīšanu, profesionālās kompetences pilnveidi, katedru un struktūrvienību sēžu, kā arī par aizklāto vēlēšanu organizēšanu. Tika runāts par iespējamo semestra pagarināšanu, par studiju procesa kvalitāti, nodarbību režīmu, bakalaura darbu izstrādi, bibliotēku darbu, pieeju zinātniskajām datu bāzēm, docētāju un studējošo disciplīnu, studiju maksām, studiju kursu aprakstiem, par kontroles mehānisma ieviešanu studējošo apmeklējumam, par nodarbību vadīšanu tam paredzētajā laikā, par KVS iespējām un priekšrocībām, un citiem jautājumiem.        

Aicinājums docētājiem - konkrētajā laikā pēc nodarbību saraksta docētājam jābūt skaip auditorijā un tikai tad var dot studējošiem norādījumus iet uz citu platformu – zoom, discord, webex u.c. Katedru vadītājiem lūgums ievākt informāciju, kuri docētāji un kurā laikā izmanto alternatīvās platformas.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.martā

Drukāt

1.     Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2019./2020.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Ziemas sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.      Senāts apstiprināja grozījumus Sporta nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

3.      Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par sertifikātu izsniegšanu” /pielikumā/, akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas ”Sporta zinātne” sertifikātu saņems absolvente Gundega Ulme.

4.      Senāts pieņēma zināšanai Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informāciju /pielikumā/.

5.      Senāts apstiprināja Profesionālā bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība». Programmas direktora amatā apstiprināta asociētā profesore I.Bula-Biteniece.

6.      Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” /pielikumā/.

7.      Senāts akceptēja rektora J.Granta 2020.gada 3.marta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 23.marta līdz 29.martam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
9 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv