Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 6.februārī

Drukāt
 1. Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens un Zinātnes daļas vadītāja U.Gūtmane informēja par LSPA zinātnisko darbību 2019.gadā /Senāta lēmums ar informāciju pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 ”Par LSPA zinātnisko darbību 2019.gadā”. LSPA zinātniskā darbība novērtēta kā atbilstoša zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam. Struktūrvienību vadītājiem jāveicina aktīvāka LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanās datu bāzēs Thomson Reuters Web of Science un Scopus;  jāveicina LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājumā (elektroniskajā versijā), kā aŗī  jāizmanto Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā; jāsekmē starpdisciplināru sadarbību kopīgu pētījumu veikšanai un publikācijām
 2. Apstiprināts Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikums /pielikumā/.
 3. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda Ķīkule informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.gada 1.semestrī /atskaite pielikumā/.
 4. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem. Akadēmiju absolvē 22 profesionālie bakalauri programmā ”Sporta zinātne” (3 cilvēki Pilna laika klātiene, 19 – Nepilna laika neklātiene) un 9 profesionālie bakalauri programmā ”Fizioterapija” (1 cilvēks Pilna laika klātiene un 8 cilvēki Nepilna laika klātiene).
 5. Senāts nolēma izsniegt diplomus 2020.gada absolventiem.
 6. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par personālresursu attīstību 2019.gadā un personālresursu attīstības plānu 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/. Senāts apstiprināja atskaiti par personālresursu attīstību 2019.gadā un personālresursu attīstības plānu 2020.gadam.
 7. Apstiprināti grozījumi nolikumā par Gala un valsts eksāmenu  pārbaudījumiem /pielikumā/.
 8. Apstiprināti grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos LSPA Studentu dienesta viesnīcā /pielikumā/.

  Apstiprināta statistiskā atskaite par Profesoru padomē ievēlētajiem profesoriem 2018. un 2019.gadā iesniegšanai AIP.

  Apstiprināti grozījumi Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” profesionālās kvalifikācijas ”Sporta fizioterapeits” 1.studiju gada 2019./2020.ak.gada studiju plānā.


Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 9.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2019.gadā un sagatavoto plānu 2020.gadam. Apstiprināta atskaite par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2019.gadā un aktualizēts Pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Studiju departamenta darbu 2019.gadā un par Studiju departamenta darba plānu 2020.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti un darba plānu 2020.gadam /atskaite un plāns pielikumā/. Lūgums visiem docētājiem – ja ir izmaiņas studiju kursā, laicīgi paziņot par to Studiju departamentam.  

3. Zinātnes daļas vadītāja U.Gūtmane informējapar sagatavotajiem Zinātnes daļas struktūvienību Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas nolikumiem. Senāts apstiprināja Veselības aprūpes sportā izpētes centra nolikumu /pielikumā/.

4. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par apkopotajiem pašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2018./2019.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2018./2019.ak.gadu.

5.   Datorsistēmu un datortīklu administrators J.Nicmanis informēja par IT jomas attīstību un finansēm 2018. – 2020.g.g. Senāts pieņēma zināšanai sagatavoto pārskatu par LSPA IT jomu un konceptuāli atbalstīja izteiktos priekšlikumus, tālāk jautājumi jārisina darba kārtībā.

6.    Dažādi:

Programmas vadītāja prof. A.Kļaviņa ierosināja veikt izmaiņas 2019./2020.ak.g. studiju plāna 1.st.gada grafikos fizioterapijā, sakarā ar docētājas slimošanu. Senāts apstiprināja izmaiņas studiju plāna grafikos fizioterapijā 2019./2020.ak.g. 1.st.g.

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA zinātnisko konferenci, kas notiks 2020.gada 5.februārī. Pieteikšanās paredzēta līdz 30.janvārim. Plenārsēdē uzstāsies profesors no Kauņas universitātes A.Skarbalius un LSPA prorektore prof. A.Fernāte kopā ar vadošo pētnieci A.Zušu. Darbs risināsies 3 sekcijās. Plkst. 9.00 paredzēta vizīte uz pētniecisko laboratoriju.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 5.decembrī

Drukāt

1.SD direktore V.Kursa informēja par SD veiktajiem darbiem 2019.gadā un plānotajiem darbiem 2020.gadā. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr.11 ”Par Saimniecības daļas darbību 2019.gadā” /pielikumā/.

2.Apstiprināta LSPA Attīstības stratēģijas (2016. – 2020.) īstenošanas 2019.gadā atskaite.

3. Apstiprināts LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2020.gadam /pielikumā/.

4.Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.

5.Apstiprināts Iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas plāns 2020.gadam /pielikumā/.

6. Apstiprināts Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums par 2018./2019.ak.g.

7. Apstiprināts Revīzijas komisijas darba plānu 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.

8. Apstiprināts Saimniecības daļas nolikums /pielikumā/.

9. Apstiprināts Rektorāta darbības nolikums /pielikumā/.

10.Apstiprināts Zinātnes daļas nolikums /pielikumā/.

11.Apstiprināts Nolikums par Studiju kvalitātes kontroles sistēmu LSPA /pielikumā/.

12. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija» /pielikumā/.

13. Apstiprināti: Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedras nolikums /pielikumā/; Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras nolikums /pielikumā/; Vieglatlētikas un peldēšanas katedras nolikums /pielikumā/.

14. Apstiprināti grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos LSPA studentu dienesta viesnīcā /pielikumā/ angļu valoda.

15. Apstiprināts Iekšējās kontroles sistēmas pilnveides plāns 2020.gadam.

16. Dažādi: par LSPA zinātniskās konferences organizēšanu 2010.gada 5.februārī /informācija pielikumā/; par zinātniskā finansējuma sniegumu 2019.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.novembrī

Drukāt

1. Par Senāta priekšsēdētāju uz 3 gadiem ievēlēts prof. U.Grāvītis, par Senāta priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti prof. J.Grants un prof. J.Žīdens, par Senāta zinātnisko sekretāri – doc. I.Dravniece.

2. LSPA Sporta zinātnes daļā ievēlēti vadošie pētnieki: Žermēna VAZNE Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Inga LIEPIŅA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Ingrīda SMUKĀ Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Uģis CIEMATNIEKS Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē; pētnieki: Alīna KĻONOVA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Gunita TALBERGA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē; zinātniskais asistents Raivo SAULGRIEZIS Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē.

3. Apstiprināti grozījumi Sporta Zinātnes nozares bibliotēkas noteikumos /Bibliotēkas noteikumi ar konsolidētiem grozījumiem pielikumā/.

4. Sporta daļas vadītājs, sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2018./2019.ak.gadā. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 10 «Par sporta darbu akadēmijā 2018./2019.ak.gadā», kurā sporta darbu novērtēja kā apmierinošu /lēmums pielikumā/.

5. Erasmus+ koordinētājs prof. U.Švinks un Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās nākotnes perspektīvu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. Erasmus+ koordinētājam prof. U.Švinkam un Ārējo sakaru koordinētājai asoc.prof. I.Bogei izveidot turpmāko gadu stratēģiju LSPA internacionalizācijas procesam.

6. Sabiedrisko attiecību speciāliste I.Āķe-Vīksne iepazīstināja ar LSPA vizuālās identitātes vadlīnijām. Senāts apstiprināja LSPA vizuālās identitātes vadlīnijas (LSPA logo).

7. Uz 3 gadiem apstiprināta LSPA Revīzijas komisija sastāvā: asoc.prof. A.Gulbe, docents K.Ciekurs, lektors K.Kuplis. Apstiprināts LSPA Revīzijas komisijas nolikums /pielikumā/.

8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Par Sporta zinātnes daļas konsolidāciju” /pielikumā/. Izveidota LSPA Zinātnes daļa, tajā iekļaujot divas struktūrvienības: Veselības aprūpes sportā izpētes centru un Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju. Saskaņā ar lēmumu apstiprināta LSPA Zinātniskās struktūras shēma un veikti atbilstoši grozījumi LSPA struktūrā.

9. Apstiprināts LSPA Kancelejas nolikums /pielikumā/.

10. Apstiprināti grozījumi LSPA Veselības un sporta zinātnes Promocijas padomes nolikumā saskaņā ar ar 2018.gada 23.janvārī MK apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 49 «Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm» /pielikumā/.

11. Apstiprināts LSPA Iekšējās kontroles sistēmas nolikums /pielikumā/.

12. Apstiprināta LSPA Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība /pielikumā/.

13. Apstiprināta LSPA Studiju kvalitātes pārvaldības sistēma /pielikumā/.

14. Senāts nolēma piešķirt goda nosaukumu «LSPA Patriots» par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu prof. Dainai Kraukstai, prof. Ilzei Avotiņai, Saimniecības direktorei Valdai Kursai, Latvijas Sporta skolotāju asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietniecei, Valmieras Vasts ģimnāzijas sporta skolotājai Maijai Priedītei.

15. Apstiprināts Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” Maģistra Valsts pārbaudījuma lēmums Nr. 2/19.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 3.oktobrī

Drukāt

 

 1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par studējošo kreditēšanu 2018./2019.ak.gadā. Apstiprināts LSPA Kredītu piešķiršanas komisijas sastāvs 2019./2020.akad. gadam: Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 3.kursa studente Jūlija Fadejeva, 3.kursa studente Anete Pirktiņa, komisijas priekšsēdētājs doc. Verners Mackars. /Pielikumā Senāta lēmums Nr. 4 “Par studentu kreditēšanu”/.
 2. Rektors prof. J.Grants informēja par nepieciešamību reorganizēt LSPA Anatomijas un Informātikas, kā arī Vieglatlētikas un Peldēšanas katedras. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu stratēģisku akadēmiskā personāla attīstību un vadību, īstenojot Pasaules Bankas 2017.gadā veiktās izpētes rezultātā noteiktās rekomendācijas LSPA - veidot attīstītas administratīvas struktūras un īstenotu LSPA attīstības stratēģijā noteikto - LSPA izglītības modernizāciju, īstenojot atbilstošu LSPA iekšējo pārvaldību un ņemot vērā VK izteiktos aizrādījumus. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 5 ”Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 3. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas rezultātiem 2019.gadā /informācija pielikumā/. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā visās akreditētajās un licencētajās programmās 2020./2021.ak.gadam.
 4. Apstiprināti LSPA Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2019./2020.ak.gadam /plāni pielikumā/.
 5. Apstiprināts LSPA Semināru un Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 6. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja B.B.Konrade informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 2.semestrī.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par studiju procesu un katedru docētāju slodzēm 2019./2020.ak.gadā. Veikti grozījumi 2019.gada 20.jūnija Senāta Lēmumā Nr.16, protokols Nr.11, papildinot punktus 3 un 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.
 8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.
 9. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Par stundu apmaksu” /pielikumā/.
 10. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz 3 gadiem sastāvā: prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, doc. Z.Galeja, doc. S.Saulīte, prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens.
 11. Apstiprināts LSPA dokumentu pārvaldības nolikums /pielikumā/.
 12. Apstiprināts LSPA Grāmatvedības nolikums /pielikumā/.
 13. Veikti grozījumi nolikumos: Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija” (42722); Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās ”Sporta zinātne” (47813) un Veselibas aprūpes speciālists sportā (47722); Noteikumos studijām brīvklausītāju statusā LSPA; Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 
10 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv