Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.novembrī, protokols Nr. 4

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2023.gada 9.novembrī, protokols Nr. 4

1.  Senāts ievēlēja vadošo pētnieku amatos prof. Juri Grantu, prof. Andru Fernāti, prof. Jāni Žīdenu.

2. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte informēja par Sporta darbu akadēmijā 2022./2023.ak.gadā /atskaite Senāta lēmuma pielikumā/. Sporta klubs vairs neveic saimniecisko darbību, visi rēķini iet caur akadēmijas kontu. Visas sporta zāles pēc nodarbībām ir noslogotas līdz plkst. 21.30.

Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 5 Par sporta darbu LSPA 2022./2023.ak.g.,

ar kuru Sporta kluba darbs tika novērtēts kā apmierinošs.

3.   Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2022./2023.ak.g.

/pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Uzņemšanas noteikumus 2024./2025.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās:

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813);

*studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141);

*studiju virzienā „Veselības aprūpe” akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 45726);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813);

*studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “SPORTA UN IZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTS” (kods (41141, 41813);

*ĀRVALSTNIEKIEM profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813);

*ĀRVALSTNIEKIEM akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

5.Senāts apstiprināja Nolikumu par aptauju organizēšanu studiju procesa novērtēšanai /pielikumā/.

6.Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās „Sporta zinātne” un „Veselības aprūpes speciālists sportā /pielikumā/.

7.Senāts nolēma par ievērojamu ieguldījumu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas attīstībā piešķirt LSPA Goda nosaukumu ”LSPA Patriots”:

Teorijas un Slēpošanas katedru asoc.prof. Antrai GULBEI,

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītājai Ilonai BLEKTEI,

Kancelejas vadītājai un arhīva pārzinei Verai ŠEVČENKO,

juristam Dāvim ŠLEIJAM,

bijušajam Slēpošanas katedras docētājam Arnoldam BRŪDERAM.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par atklāto ārkārtas SENĀTA sēdi, piedaloties LSPA Padomes locekļiem, 2023.gada 23.oktobrī, protokols Nr. 3

Drukāt

INFORMĀCIJA

par atklāto ārkārtas SENĀTA sēdi, piedaloties LSPA Padomes locekļiem,

2023.gada 23.oktobrī, protokols Nr. 3

Senāta sēdē piedalījās LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka, Padomes

locekļi Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns, Daina Krauksta, Andris Rudzītis.

Senāta locekļi kopā ar Padomi un klātesošajiem akadēmijas docētājiem apsprieda

jautājumu par akadēmijas pievienošanu Rīgas Stradiņa universitātei, RSU izstrādāto

iekšējās un ārējās konsolidācijas plānu, Senāta lēmumu Nr. 3 “Par RSU sagatavoto

konsolidācijas plānu un saistītajām darbībām”, ziņojumu “Iebildumi pret Rīgas Stradiņa

universitātes sagatavoto dokumentu “Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās un ārējās

konsolidācijas plāns”.

Debatēs piedalījās: Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis, prorektori prof. Andra

Fernāte, prof. Jānis Žīdens, Senāta locekļi asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc.prof.

Inta Bula-Biteniece, Padomes locekļi Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns,

Daina Krauksta,LSPA docētāji un darbinieki: docente Inese Ļubinska, docents Jānis

Rimbenieks, galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte,

Būtiskākās “sarkanās līnijas” no LSPA puses:

LSPA kā RSU fakultātes līmeņa struktūrvienība, kas pakļauta tieši prorektoram.

LSPA studiju programmu nodrošinājums un studiju programmu ilgtspējība.

LSPA studiju bāzes saglabāšana, investīcijas akadēmijas ēkās un infrastruktūras uzlabošana.

LSPA autonomija struktūrvienības līmenī.

LSPA pārstāvniecība RSU lēmējinstitūcijās.

Kādu pienesumu no reorganizācijas iegūs LSPA un sporta zinātnes nozare Latvijā?

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 5.oktobrī, protokols Nr. 2

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 5.oktobrī, protokols Nr. 2

1. Senāts apsprieda RSU izstrādāto iekšējās un ārējās konsolidācijas plānu. Pēc diskusijām Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 3 “Par RSU sagatavoto konsolidācijas plānu un saistītajām darbībām”, ar kuru neatbalstīja RSU konsolidācijas plānu. Papildus tam apstiprināts ziņojums “Iebildumi pret Rīgas Stradiņa universitātes sagatavoto dokumentu “Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās un ārējās konsolidācijas plāns” /Senāta lēmums pielikumā/.

2. Senāts konkursa kārtībā ievēlēja vadošo pētnieku amatos Behnam Boobani un Germanu Jakubovski.

3. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko informēja senatorus par studentu uzņemšanas rezultātiem 2023.gadā /informācija un prezentācija pielikumā/. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei Ievai Stecenko un visai Uzņemšanas komisijai.

4. Senāts apstiprināja Studiju domes un Sporta daļas darba plānus 2023./2024.ak.gadam /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja Semināru un Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2023./2024.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts noklausījās studējošo Kitijas Kaņepes un Kates Gulbes sniegto informāciju par Studējošo pašpārveldes darbu un finansēm 2022./2023.ak.gada 2.semestrī /pielikumā SP priekšsēdētāja Eduarda Doroņina sagatavotā prezentācija/. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

7. Pēc studiju prorektores prof. Andras Fernātes priekšlikuma Senāts apstiprināja katedru docētāju slodzes 2023./2024.ak.gada 1.semestrim, pārskatot slodzes semestra beigās.

8. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 4 ”Par pāreju uz Eiropas kredīpunktu pārneses

un uzkrāšanas sistēmu (ECTS)” /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību LSPA /pielikumā/. Par studiju kursu izstrādi 17.oktobrī paredzēts seminārs “Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. Studiju kursu kartējums.”

10. Dažādi.

  • Senāts apstiprināja grozījumus nolikumos:

-Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtībā Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/,

-Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtībā Profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta Zinātne” (MSZ), Profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (MVA) /pielikumā/,

-Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtībā akadēmiska maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/,

-Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.

  • Senāts atcēla Nolikumu par bakalaura akadēmiskā grāda piešķiršanu (2005) un LSPA iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanas nolikumu (1998).

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 29.augustā, protokols Nr. 1

Drukāt

INFORMĀCIJA 

par SENĀTA sēdi 2023.gada 29.augustā, protokols Nr. 1

 

1. Senātā ar informāciju par paveikto darbu no 2022.gada 27.aprīļa uzstājās LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka /pielikumā priekšsēdētājas sagatavotā prezentācija/. Senatori uzdeva jautājumus, norisinājās aktīva diskusija. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. 

2. Senāts konkursa kārtībā ievēlēja amatos: Rodrigo Laviņu – par lektoru Sporta spēļu katedrā, Rihardu Leju – par lektoru Sporta spēļu katedrā, Signi Luiku – par Studiju departamenta vadītāju, Aleksandru Ķeizāni – par Aciklisko sporta veidu katedras vadītāju, Montu Jakovļevu – par Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītājau, Ilzi Avotiņu – par Vieglatlētikas un peldēšanas katedras vadītāju, Intu Bulu-Bitenieci, Irēnu Dravnieci, Agri Liepu, Signi Luiku, Katrīnu Volgemuti – par vadošajiem pētniekiem. 

3. Senāts aktualizēja LSPA Stratēģiju 2023.-2027.gadiem, kura jāapstiprina LSPA Padomei. 

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 1 “Vasaras sesijas rezultāti visās studiju programmās” 2022./2023.ak.gadā /lēmums pielikumā/. 

5. Senāts apstiprināja Reģistrācijas nolikumus studijām PLK un NLN 2023./2024.akg. /nolikumi pielikumā/. 

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 2 “Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā” /lēmums pielikumā/. 

7. Senāts noklausījās Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. Ulda Grāvīša LSPA absolventu aptauju izvērtējumu. 

8. Senāts apstiprināja grozījumus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS”, profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” un profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” uzņemšanas noteikumos /pielikumā/. 

9. Dažādi: 

- Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā ”Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtība LSPA” /pielikumā/. 

- Senāts apstiprināja grozījumus studiju grafikos PLK un NLN. 

- Senāts apsprieda grozījumus nodarbību laiku 

- Senāts atbalstīja atvaļinājuma piešķiršanu rektoram prof. Jurim Grantam no 2023.gada 25.septembra līdz 1.oktobrim.

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10

1. Senāts apstiprināja Valsts pārbaudījumu komisiju lēmumus un nolēma izsniegt diplomus 128 sekmīgi pārbaudījumus nokārtojušiem sporta un veselības aprūpes speciālistiem doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās:

- 33 profesionālā bakalaura programmas "Sporta zinātne" absolventiem,

- 48 profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” absolventiem,

- 10 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā” ar studiju specializācijas virzieniem sporta fizioterapeits vai pielāgoto aktivitāšu speciālists rehabilitācijā absolventiem,

- 14 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventiem ar kvalifikācijām: sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā un rekreācijas speciālistiem,

- 33 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” speciālistiem,

- vienai akadēmiskā doktora studiju programmas absolventei.

2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 15 “Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

3. Senāts pieņēma zināšanai Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājas asoc.prof. Ingrīdas Smukās ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā sūdzības nav saņemtas.

4. Senāts pieņēma zināšanai Ētikas lietu komisijas priekšsēdētājas doc. Zintas Galejas ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā notikušas 11 sēdes, izsniegti 247 atzinumi. Komisijas darbu apgrūtina dokumentu iesniegšana pa daļām un bez parakstiem. Komisijas ieteikumi: izliekot studentam vērtējumu, kontrolēt, vai saņemts Ētikas komisijas saskaņojums pētījuma uzsākšanai; studiju virzienā “Veselības aprūpe” neiesniegt atkārtotai izskatīšanai pieteikumu LSPA Ētikas komisijai, ja students jau ieguvis ārstniecības iestādes Ētikas komisijas atzinumu.

5. Senāts apstiprināja studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavoto studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plānu 2023.-2028.gadam.

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 “Par imatrikulāciju studijām 2023./ 2024.ak.gadā /pielikumā/.

7. Par ievērojamu ieguldījumu LSPA attīstībā Senāts nolēma piešķirt LSPA goda nosaukumu “LSPA Emeritus profesors” profesorei Rasmai Jansonei un profesoram Jānim Lankam.

8. Senāts apstiprināja Nolikumu par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtību /pielikumā/.

10. Dažādi:

10.1.Senāts apstiprināja izmaiņas LSPA Uzņemšanas prasībās 2023./2024.ak.g.:

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta Zinātne”,

-   studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesonālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju specializācijas virzienā „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (2022./2023.akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā). Senāts apstiprinājaLSPA uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem (Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no bruņotā konflikta Ukrainā, ir ieradušies Latvijā pēc 2022.gada 24.februāra) 2023./2024.ak.g. /pielikumā/eng/.

10.3. Senāts apstiprināja izmaiņas Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā".

10.4. Senāts atbalstīja Studējošo pašpārvaldes lēmumu par PLK 1.kursa studenta Eduarda Doroņina

     iekļaušanu LSPA Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā.

10.5. Senāts noklausījās un pieņēma zināšanai studiju prorektores prof. Andras Fernātes sniegto

     informāciju par studiju maksas paaugstināšanu. Studiju maksas 2026./2027.ak.gadam tiks

     pielīdzinātas RSU identiskām studiju programmām, atbilstoši studiju pašizmaksai. Studiju maksas

     būs pieejamas LSPA mājaslapā.

10.6. Pēc diskusijas un jautājumiem par LSPA Padomes darbu Senāts nolēma uzaicināt Padomes priekšsēdētāju Sandru Rozenštoku uz LSPA Senāta sēdi 2023.gada 29.augustā informācijas sniegšanai par paveikto darbu, sākot no 2022.gada 28.aprīļa.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
2 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv