Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 3.oktobrī

Drukāt

 

 1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par studējošo kreditēšanu 2018./2019.ak.gadā. Apstiprināts LSPA Kredītu piešķiršanas komisijas sastāvs 2019./2020.akad. gadam: Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 3.kursa studente Jūlija Fadejeva, 3.kursa studente Anete Pirktiņa, komisijas priekšsēdētājs doc. Verners Mackars. /Pielikumā Senāta lēmums Nr. 4 “Par studentu kreditēšanu”/.
 2. Rektors prof. J.Grants informēja par nepieciešamību reorganizēt LSPA Anatomijas un Informātikas, kā arī Vieglatlētikas un Peldēšanas katedras. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu stratēģisku akadēmiskā personāla attīstību un vadību, īstenojot Pasaules Bankas 2017.gadā veiktās izpētes rezultātā noteiktās rekomendācijas LSPA - veidot attīstītas administratīvas struktūras un īstenotu LSPA attīstības stratēģijā noteikto - LSPA izglītības modernizāciju, īstenojot atbilstošu LSPA iekšējo pārvaldību un ņemot vērā VK izteiktos aizrādījumus. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 5 ”Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 3. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas rezultātiem 2019.gadā /informācija pielikumā/. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā visās akreditētajās un licencētajās programmās 2020./2021.ak.gadam.
 4. Apstiprināti LSPA Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2019./2020.ak.gadam /plāni pielikumā/.
 5. Apstiprināts LSPA Semināru un Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 6. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja B.B.Konrade informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 2.semestrī.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par studiju procesu un katedru docētāju slodzēm 2019./2020.ak.gadā. Veikti grozījumi 2019.gada 20.jūnija Senāta Lēmumā Nr.16, protokols Nr.11, papildinot punktus 3 un 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.
 8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.
 9. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Par stundu apmaksu” /pielikumā/.
 10. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz 3 gadiem sastāvā: prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, doc. Z.Galeja, doc. S.Saulīte, prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens.
 11. Apstiprināts LSPA dokumentu pārvaldības nolikums /pielikumā/.
 12. Apstiprināts LSPA Grāmatvedības nolikums /pielikumā/.
 13. Veikti grozījumi nolikumos: Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija” (42722); Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās ”Sporta zinātne” (47813) un Veselibas aprūpes speciālists sportā (47722); Noteikumos studijām brīvklausītāju statusā LSPA; Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 29.augustā

Drukāt

28.augustā Profesoru padomes sēdē ievēlēti:

Agita Ābele - profesore, Jānis Žīdens - profesors, Signe Luika - asociētā profesore.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Inese PONTAGA - Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras vadītāja;

Monta JAKOVĻEVA - Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadošā pētniece.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2019./2020.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 “Laika normas slodzes aprēķināšanai”/pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 (papildus 20.jūnija lēmumam) ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.

6. LSPA Sporta nozares bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne informēja par Bibliotēkas gatavību akreditācijai, balstoties uz Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas Akreditācijas atzinumu, kas apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 2017.gada 14.novembra sēdes lēmumu /pielikumā/

7. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis saskaņā ar AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums, informēja par LSPA absolventu aptauju 2019.gadā.

8. LSPA Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2019.gada 24.oktobrī un apstiprināja Satversmes sapulces dalībnieku kvotas.

9. Apstiprināts LSPA Projektu vadības centra nolikums /pielikumā/.

10. Apstiprināts Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikums LSPA /pielikumā/.

11. Veikti grozījumi LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

Mainīts LSPA darba laiks Darba sākums noteikts plkst.8:15, darba beigas plkst.16:45 un 30 minūšu pusdienu pārtraukums, kas izmantojams laika periodā starp plkst.11:30 un 13:30.

Līdz ar to mainīti nodarbību laiki :

1. 8:15 - 9:45

2. 10:00-11:30

3. 12:05-13:35

4. 13:50-15:20

5. 15:30-17:00

6. 17:10-18:40

12. Senāts apstiprināja viesdocētāju pienemšanu darbā katedrās studiju procesa nodrošināšanai 2019./2020.ak.gadā.

13. Senāts apstiprināja LSPA darbinieku algas.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 20.jūnijā

Drukāt

1. Balstoties uz Valsts pārbaudījumu lēmumiem, Senāts nolēma izsniegt atbilstoša parauga diplomus 188 LSPA absolventiem.  

Programma

Kopā

Klātiene

Neklātiene

Profesionālais bakalaurs SPORTA ZINĀTNE

67

61

6

Profesionālais bakalaurs FIZIOTERAPIJA

35

31

4

Profesionālais maģistrs SPORTA ZINĀTNE

20

20

 

Profesionālais maģistrs VESELĪBAS APRŪPES SPEC.SP.

8

8

-

1.līmeņa treneri

58

58

-

KOPĀ

188

178

10

 

2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

3. Ētikas komisijas loceklis doc. U.CIEMATNIEKS informēja par Ētikas komisijas veikto darbu 2018./2019.ak.gadā – izsniegti 325 Ētikas komisijas atzinumi pētījumu uzsākšanai. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un apstiprināja Ētikas komisijas sastāvu uz nākamajiem 3 gadiem: vad.pētniece M.Jakovļeva, docente Z.Galeja, docents U.Ciematnieks, docente I.Immere, studējošo pārstāve I.Stecenko.

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 17 ”Par imatrikulāciju studijām 2019./2020.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Promocijas padomes sastāvs: prof. Agita Ābele, prof. Andra Fernāte, prof. Juris Grants, prof. Aija Kļaviņa, prof. Inese Pontaga, prof. Žermēna Vazne, prof. Jānis Žīdens, asoc. prof. Signe Luika, doc. K.Ciekurs.

6. Senāts apstiprināja Vizuālās identitātes grafiskā standarta darba grupas lēmumu par divu veidu LSPA zīmolu attīstīšanu.

7. Apstiprinātas LSPA Valodu politika, Privātuma un Informācijas vadības politikas. Senāts izteica pateicību prorektorei prof. A.Fernātei par dokumentu sagatavošanu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 9.maijā

Drukāt

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informējapar Akadēmijas finansiālo darbību 2018.gadā /Sagatavotā informācija par LSPA finansiālo darbību 2018.gadā pielikumā uz 6 lpp./. 8.martā tika nodots gada pārskats par 2018.gadu, dokumentu revīziju veica zvērināta revidente Astrīda Reigase. Atskaites periodā atjaunota un uzlabota datorizēta grāmatvedības programma. Senāts apstiprināja finanšu pārskatu par 2018.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāmi.

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLITIS informēja, ka 2018./2019.ak.gadā Akadēmiskās šķīrējtiesas darbība nav bijusi aktīva, jo nav saņemto iesniegumu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

3.       Sporta spēļu katedras vadītājs prof. A.RUDZĪTIS informējapar Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 “Par Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām. Katedras kolektīvam tiek norādīts:

-  turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē;

-  turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā maģistratūras un doktorantūras studentus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un to kvalitāti;

-  aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā;

-  pārskatīt, analizēt un uzlabot katedras docētāju vadīto studiju kursu aprakstus;

-  pakāpeniski atjaunot aparatūru zinātniskiem pētījumiem, kā arī studentu bakalauru, maģistru un promocijas darbu izstrādei.

4.     Informātikas un biomehānikas katedras vadītājs prof. J.LANKA informējapar Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 “Par Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

Katedras kolektīvam rekomendē:

-  turpināt jauno mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, pabeidzot un aizstāvot promocijas darbus;

- turpināt zinātniskās pētniecības darbu, sekmēt studiju procesa ciešāku sasaisti ar pētniecību, plašāk iesaistot maģistratūras un doktorantūras studentus;

-  turpināt jaunu metodisko materiālu un mācību grāmatu sagatavošanu;

-  sekmēt studiju procesa digitalizāciju un jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanu studiju procesā.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: profesors - Teorijas katedrā; profesors - Sporta spēļu katedrā; asociētais profesors - Vadības katedrā; vadošais pētnieks - Vadības katedrā; Anatomijas katedras vadītājs.

6.Apstiprināts nolikums par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA /pielikumā/.

7. Atcelts LSPA Nolikums par praksēm (apstiprināts Senāta sēdē 2005.gada 3.martā).

8.Apstiprināti prakšu nolikumi:

- Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists praksi;

Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā praksi;

- Nolikums par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) ar kvalifikāciju Sporta veida treneris studējošo mācību praksi.

9.Apstiprināti grozījumi nolikumos:

Nolikums par profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju specializācijas virziena Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā praksi;

-  Nolikums par profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju specializācijas virziena Sporta fizioterapeits praksi.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 4.aprīlī

Drukāt
 1. Sporta medicīnas katedras vadītājs prof. V.LĀRIŅŠ informēja par Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite lēmuma pielikumā/.   
  Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par Sporta medicīnas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.
 2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2019./2020.ak.gadam.
 3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 «Par studiju maksas noteikšanu  2019./2020.ak.gadam» /pielikumā/.
 4. Apstiprināti LSPA un  Senāta darba  plāni 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Veikti grozījumi nolikumos:

  Nolikumā par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām (apst. 2017.gada 31.augustā) 2.pielikumā mainīts MK noteikumu numurs - Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, apstiprināti 2018.gada 11.septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

  Nolikumā par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem (apst. 2013.gada 4.aprīlī) 2.pielikumā struktūrvienības personāla balsojumā veidlapu paraksta sēdes vadītājs (rektors vai prorektors);

  Komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem 1.pielikumā – iesniegumu apstiprina rektors prof. J.Grants (prof. J.Žīdena vietā).

     6.  Dažādi:       

         Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens lūdza katedrām sagatavot un iesniegt sarakstus (tabulas veidā) par katedras docētāju starptautisko sadarbību un dalību starptautiskās zinātniskajās organizācijās,ierakstot atbildīgo sadarbības                 jomā un norādot partneru kontaktinformāciju.

 

         Asoc.prof. I.Kravalis – Fotografēšanās akadēmijas absolventu kopbildei notiks 2., 3.maijā no plkst. 13.30 un 16.maijā no plkst.11.30 Kinezioloģijas laboratorijā;

 

         LSPA sakopšanas talka notiks 16.maijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

 
11 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv