Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 4.aprīlī

Drukāt
 1. Sporta medicīnas katedras vadītājs prof. V.LĀRIŅŠ informēja par Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite lēmuma pielikumā/.   
  Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par Sporta medicīnas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.
 2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2019./2020.ak.gadam.
 3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 «Par studiju maksas noteikšanu  2019./2020.ak.gadam» /pielikumā/.
 4. Apstiprināti LSPA un  Senāta darba  plāni 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Veikti grozījumi nolikumos:

  Nolikumā par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām (apst. 2017.gada 31.augustā) 2.pielikumā mainīts MK noteikumu numurs - Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, apstiprināti 2018.gada 11.septembrī (prot. Nr. 42 14. §) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

  Nolikumā par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem (apst. 2013.gada 4.aprīlī) 2.pielikumā struktūrvienības personāla balsojumā veidlapu paraksta sēdes vadītājs (rektors vai prorektors);

  Komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem 1.pielikumā – iesniegumu apstiprina rektors prof. J.Grants (prof. J.Žīdena vietā).

     6.  Dažādi:       

         Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens lūdza katedrām sagatavot un iesniegt sarakstus (tabulas veidā) par katedras docētāju starptautisko sadarbību un dalību starptautiskās zinātniskajās organizācijās,ierakstot atbildīgo sadarbības                 jomā un norādot partneru kontaktinformāciju.

 

         Asoc.prof. I.Kravalis – Fotografēšanās akadēmijas absolventu kopbildei notiks 2., 3.maijā no plkst. 13.30 un 16.maijā no plkst.11.30 Kinezioloģijas laboratorijā;

 

         LSPA sakopšanas talka notiks 16.maijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.martā

Drukāt

1.   Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS informēja par2018./2019.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Studiju domes sēdē tiks aktualizēti lēmuma konstatējošā daļā izvirzītie jautājumi par studiju parādu kārtošanu, konsultāciju laikiem, informācijas savlaicīgu sniegšanu kopīgai risinājumu meklēšanai. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām un Studējošo pašpārvaldi jāturpina darbs ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām; sadarbībā ar katedru vadītājiem un metodiķiem jāpanāk precīzi docētāju ieraksti studiju kursu pārbaudījuma protokolos /informācija un senāta lēmums Nr. 11 pielikumā/.

2.   Anatomijas katedras vadītāja prof. I.PONTAGA informēja par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

3.   Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.ŅIKIFOROVA informēja par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2019.gadā /pielikumā sagatavotā informācija/. Izlaidums maģistrantiem notiks kopā ar bakalaura grāda ieguvējiem 2019.gada 22.jūnijā.

4.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 “Par studiju procesu 2019./2019.ak.gadā”, kurā doc. S.Škutāne apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas «Sporta zinātne» kvalifikācijas Sporta veida vecākais treneris (fiziskā sagatavošana) vadītāju /pielikumā/.

5.   Akadēmiskās personālkomisijas sastāvā apstiprināts Attīstības un zinātnes prorektoru prof. J.Žīdenu.

6. Dažādi:

    Par atklātās stundas vadīšanu saskaņā ar 2017.gada 31.augustā Senātā apstiprināto Nolikumu par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām.

    Par amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu.

    Par dokumentu iesniegšanu LZP eksperta tiesību iegūšanai.

  2019.gada 28.februārī veikti grozījumus LSPA plānos: Latvijas Sporta pedagoģijas  akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.g.g. un LSPA komunikācijas un publicitātes plānā 2018.-2024.g.g.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.februārī

Drukāt

 

  1. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja Senāta locekļuspar prof. J.Granta stāšanos rektora amatā no 22.janvāra, Ministru Kabinets prof. J.Grantu apstiprināja LSPA rektora amatā uz 5 gadiem.

     Senāts atbalstīja Rektorāta priekšlikumu un izveidoja Attīstības un zinātnes prorektora amata vietu Zinātņu prorektora vietā.

     Pēc Rektora prof. J.Granta priekšlikuma Senāts apstiprināja prorektorus: Studiju prorektores amatā prof. A.Fernāti, Attīstības un zinātnes prorektora amatā prof. J.Žīdenu.

 2. Izveidota Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorija, reorganizējot Sporta psiholoģijas un Sporta pedagoģijas attīstības laboratorijas. Par Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorijas vadītāju apstiprināta prof. A.Ābele.

   Apstiprināts Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorijas nolikums.

 3. Veikti grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā: Sporta pedagoģijas un psiholoģijas laboratorija (Sporta psiholoģijas un Sporta pedagoģijas attīstības laboratoriju vietā),

     Attīstības un zinātnes prorektors (Zinātņu prorektora vietā).

 4.  Senāts noklausījās Rektora, bijušā Zinātņu prorektora, atskaiti par akadēmijas zinātnisko darbību 2018.gadā, debatēja un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 «Par LSPA zinātnisko darbību 2018.gadā» /pielikumā/.

 5. Senāts atbalstīja diplomu izsniegšanu 25 NLN un PLK absolventiem profesionālā bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija.

 6. Senāts atbalstīja prof. U.Grāvīša izvirzīšanu Valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai. Prof. U.Grāvītis strādā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā no 1968.gada, savas zinātniskās un pedagoģiskās darbības laikā daudz darījis sporta zinātnes attīstībā Latvijā. Profesors sagatavojis trīs zinātņu doktorus Sporta zinātnē, publicējis zinātniskos rakstus Latvijas un pasaules zinātniskajos izdevumos, tai skaitā starptautiski citējamos. U.Grāvītis sarakstījis vairākas monogrāfijas un mācību grāmatas, kā arī zinātniskās un metodiskās publikācijas internetā. Savas darbības 50 gados Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vadījis Sporta spēļu katedru, bijis prorektors un 20 gadus vadījis akadēmiju kā rektors. Līdztekus darbam veicis nozīmīgus sabiedriskos pienākumus, būdams Latvijas Zinātnieku savienības Valdes loceklis no 2003.gada, bet pēdējos 16 gadus vadījis Latvijas Zinātnieku savienību, būdams Padomes un pēdējos 12 gadus - Valdes priekšsēdētājs. U.Grāvītis ir Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas viceprezidents, Latvijas asociācijas „Domāšanas attīstība” viceprezidents, Sporta Zinātnes nozares Promocijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas Sporta treneru sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Olimpiskās akadēmijas Goda prezidents.

 7. Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par stipendijām /pielikumā/.

 8.  Senāts apstiprināja asoc.prof. I.Liepiņu Maģistra programmas Sporta zinātnē direktora amatā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 10.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja senāta locekļus par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2018.gadā un par plāna aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.gadam.

2. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE un Akreditēto studiju programmudirektori prof. J.Grants, Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte iepazīstināja senāta locekļus arpašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu.

3. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS iepazīstināja ar Studiju departamenta darba plānu 2019.gadam, kuru senāts apstiprināja.

4.Studējošo pašpārvaldes locekle I.ROMAŠKO iepazīstināja ar Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas E.MĀRTIŅASsagatavoto atskaiti par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī.  Pašpārvaldē darbojošos studentu skaits palielinājies no 9 uz 24, darbība tiek reklamēta sociālajos tīklos, notiek sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību. 17.janvārī notiks Studējošo pašpārvaldes valdes vēlēšanas. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un pozitīvi novērtēja Studējošo pašpārvaldes darbu.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna, atbilstoši LSPA stratēģijai, aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna aktualizēšanu 2019.gadam

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar sagatavoto projektu par Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtību LSPA.

7. Senāts nolēma deleģēt studiju prorektori prof. A.Fernāti izvērtēt un LSPA vārdā parakstīt nodarbinātības dokumentāciju ar prof. Juri Grantu pēc prof. Jura Granta apstiprināšanas rektora amatā un amata pilnvaru uzsākšanas.  

8. Apstiprināti grozījumi LSPA Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem, papildinot Kārtību ar 6.pielikumu “Sniedzamā informācija par komandējumu vai darba braucienu sabiedrisko attiecību un komunikācijas vajadzībām”.

9. Dažādi

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

-          Lūdza docētājus, kuriem ir vērā ņemamas publikācijas, iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību saņemšanai.

-          Informēja par LASE žurnāla iekļaušanu ERIC datu bāzē.

Erasmus programmas koordinators prof. U.Švinks informēja par iespēju 15 – 20 studējošiem doties studiju praksē uz ārzemēm uz 2 mēnešiem.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 6.decembrī

Drukāt

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par LSPA attīstības stratēģijas 2016. - 2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāniem 2019.gadam. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par LSPA attīstības stratēģijas 2016. –2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un apstiprināja LSPA attīstības plānus 2019.gadam.

2. Programmas “Fizioterapija” specializāciju vadītājs asist. M.ČAMPA iepazīstināja ar studiju virziena “Veselibas aprūpe” pašnovērtējuma ziņojumu par 2017./2018.ak.gadu. Apstiprināts Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.ak.gadu.
3. Saimniecības direktore V.KURSA informēja par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā” /informācija un lēmums pielikumā/.
4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
5. Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS iepazīstināja senatorusar LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
6. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 (05.07.2016) un MK rīkojumu Nr. 17 «Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim» Senāts apstiprināja darba algas akadēmijas darbiniekiem un Rektoram ar 2019.gada 1.janvāri.

7. Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī) /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
12 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv