Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.novembrī

Drukāt

1.   Sporta daļas vadītāju un Sporta kluba valdes priekšsēdētāju doc. S.SAULĪTI par sporta darbu akadēmijā2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 “Par sporta darbu LSPA 2017./2018.ak.gadā”, sporta darbs novērtēts kā atbilstošs prasībām /lēmums un atskaite pielikumā/.

2.   Bibliotēkas vadītāja M.ZAĻŪKSNE iepazīstināja ar izstrādāto Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2018. – 2022.gadam /pielikumā/. Bibliotēkas vadītāja aicina docētājus būt aktīvākiem un ieteikt literatūru, kuru būtu nepieciešams iepirkt. Apstiprināta Bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2018. – 2022.gadam.

3.   Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE iepazīstinājaar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/. Uzmanība galvenokārt pievērsta informācijai un reklāmai par uzņemšanu.

4.   Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi profesionālās pilnveides izglītības programmā «Pamatzināšanas sporta trenera «C» kategorijas sertifikāta iegūšanai» 2019.gadā. Kursantu kuratore šogad būs Diāna Rutks arī Rutkis.

5.   Apstiprinātas katedru slodzes 2018./2019.ak.gadam, ar nosacījumu – koriģēt un akcentēt zinātniskā darba noslodzi.  

6.   Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 5 «Par strukturālām reformām» un grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā /pielikumā/.

7.   Apstiprināts Nolikums par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.      

8.   Apstiprināti grozījumi nolikumos: «LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums», «Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija””, «Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos» /pielikumā/.      

9.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 «Par Studiju virzienu padomju sastāvu» /pielikumā/.      

10. Senāts nolēma apbalvot ar goda nosaukumu «LSPA patriots» par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu: prof. J.Lanku, prof. V.Lāriņu, asoc.prof. L.Saivu, doc. B.Luiku, LSFP pārstāvi A.Kalniņu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 4.oktobrī

Drukāt

1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.MACKARS informēja par Studējošo kreditēšanas komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 “Par studentu kreditēšanu un kreditēšanas komisijas sastāvs 2018./2019.ak.gadam: Priekšsēdētājs doc. Verners Mackars, Locekļi: asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 2.kursa studente Jūlija Bajāriete, 2.kursa studente Anete Pirktiņa.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.KURKINAITE informējapar studentu uzņemšanas rezultātiem 2018.gadā /atskaite pielikumā/.

3. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2019./2020.ak.gadam visās akreditētajās studiju programmās. Senatori atbalstīja programmas “Pedagoģija” slēgšanu un nolēma tās vietā izveidot jaunas programmas: Profesionālā bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība» un Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmu “Sporta un izglītības speciālists”.

 

4. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Studiju domes darba plānu, Sporta daļas vadītājs doc. S.SAULĪTE - ar Sporta domes darba plānu 2018./2019.ak.gadam. Senatori diskutēja par iespējām studējošajiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un apstiprināja Studiju domes un Sporta domes darba plānus 2018./2019.ak.gadam /plāni pielikumā/.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2018./2019. ak.gadam, Senāts to apstiprināja.

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar izstrādātajām laika normām slodzes aprēķināšanai. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 3 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

7. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.gada 2.semestrī.

8. Senāts nolēma:

- Izsludināt konkursu uz LSPA rektora vēlēšanām. Pēc nolikuma (“Nolikums LSPA rektora vēlēšanām”) paredzētie dokumenti jāiesniedz līdz š.g. 4.novembrim.

- Sasaukt Satversmes sapulci LSPA Rektora vēlēšanām 2018.gada 4.decembrī.

- Apstiprināt Rektora vēlēšanu organizēšanas komisijas sastāvu: komisijas priekšsēdētājs Kvalitātes vadītājs, profesors            U.Grāvītis,Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore I.Avotiņa, Vadošā pētniece, docente I.Dravniece, Vadības katedras vadītāja, docente, vadošā pētniece S.Luika, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova, 4.studiju gada doktorants A.Astafičevs.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par izmaiņām nolikumos: Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija”(42722) profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi  un Nolikumā studijām pēc individuālā plāna. Senāts apstiprināja grozījumus minētajos nolikumos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

Drukāt

INFORMĀCIJA

par Profesoru padomes sēdi 2018.gada 29.augustā

Par LSPA Profesoru padomes priekšsēdētāju apstiprināts prof. Juris Grants, Profesoru padomes sēdē par asociētajām profesorēm ievēlētas Inga LIEPIŅA un Ingrīda SMUKĀ.

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2018.gada 30.augustā

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Ivars KRAVALIS par Studiju departamenta vadītāju;

Leonīds ČUPRIKS par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras vadītāju;

Sergejs SAULĪTE par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;  

Krišjānis KUPLIS par Vieglatlētikas katedras lektoru.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.”.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu «Izglītība, pedagoģija, sports» un «Veselības aprūpe» profesionālā bakalaura , profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2018./2019.ak.gadā».

4. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2018.gadā.

5. 2018./2019.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: par viesprofesoru Teorijas katedrā Uldis ŠVINKS, par asociēto viesprofesori Vadības katedrā Tatjana TAMBOVCEVA, par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Maija DZINTARE,par asociēto viesprofesori Anatomijas katedrā Oksana KOĻESOVA,par asociēto viesprofesori Slēpošanas katedrā Laima SAIVA, par asociēto viesprofesoru Sporta spēļu katedrā Andris SPUNDE,par docentu ar Teorijas katedras vadītāja pienākumiem Uģis CIEMATNIEKS, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verners MACKARS, par viesdocenti Vadības katedrā Līvija ZEIBERTE, par viesdocentu Vadības katedrā Juris BAUMANIS,   par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Daina KREPŠA, par viesdocentu Sporta spēļu katedrā Vladimirs LAPIŅŠ,         par viesdocenti Vingrošanas katedrā Ļubova MAĻARENKO, par vieslektori Sporta medicīnas katedrā Evita DUBIŅINA, par vieslektori Anatomijas katedrā Zane ŠMITE, par vieslektori Sporta spēļu katedrā Aleksandra TIHOVSKA, par vieslektoru  Vieglatlētikas katedrā Gunārs ANDERSONS, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Rihards LEJA, par viesasistentu Informātikas katedrā Raivo SAULGRIEZIS, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Kalvis POGULIS, par vadošo viespētnieku Sporta zinātnes daļā Viesturs KRAUKSTS.

8. Apstiprinātas akadēmijas   darbinieku   algas 2018./2019.ak.gadam.

9. Apstiprinātas izmaiņas grafikos 3.studiju gadam.

10. Aktualizēti LSPA attīstības plāni, ar kuriem Senāta locekļus iepazīstināja studiju prorektore prof. A.Fernāte.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 21.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem. Diplomus saņems 201 sporta un veselības aprūpes speciālists, doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās: 9 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā”, 10 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventi, kā arī 3 akadēmiskās doktora programmas “Sporta zinātne” absolventes; 68 absolventi profesionālā bakalaura programmā "Sporta zinātne", 64 absolventi profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija”. Augstākās izglītības diplomus saņems 47 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists”  speciālisti. Bakalauri Sporta zinātnē pa kvalifikācijām: Vecākais treneris, Sporta skolotājs – 19, Vecākais treneris, Vadītājs – 29, Vecākais treneris, Rekreācijas speciālists – 11, Sporta skolotājs, Vadītājs – 5, Sporta skolotājs, Rekreācijas speciālists – 2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par sertifikātu izsniegšanu Doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.

2.Ētikas komisijas priekšsēdētāja doc. I.IMMERE informēja par komisijas darbu 2017./2018.ak.gadā. Senāts atbalstīja priekšsēdētājas priekšlikumu iekļaut nākamā gada Studiju domes darba plānā jautājumu par Ētikas komisijas darba procesa un termiņu pārskatīšanu.

3.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par studiju procesu 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par imatrikulāciju studijām 2018./2019. ak.gadā” /pielikumā/.

5.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” 2018./2019.ak.gadam.

6.Apstiprināts LSPA Profesoru padomes sastāvs: prof. Juris Grants, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Leonīds Čupriks, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Jānis Žīdens, profesionālo apvienību pārstāvji Andris Kalniņš, Voldemārs Losevs, Sandra Rozenštoka, Ivans Klementjevs. Akadēmijas starptautiskās vērtēšanas komisijas sastāvs: prof. U.Grāvītis, prof. J.Lanka, prof. A.Fernāte.

7.Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesorei Intai Mārai RUBANAI un profesoram Jurim DRAVNIEKAM piešķirts goda nosaukumu Emeritus profesors.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 10.maijā

Drukāt

 

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2017.gadā. Apstiprināts finanšu pārskats par 2017.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāme. Pielikumā finanšu darbības pārskats.

2.Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLĪTIS informēja, ka 2017./2018.ak.gadā Akadēmiskā šķīrējtiesā neviens iesniegums nav saņemts, līdz ar to šķīrējtiesas darbība nenotika un lēmumi netika pieņemti.

3.Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.septembri /pielikumā/.

4.Teorijas katedras vadītāja doc. I.IMMEREatskaitījās par Teorijas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Apstiprināts senāta lēmums Nr. 12, Teorijas katedras darbs atzīts par atbilstošu. /Atskaite un lēmums pielikumā/.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: divām asociētā profesora amata vietām Slēpošanas katedrā; docenta amata vietu Smagatlētikas katedrā; lektora amata vietu Vieglatlētikas katedrā; Studiju departamenta vadītāja amata vietu un Smagatlētikas katedras vadītāja amata vietu.

6.Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki profesionālā bakalaura programmā «Sporta zinātne» 2018./2019. ak. gadam Nepilna laika neklātienē, 1.līmeņa profesionālā studiju programmā kvalifikācijā «Sporta veida treneris», Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā, Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā, profesionālā bakalaura programmā «Fizioterapija».

7. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE prezentējaLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu, kuru Senāts akceptēja.

8. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTEprezentēja 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”  LSPA projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” darba programmu, kas ir izstrādāta un apstiprināta stratēģiskā partnerībā ar LSPA zinātnisko institūciju pārstāvjiem un LSPA  studējošo  pašpārvaldi.  Senāts akeptēja minēto plānu.

9. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstinājaar grozījumiem nolikumā par Bakalaura noslēguma eksāmeniem, kurus Senāts akceptēja.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
13 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv