Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.novembrī

Drukāt

1.   Sporta  daļas  vadītājs  doc. S.Saulite informēja par sporta  darbu  akadēmijā 2016./2017.ak.gadā. Apstiprināts  Senāta  lēmums  Nr. 5   «Par  sporta  darbu LSPA 2016./2017.ak.gadā».

2. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2017./2018.ak.gadam.

3. Apstiprināts nolikums «Par studiju maksas atlaidēm LSPA».

4. Apstiprināti grozījumi:

Nolikumā par  Noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības   programmā  „Fizioterapija”,

Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās kvalifikācijas praksi,

Nolikumā par Kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā  „Fizioterapija”.

5. Apstiprināts nolikums «Par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā maģistra augstākās  izglītības programmās „Sporta  zinātne” (47813)  un „Veselības aprūpes speciālists sportā”.

6. Senāts atbalstīja Rektorāta priekšlikumu par bijušā LSPA rektora prof. I.Foranda, prof. U.Švinka,  doc. A.Pimenova un galvenās grāmatvedes  S.Panovas apbalvošanu ar goda nosaukumu «LSPA patriots».

7. Senāts atbalstīja prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par  LSPA  Goda  doktora nosaukuma  piešķiršanu  J.Pilsudska Fiziskās attīstības universitātes profesoram Dr. Jerzy Sadowsky  par  ievērojamu  ieguldījumu  LSPA  sporta  izglītības  un zinātnes attīstībā.

8. Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis  informēja  par  Latvia Exelence pārstāvju vizīti LSPA2017.gada 8.novembrī.

9. Rektors prof. J.Žīdens informēja  par Ziemassvētku pasākumu LSPA docētājiem un   darbiniekiem  22.decembrī  Dailes  teātrī  un  par   Profesoru  padomes sēdi 2017.gada 30.novembrī.

     

                    

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 5.oktobrī

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.Fernāte, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte, doktorantūras un maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2017.gadā. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un visiem Uzņemšanas komisijas  locekļiem.

2. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam visās   akreditētajās un licencētajās studiju programmās: studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju specializācijas virzienos „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam ārvalstniekiem: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813), profesionālā kvalifikācija – sporta veida treneris; profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); profesionālā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813).

3.Slēpošanas katedras docente Ingrīda SMUKĀ atskaitījās par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu. Uz veiktā zinātniska pētījuma bāzes izstrādāts mācību līdzeklis studentiem “Rekreācijas menedžments un mārketings”. Notiek teksta valodas korekcija, oktobra beigās grāmatas manuskripts tiks nodots tipogrāfijā.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3  «Par studentu kreditēšanu». 

5. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni  2017./2018.ak.gadam.

6.Apstiprināts semināru un starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2017./2018.ak.gadam.

7.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti grozījuminolikumā par studentu dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem.

9. Apstiprināti grozījuminolikumos : Par  noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (47813) profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (51813).

10.LSPA Padomnieku konventa sastāvā iekļauts LSPA (LVFKI) 1983.gada absolvents, LR Saeimas deputāts Aivars MEIJA.

11. LSPA Promocijas padomē iekļauta profesore Agita ĀBELE.

12. Izsludināts konkurss uz 3 profesoru amata vietām Teorijas,  Slēpošanas un  Sporta spēļu katedrās.

13. Ētikas lietu  komisijas sastāvāiekļauta 1.studiju gada studente Spīdola Martinsone.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par Profesoru padomes sēdi 2017.gada 30.augustā un SENĀTA sēdi 2017.gada 31.augustā

Drukāt

Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sēdē par profesoriem ievēlēti:

J.LANKA, J.SOLOVJOVA, Ž.VAZNE; par asociētiem profesoriem ievēlēti: I.BULA-BITENIECE, A.GULBE, B.SMILA, I.KRAVALIS, I.RUDZINSKA, Z.PAVĀRE.

Senāta sēdē :

1. Notika konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām. Amatos ievēlēti:  par Peldēšanas katedras vadītāju  asoc.prof. I.UPITIS, par Vadības katedras vadītāju doc. S.LUIKA, par Vieglatlētikas katedras vadītāju prof. I.AVOTINA, par Smagatlētikas kat. docenti A.ČUPRIKA, par Vingrošanas kat. lektori S.ANISIMOVA, par Vingrošanas kat. lektoru D.DANNE, par Vingrošanas kat. asistentu D.SAVCENKO, par Sporta spēļu kat. asistentu K.SLAIDINS, par vadošo pētnieku Sporta zinātnes daļā I.BULA-BITENIECE, par vadošo pētnieku Sporta zinātnes daļā I.DRAVNIECE, par pētnieku Vadības katedrā K.GORBUNOVA.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 «Par studiju procesu 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.  

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  «Par pavasara sesijas rezultātu  izvērtējumu 2016./2017.akad.gadā»   /pielikumā/. 

4. Apstiprināts Reģistrācijas nolikums studijām 2017./2018.ak.gadā /pielikumā/. 

5. Senāts noklausījās LSPA Sporta nozares vadītājas M.Zaļūksnes ziņojumu par LSPA Sporta nozares bibliotēkas un sporta informācijas centra gatavību akreditācijai, kas notiks 2017.gada oktobrī.

6. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis iepazīstinājaar AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējumu.

7. Apstiprināts Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikums /pielikumā/.

 Apstiprināti grozījumi Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumā  /pielikumā/. 

8. Apstiprināts Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā Maģistra Augstākās izglītības programmās “Sporta zinātne” un   “Veselības aprūpes speciālists sportā”  /pielikumā/. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 15.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja pardiplomu izsniegšanu 2017.gada absolventiem. 22.jūnijā diplomus saņems: programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists” - 56 absolventi;  programmā ”Sporta zinātne” – PLK 57 absolventi, NLN 9 absolventi, maģistrantūrā – 3 absolventi; virzienā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” programmā  ”Fizioterapija” -  PLK 37; maģistrantūrā – 5 absolventi. Izlaidumā diplomus saņems 165 jaunie sporta un veselības aprūpes speciālisti, kuri absolvēja maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 18 «Par studiju procesu 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 19 «Par imatrikulāciju 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.  

4. Ētikas lietu komisijas priekšsēdētāja doc. Z.Galeja informēja par Ētikas komisijas darbu 2016./2017.ak.gadā. Ētikas komisijas atzinums ir jāsaņem visiem studentiem. Darba vadītāji, atzīmi par bakalaura darbu 6.semestrī var izlikt tikai tad, kad saņemts Ētikas komisijas atzinums. Informācija par Ētikas komisijas atzinuma saņemšanu atrodama LSPA mājaslapā. Senāts izteica pateicību Ētikas lietu komisijas locekļiem.

5. Senāts nolēma atjaunot Izdevniecības komisijas darbību. Apstiprināts Izdevniecības komisijas nolikums /pielikumā/.  

6. Veikti grozījumi nolikumos saistībā ar vērtēšanu  studiju procesā :  Nolikums par studentu patstāvīgā darba  organizēšanas kārtību  (2012.gada 12.aprīlis); Nolikums par LSPA studiju kārtību  (2012.gada 4.oktobris); Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību (2014.gada 2.oktobris)  /pielikumā/. Nolikumi papildināti ar vērtējuma pārskatīšanas principu, atļaujot studentam arī sekmīga vērtējuma gadījumā kārtot pārbaudījumu atkārtoti - trīs reizes, spēkā paliekot pēdējam vērtējumam. Trešajā reizē pārbaudījumu kārto pie komisijas. Atkārtots pārbaudījums ir maksas pakalpojums.

7. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par ERASMUS mobilitātes studentu stipendiju konkursu /pielikumā/.

8. Apstiprināti Fizioterapijas nodaļas studiju grafiki 2017./2018.ak.gadam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 11. maijā

Drukāt

1. Vieglatlētikas katedras vadītāja prof. I.Avotiņa informēja par Vieglatlētikas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam. Senāts atzinīgi novērtēja Vieglatlētikas katedras darbu atskaites posmā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 ”Par Vieglatlētikas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam”/pielikumā/. 

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs  prof. A.Paeglītis informējapar šķīrējtiesas veikto darbu 2016./2017.ak.gadā. Tika atrisināts konflikts starp administrāciju un studentu, kurš apstrīdēja eksmatrikulāciju, iesniedzot prasību IZM.

3. Apstiprināta Sporta nozares bibliotēkas stratēģija 2017. – 2021.gadam, ar kuru iepazīstināja sporta nozares bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne /pielikumā/. 

4. Galvenā grāmatvede S.Panova informējapar Akadēmijas finansiālo darbību 2016.gadā un par nodokļu izmaiņām 2017.gadā. Gada pārskatu pirms nodošanas Izglītības un zinātnes ministrijā pārbaudīja zvērināta revidente, kā arī Valsts kontrole. Lūgums: maksājuma uzdevumos norādīt pilnus maksājuma datus: kam, par ko, par kādu personu. Senāts apstiprināja finanšu pārskatu par 2016.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāmi /pielikumā/.               

5. Apstiprināti akreditēto programmu studiju plāni grafiki 2017./2018.ak.gadam.

6.  Rektors prof. J.Žīdens un zinātniskā sekretāre doc. I.Dravniece informēja par  atklāta konkursa izsludināšanu uz akadēmiskā personāla amatiem. Senāts nolēma izsludināt  konkursu uz šādiem profesoru un asociēto profesoru amatiem:  vienu profesora amata vietu Biomehānikas katedrā, vienu profesora amata vietu Peldēšanas katedrā, vienu  profesora amata vietu Teorijas katedrā, divām  asociētā profesora amata vietām Teorijas katedrā; divām asociētā profesora amata vietām Slēpošanas katedrā, vienu asociētā profesora  amata vietu Sporta medicīnas katedrā un vienu asociētā profesora amata vietu Vadības katedrā; kā arī šādiem akadēmiskā personāla amatiem: vienu docenta vietu Smagatlētikas katedrā,  divām lektora vietām un vienu asistenta vietu Vingrošanas katedrā, vienu  asistenta vietu Sporta spēļu katedrā;  divām vadošo pētnieku vietām;  un katedru vadītāju amatiem: Vieglatlētikas katedras vadītājs, Vadības katedras vadītājs, Peldēšanas  katedras  vadītājs.  

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
15 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv