Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 6.aprīlī

Drukāt

1. Peldēšanas katedras vadītājs asoc.prof. I.Upītis informēja par Peldēšanas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam. Senāts atzinīgi novērtēja Peldēšanas katedras darbu atskaites posmā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par Peldēšanas un airēšanas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam” /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par studiju maksas noteikšanu 2017./2018.ak.gadam” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu” /pielikumā/.

4. Apstiprināti Senāta darba plāns un LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plāns 2017./2018.ak.gadam /pielikumā/.

5. Apstiprināti grozījumi LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikumā  /pielikumā/.

6. Dažādi

Rektors prof. J.Žīdens informēja par  ziedojumiem  LSPA jubilejas pasākumu organizēšanai, salīdzinoši 2011. un 2016.gadā.

Studiju departamenta vadītāju asoc.prof. I.Kravalis informēja partalkas norisi  no 18. – 21.aprīlim. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.martā

Drukāt

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedzainformāciju par2016./2017.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem. Senatori diskutēja par studentu sekmību, mentoru nepieciešamību 1.kursa studentiem un studijām pēc individuālā plāna. Lūgums ievērot, ka docētājiem nav tiesību sniegt ziņas par studējošajiem viņu vecākiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 ”Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2016./2017.akad.gadā” /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Par doktora sertifikātu izsniegšanu I.Amantovai, A.Dombrovskai, G.Tālbergai”.

3. Programmas direktore T.Ņikiforova informēja parProfesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta  darba speciālista  profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas darba procesu, rezultātiem un par diplomu izsniegšanu 2016./2017.ak.g.

4. No 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam piešķirts akadēmiskais atvaļinājums docentei I.Smukajai mācību līdzekļa “Rekreācijas menedžments un mārketings” izstrādei.

6. Akceptēta pilnveidotā LSPA attīstības stratēģija 2015.g. - 2020.g.

7. Apstiprināti grozījumi 2016.gada 6.oktobra Senāta lēmumā Nr. 4 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.februārī

Drukāt

1.  Zinātņu  prorektors  prof. J.Grants  prezentējaAkadēmijas zinātnisko darbību  2016.gadā. Kopumā zinātnisko darbību 2016.gadā var novērtēt kā labāku nekā 2015.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 «Par LSPA zinātnisko darbību  2016.gadā».

2. Pēc LSPA Sporta nozares bibliotēkas vadītājas M.Zaļūksnes priekšlikuma un pēc saskaņošanas ar katedrām, apstiprinātaSporta nozares bibliotēkas padome. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 «Par Sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvu» /pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 21 Nepilna laika neklātienes absolventam bakalaura līmeņa studiju programmās „Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe”: 9 absolventi profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” kvalifikācijās: sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā un rekreācijas speciālists un 12 profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpe” ar kvalifikāciju „Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā”. 

4. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 10 «Par LSPA logotipu», lai noteiktu akadēmijā vienotu pieeju logotipa lietošanā /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Profesoru padomes atskaite par 2016.gadu iesniegšanai AIP, 2016.gadā ievēlēti 5 profesori: 2 sporta pedagoģijas apakšnozarē un 3 – sporta teorijas  un vēstures apakšnozarē.

6. Apstiprināts  Senāta  lēmums Nr. 11 Par  LSPA  Studiju  virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomes sastāvu /pielikumā/.

7. Apstiprināts pārstrādātais  Ētikas lietu komisijas nolikums /pielikumā/.

8. Apstiprināti LSPA IS  (http://is.lspa.lv) drošības un datu  aizsardzības  noteikumi /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 12.janvārī

Drukāt
  1. Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informējapar Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi  2016.gadā  /pretkorupcijas  pasākumu plāna izpilde pielikumā/ un par Pretkorupcijas plāna aktualizēšanu 2017.gadam /plāns pielikumā/.  Apstiprināta Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā un  Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.gadam.
  2. Par savu darbu akadēmijā no 2013.gada līdz 2016.gadam informēja Sabiedrisko attiecību vadītāja I.Āķe-Vīksne. Četru gadu laikā uzlabojusies akadēmijas mājaslapa, tā kļuvusi dinamiskāka un saturīgāka. Jādomā par mājaslapas aktualizēšanu angļu valodā. Pēc I.Āķes-Vīksnes uzskata, LSPA būtu nepieciešama arī jauna responsīva mājaslapa, lai to varētu pielāgot mūsdienīgu mobilo ierīču  vajadzībām. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību Sabiedrisko attiecību vadītājai I.Āķei-Vīksnei par veikto darbu.
  3. Apstiprināti LSPA Datortehnikas lietošanas noteikumi, kas atbilst LSPA reālajai situācijai /pielikumā/.
  4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 «Par Studiju virziena «Veselības aprūpe» padomi»  /pielikumā/.
  5. Apstiprinātas izmaiņas 1.studiju gada PLK grafikā «Sporta zinātne». 

    Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 8.decembrī un 15.decembrī

Drukāt

 

1.SD direktore V.Kursa informēja  par  Saimniecības daļas veiktajiem darbiem 2016.gadā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un atzinīgi novērtēja SD darbīSaimniecības daļai arī turpmāk jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā finanšu iespēju robežās; jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2.Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA /informācija pielikumā/. Uzdevumu izpilde balstīta uz MK rīkojumu, kas pieņemts 2016.gada maijā un LSPA Attīstības stratēģiju. Lūgums šo informāciju izvietot katedrās redzamā vietā un visiem docētājiem iepazīties ar paveikto.

3.Senāts pieņēma zināšanai Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. U.Grāvīša informāciju par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un akceptēja pieteikuma iesniegšanu exelences sertifikāta saņemšanai. Materiāls pēc noformēšanas  tiks izsūtīts visiem LSPA docētājiem.

4.Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumus studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.gadu.

5. Senāts apstiprināja   Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.  Lūgums docētājiem – būt aktīvākiem semināru vadīšanā un piedāvāt gatavu tematiku. Atgādinājums no rektors prof. J.Žīdena, ka katram docētājam vēlēšanu periodā jānovada tālākizglītības semināri 8 stundu apjomā.

6.Apstiprināti jaunie  LSPA Dienesta viesnīcas noteikumi /pielikumā/.

7.Apstiprināts Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi  /pielikumā/.

8.Apstiprināts Nolikums par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu LSPA /pielikumā/.

9.Apstiprināta  komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

10. Senāts pieņēma zināšanai LSPA zinātniski pētniecisko laboratoriju vadītāju atskaites par veikto darbu un apstiprināja uz nākošo periodu par Sporta pedagogijas  attīstības pētniecības laboratorijas vadītāju doc. I.Bulu-Bitenieci,  par Sporta psihologijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. A.Ābeli, par Psihologijas konsultatīvā centra vadītāju asoc.prof. Ž.Vazni, par Rekreācijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. J.Grantu.  

11.Senāts atbalstīja Zinātņu prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorijas (vadītājs prof. V.Krauksts) likvidēšanu un prof. V.Krauskta zin.pētn. tēmas  pievienošanu Rekreācijas pētniecības laboratorijai.  Saskaņā ar laboratorijas pievienošanu veikti Grozījumi LSPA struktūrā.  

 

1.Vadošo pētnieku amatos sporta zinātnes nozarē   ievēlēti:  doc.  Signe LUIKA,  doc. Ieva ZVĪGULE,   doc. Kalvis  CIEKURSsporta zinātnes nozares   pētnieka  amatā   ievēlēts lektors  Intars NIKONOVS.  

2.Apstiprināti  profesionālā maģistra  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

3.Apstiprināti profesionālā bakalaura  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

4.Zinātņu prorekotrs prof. J.Grants atgādina, ka līdz 2017.gada 4.janvārim jāiesniedz zinātniskā darba atskaites, nosūtot tās elektroniski Word formātā prorektora asistentei Ilzei Spīķei un katedras vadītājam.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
16 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv