Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 7.aprīlī

Drukāt

1. Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītāju doc. B.Luika informēja  par katedras darbību no 2011./2012. līdz 2015./2016. ak. gadam. Katedrā strādā 22 viesdocētāji, kopumā tiek nodrošināti 185 kredītpunkti. Vadības katedras darbs atzīts par atbilstošu augstākās izglītības iestādes struktūrvienības darbības prasībām. Katedras ieteikumi LSPA administrācijai: izskatīt iespēju palielināt Katedras štata docētāju skaitu;  risināt katedras darbinieku darba vides pilnveidi, optimizējot katedru telpu izvietojumu un nodrošināt lifta funkcionēšanu. Apstiprināts   Senāta   lēmums Nr. 10Par  LSPA  Vadības un komunikācijas  zinātnes  katedras  darbību  no   2011./2012.  līdz 2015./2016.ak.gadam” /pielikumā/.

2. Apstiprināti akreditēto   programmu  studiju  plāni  grafiki 2016./2017.ak.gadam.

3. Apstiprināts Senāta   lēmums   Nr. 11 “Par studiju maksas noteikšanu” 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

4. Apstiprināti Senāta sēžu  un LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāni 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

5. Apstiprināts  “Nolikums par Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās izglītības programmas  “Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu” /pielikumā/.

6. Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “Sporta  zinātne”,
Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “ Fizioterapija.
Par profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” kvalifikācijas vadītāju 2015./2016.ak.g. apstiprināta Kristīne PLŪME.
Apstiprinātas Izmaiņas Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” studiju plānā grafikā  2015./2016.ak.g. Nepilna laika neklātienes 4.studiju gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 3.martā

Drukāt

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar Ziemas sesijas rezultātiem /Būtiskākā informācija iekļauta Senāta lēmumā/. Ir liels atskaitīto studentu skaits. Sporta zinātnē atskaitīti 90 pilna laika klātienes studenti, 36 nepilna laika neklātienes studenti; fizioterapijā attiecīgi 36 un 16 studenti, 1.līmeņa programmā – 17, Doktora programmā – 1, kopā 193 studenti.  Līdz ar to par vienu grupu samazinājies studentu skaits 1.kursā.  Apstiprināts senāta lēmums Nr. 8 “Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2015./2016.akad.g.”  /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta  lēmums   Nr. 9   “Par sertifikātu izsniegšanu akadēmiskā doktora  augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” izpildi absolventiem E.Bernānam un A.Čuprikai”. 24.martā diplomus saņems 2 doktora studiju programmas absolventi. Maģistra darbus aizstāvējuši 9 maģistranti, aizstāvēšana paredzēta vēl 11 studējošajiem, sekmīga rezultāta gadījumā diplomus saņems 20 maģistri.

3. Apstiprināti grozījumi nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits”  praksi  /nolikums pielikumā/, p. 5.1: “Pirms Prakses uzsākšanas studējošais apgūst un nokārto visus studiju kursus atbilstoši profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju plāna grafikam”.

4. Senāts akceptēja kolektīvās monogrāfijas “Vispārizglītojošo skolu skolēnu fiziskās sagatavotības izvērtēšana” izdošanu. Grāmatas autori I.S.Priedīte,  M.Sauka,  L.Kalniņa, V.Lāriņš.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 4.februārī

Drukāt

1. Zinātņu prorektors prof. J.Grants atskaitījās par akadēmijas zinātnisko darbību 2015.gadā, apkopoti LSPA mācībspēku un pētnieku zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2015.gadā. Pasākumi 2016.gadā: LSPA starptautiskā zinātniskā konference 21.-23.martā, Baltijas sporta zinātnes konference Kauņā 27. – 29.aprīlī, LSPA 95 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference 5.septembrī.
Apstiprināts Senāta lēmums Nr.7 “Par LSPA zinātnisko darbību 2015.gadā/pielikumā/.

2.  Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  diplomu izsniegšanu  Nepilna laika neklātienes studentiem, programmas prasības izpildījuši un diplomus izlaidumā 5.februārī saņems 5 Nepilna laika neklātienes un 2 Pilna laika klātienes profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” studenti. 

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte  informēja  par  diplomu izsniegšanu 2 absolventiem profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  “Veselības aprūpes speciālists sportā”  un  12 absolventiem  bakalaura programmā, no tiem  9 Nepilna laika neklātienē un  3 Pilna laika klātienē.

4. Senāts apstiprināja sagatavoto statistisko atskaiti par profesoru ievēlēšanu LSPA sporta zinātnes nozares profesoru padomē 2015.gadā iesniegšanai Augstākās Izglītības padomē.                   

5.  Apstiprināti grozījumi nolikumos : «Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību» - p.p. 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 un 2,65 un «Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību» - p.4.6.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 14.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem LSPA 2015.gadā un iepazīstināja ar pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.gadam.  Apstiprināta   atskaite par  Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi  2015.gadā un aktualizēts  pasākumu plāns 2016.gadam.

2.  Senāts noklausījās un apstiprināja Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktores “Izglītības un sporta darba speciālists”   I.Blektes pašnovērtējuma  ziņojumu.

3. Apstiprināts Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras nolikums.

4. Prof.  R.Jansone atskaitījās   par  akadēmiskā   atvaļinājuma    izmantošanu :

uzrakstīta kolektīvā monogrāfija “Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt”, tās līdzautori A.Fernāte un I.Bula-Biteniece. Grāmata nodota iespiešanai  izdevniecībā "RaKa". Prezentācija notiks akadēmijas jubilejas konferences laikā 2016.gada 5.septembrī. Senāts apstiprināja prof. R.Jansones atskaiti par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu.

5. Senāts akceptēja  Polijas autoru kolektīvās monogrāfijas  “Sport games in modern school” izdošanu LSPA. 

6. Apstiprināti redakcionāli labojumi Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas «Veselības aprūpes speciālists sportā» (kods 47722) profesionālā kvalifikācijā  «Sporta fizioterapeits» un profesionālā kvalifikācijā «Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā» studiju grafikā 2015./2016.ak.g. 1.st.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 3.decembrī

Drukāt

1.Vadošā pētnieka amatāprojektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities), (vadītāja prof., projekta vadošā pētniece A.Kļaviņa) ievēlēta Zinta GALEJA. 

2.Saimniecības direktore V.Kursa informēja par  saimniecības darbu akadēmijā 2015.gadā. Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 Par Saimniecības daļas darbību 2015.gadā.”. Senāts nolēma: saimniecības daļai finanšu iespēju robežās nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem; kontrolēt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu apkopējām, ievērojot telpu atšķirīgu uzkopšanu.

3.Apstiprināti  Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu; Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas; Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības; Informātikas un biomehānikas katedru  nolikumi.

4.Apstiprināti  Studiju virzienu Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe pašnovērtējuma ziņojumi.

5.Studiju  prorektore  asoc.prof.  A.Fernāte informēja  par  Pasākumu  plāna augstākajā izglītībā un zinātnē izpildi 2015.gadā.

6.Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu.

7.Apstiprināts Nolikums par  studiju maksas atlaidēm LSPA.

8.Apstiprināts nolikums par noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722).

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
18 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv