Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.novembrī

Drukāt

1.Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2014./2015.ak.gadā. Senāts savā lēmumā Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2014./2015.ak.g.”, sporta darbu novērtēja kā atbilstošu un nolēma, ka Sporta kluba Padomei jāpiesakās konkursam “Par finansiālu atbalstu tautas, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai Rīgas pilsētā”, kā arī jāizstrādā pieteikumi citiem konkursiem, kurus izsludina Rīgas Dome; jāizstrādā perspektīvais plāns LSPA studentu dalībai SELL Starptautiskajās studentu spēlēs 2016.gada 13.-15.maijā, kas norisināsies Somijā, Tamperē.

2.Apstiprināti  Vadības un komunikāciju zinātnes; VingrošanasAnatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas; Vieglatlētikas; Sporta spēļu; Peldēšanas un airēšanas katedru nolikumi.

3. Apstiprināts  LSPA Profesionālās  pilnveides un mūžizglītības centra (galveno pasākumu) darba plāns 2015./2016.ak.g.

4. Apstiprināts LSPA Uzņemšanas komisijas darba plāns 2015./2016.ak.g. 

5. Nodibināta LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratoriju. Apstiprināts  LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikums. Par laboratorijas vadītāju apstiprināts pētnieks  Edgars BERNĀNS.

6. Apstiprināti grozījumi LSPA struktūrā sakarā ar Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas  dibināšanu.

7. Apstiprināts Nolikums par  Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību LSPA.

8. Senāts nolēma apbalvot   ar   goda   nosaukuma  „LSPA patriots” rektora palīdzi Mudīti Rimbenieci; vadošo pētnieci, docenti, zinātnisko sekretāri Irēnu Dravnieci un LSPA 2003.gada absolventu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidentu, olimpieti  un Saeimas deputātu   Ivanu  Klementjevu par   paliekošu  ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu.   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 1.oktobrī

Drukāt

1. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2015.gadā. Pilna laika klātienē uzņemts 171 students, Programmā Fizioterapija imatrikulēti 75 studenti. Budžetā uzņemti 107 studenti.  Doc. A.Gulbe iepazīstināja ar reflektantu aptaujas rezultātiem.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2016./2017. ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.

2. Studentu kreditēšanas  komisijas  priekšsēdētājs  doc. V.Mackars informēja   par studentu kreditēšanu 2014./2015.ak.gadā un Kreditēšanas komisijas sastāvu 2015./2016.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studentu kreditēšanu».

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2015./2016.ak.gadam. Sporta daļas darba plānā oktobrī iekļauts jautājums par Fizioterapijas nodaļas studentu iespējām sportot.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte sniedza informāciju par katedru docētāju slodzēm, notika diskusija par slodzēm un apmaksu. Katedru vadītājiem jāsabalansē studiju darbs docētāju vidū un jākoriģē  koplīgumi pēc būtības. Attiecībā uz atalgojuma sistēmas pilnveidi, tiks vērtēts darba apjoms pēc padarītā darba kvalitātes.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai.

7. Apstiprinātas izmaiņas 2015.gada 18.jūnija Senāta lēmumā Nr. 14 Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā. Labojumi sagatavoti sakarā ar kvalifikāciju vadītāju maiņu Fizioterapijas nodaļā.

8. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām 2015./2016.ak.gadā.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Studentu pašpārvaldes nolikumā. Grozījumi iestrādāti punktā 2.2.4 par studentu pārstāvju deleģēšanu Senātā, Studiju domē un Akadēmiskā šķīrējtiesā un citās organizācijās un institūcijās atbilstoši akadēmijas Satversmei.

10. Apstiprināta LSPA Promocijas padome. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 27.augustā un Profesoru padomes sēdi 2015.gada 26.augustā

Drukāt

Profesoru padomes sēdē par profesori ievēlēta Ilze AVOTIŅA, atkārtoti par profesori
ievēlēta Inese PONTAGA, par asociētajiem profesoriem ievēlēti Imants UPĪTIS
un Leonīds ŽIĻINSKIS.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :  

Daina KRAUKSTA par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un  rekreācijas
katedras vadītāju;    

Ieva  KUNDZIŅA par Anatomijas, fizioloģijas,  bioķīmijas un higiēnas katedras docenti;

Inta IMMERE par  Sporta un treniņu teorijas,  pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko
prakšu katedras
docenti;

Andris Pimenovs par  Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;   

Jānis RIMBENIEKS par Sporta spēļu katedras docentu;

Ludmila MALAHOVA par Vadības un kominikāciju zinātnes katedras docenti;

Sandra ŠKUTĀNE par Vieglatlētikas katedras docenti;

Intars NIKONOVS par  Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas 
katedras lektoru;

Normunds VĀRPA par   Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras lektoru;

Tatjana ĻISICINA par  Vieglatlētikas katedras lektori;

Karīna RODIONOVA  par  Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras asistenti;

Edgars BERNĀNS par  Informātikas un biomehānikas  katedras pētnieku. 

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2014./2015.akad.gada  pavasara
sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/.
Apstiprināts Senāta lēmums
Nr. 1
”Pavasara sesijas rezultātu  izvērtējums 2014./2015.akad.g.”.

3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis
informēja  par LSPA absolventu aptauju 2015.gadā.

4. Apstiprināta  LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) jaunā
forma un tās saturs atbilstoši Europass  prasībām /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA katedras nolikums.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības
programmas «Sporta zinātne » absolventi A.Holodnovu
.

7. 2015./2016.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: Informātikas katedrā viesprofesori
J.DRAVNIEKS, E.POPOVS, Slēpošanas katedrā asociētā viesprofesore L.SAIVA,
Vieglatlētikas katedrā viesdocenti V.MACKARS un M.GAILIS, Sporta spēļu katedrā
viesdocenti D.KREPŠA un V.LAPIŅŠ, viesasistents K.SLAIDIŅŠ, Vadības un komunikācijas
zinātņu katedrā vieslektore K.GORBUNOVA, pētniece I.BUDVIĶE, Vingrošanas katedrā
asociētais viesprofesors V.DEMČENKO, viesdocente Ļ.MAĻARENKO, viesasistenti
D.DANNE, D.SAVČENKO, D.MAKAROVA, Smagatlētikas katedrā vieslektors J.GLAZKOVS,
Sporta medicīnas katedrā viesasistents A.ŠNĒVELIS,  Sporta zinātnes daļā  vadošie
pētnieki V.KRAUKSTS, I.BULA-BITENIECE,  pētniece I.SPĪĶE.

8. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas  2015./2016.ak.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 18.jūnijā

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2015.gada absolventiem. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā „Sporta zinātne” ir 89 absolventi pilna laika klātienē un 3 nepilna laika neklātienē. Kvalifikācijas:  77 vecākie sporta veidu treneri, 39 sporta skolotāji, 52 vadītāji sporta jomā, 10 rekreācijas speciālisti. 37 absolventi profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.39 absolventi 1.līmeņa augstākajā profesionālajā studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu absolventiem.

2. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.13 «Par imatrikulāciju studijām 2015./2016.ak.gadā».

3. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.14 «Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā».

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.15 «Par maksas pakalpojumu noteikšanu».

5. Senāts atbalstīja akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu  prof. R.Jansonei kolektīvās monogrāfijas uzrakstīšanai, no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.decembrim.

6. Veikti grozījumi Nolikumos un Kārtībās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos: Nolikums par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu    profesionālajā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne», Nolikums  par  kursa  darba  izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā  bakalaura  studiju  programmā „Fizioterapija”,  Bakalaura  darba  temata  un  plāna apstiprināšanas  kārtība, Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne (47813), Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sportā» (47722), Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības  programmā «Sporta zinātne»  (51813).

Grozījumi attiecināmi uz studiju procesu sākot no  2015./2016.akad.gada.

Veikti grozījumi LSPA Studiju domes  nolikumā un Nolikumā par studiju programmu komisiju.

7. Senāts atbalstīja goda nosaukuma Emeritus profesors piešķiršanu profesoram, ilggadējam Augstskolas dekānam A.Lielvārdampar īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā un ilggadēju darbu akadēmijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 7.maijā

Drukāt

1. Informācija par LSPA akadēmiskās šķīrējtiesas darbību – šķīrējtiesa  2014./2015.ak.g. nav saņēmusi nevienu iesniegumu.

2. Ētikas lietu komisijas vadītāja M.Jakovļeva ziņoja par komisijas darbību -  izskatītajiem iesniegumiem atzinumu saņemšanai akadēmisko darbu izstrādes gaitā.

3. Katedras  vadītāja  prof. D.Krauksta  informēja  par  Slēpošanas  katedras darbu no 2010./2011.ak.gada līdz 2014./2015.ak.gadam. Katedra ir nostabilizējusies un turpina pilnveidoties.  Senāta locekļi  atzinīgi novērtēja Slēpošanas katedras darbu  gan studiju, gan sporta jomā, gan komunikācijas ziņā, gan nometņu organizēšanā, gan aktīvo iesaistīšanos skolu praksē, kā arī darbu ar Erasmus studentiem.  Slēpošanas katedrai jāturpina pilnveidot katedras realizējamās programmas „Sporta zinātne”  studiju kursus,  iekļaujot tajos jaunākos zinātniskos pētījumu rezultātus šajās jomās, kā arī darbu katedras personālsastāva profesionālajā pilnveidē, atbalstot docētāju darbību doktorantūrā, apmaiņas programmās, kursos.

4. Galvenā grāmatvede S.Panova informēja  par akadēmijas finansiālo darbību 2014.gadā. Senāts akceptēja finanšu atskaiti un jauno finanšu plānu projektu un lūdza galv.grāmatvedi S.Panovu sadalīt finanšu atskaiti  pa pusgadam atbilstoši akadēmiskajam gadam un pa programmām ”Veselības aprūpe” un ”Sporta zinātne” saistībā ar akreditāciju.               

5. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2015./2016.ak.g.

6. Apstiprināta LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.gadam.

7.  Senāts nolēma izsludināt konkursu uz  Slēpošanas katedras vadītāja vietu; uz  profesora amata vietām Anatomijas katedrā (1),  Vieglatlētikas katedrā (1); uz asociētā profresora amata vietām Peldēšanas katedrā (1), Vingrošanas katedrā (1); izsludināt konkursu uz  docentu (6), lektoru (3), asistentu (1),  pētnieku (1) amata vietām.     

Nākošā Senāta sēde notiks 2015.gada 18.jūnijā plkst. 13.00.

  Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
19 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv