Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 9.aprīlī

Drukāt

1. Vadošā pētnieka amatā projektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities) ievēlēta profesore Aija Kļaviņa, zinātniskā asistenta amatā - viesasistente Karīna Rodionova

2. Aktualizēta  LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.gadiem /pielikumā/. Katedrām lūgums iesniegt priekšlikumus un papildinājumus LSPA attīstības stratēģijai. 30.aprīlī tā vēlreiz tiks izskatīta Studiju domē un tad virzīta apstiprināšanai senāta sēdē.

3. Maģistrantūras  un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2014./2015.akadēmiskā gadā. 16.martā Kvalifikācijas komisija pieņēma lēmumu par attiecīgo kvalifikāciju piešķiršanu 19 Maģistrantūras beidzējiem.

4. Apstiprināti Senāta sēžu darba plāns 2015./2016.ak.gadam un LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 ”Par studiju maksas noteikšanu  2015./2016.ak.g.

6.   Apstiprināta LSPA struktūra.

7. Dažādi

* Senāta   priekšsēdētājs   prof.  U.Grāvītis informēja  par   LSPA   Konventa   sēdi un tajā pieņemto rezolūciju

* Rektors prof. J.Žīdens informēja par KPFI siltināšanas projekta noslēgumu un izteica pateicību Saimniecības direktorei V.Kursai, kura koordinēja darbu no akadēmijas puses.

Ir iecere veidot jaunu funkcionālās diagnostikas  laboratoriju.

Tiek gaidīti priekšlikumi no katedrām par vasarā veicamajiem remontdarbiem.

           

* Saimniecības direktore V.Kursa informēja par akadēmijas talku, kura notiks 21.aprīlī plkst. 13.30.  

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.martā

Drukāt

1.     Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis par  in formēja par  2014./2015.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem /pielikumā senāta lēmums Nr.9/. Lūgums docētājiem vienlaicīgi veikt ierakstus atzīmju grāmatiņās un protokolos, jo tika konstatētas 38 nesaskaņas ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās, kuras bija pieļāvuši 23 docētāji. Nākotnes vīzija – atteikšanās no atzīmju grāmatiņām, izliekot atzīmes informatīvajā sistēmā, jautājums vēl diskutējams katedrās un Studiju domē.  Senāts nolēma: Turpināt Studiju departamenta darba pilnveidošanu ar studējošajiem, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu, kā arī finansiālo līgumsaistību izpildi visās studiju programmās. Studiju departamenta vadītājam asoc.prof. I.Kravalim kopā ar katedru vadītājiem panākt, lai docētāji ierakstus pārbaudījumu protokolos vai atļaujās veiktu vienlaicīgi ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās. Līdz 2015.gada 19.maijam Studiju domē apspriest studiju procesa un pavasara sesijas pārbaudījumu organizāciju. Aktualizēt jautājumu par pārbaudījumu protokolu digitalizēšanu.

2.   Apstiprināts  Senāta lēmums Nr. 10 «Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas
 «Sporta zinātne» 2014./2015.ak.g.absolventiem»
.  Doktorantūru absolvēja  Z.Galeja un I.Voitkeviča.

3.  Apstiprināts LSPA Padomnieku konventa sastāvs :

Raimonds  BERGMANIS- LR 12.Saeimas deputāts

Anrijs  BRENCĀNS - LSPA rektora padomnieks

Agra  BRŪNE - Latvijas Sporta muzeja direktore

Ziedonis  ČEVERS - Uzņēmējs

Juris  DALBIŅŠ - Rīgas Brīvostas pārvalde       

Ilgvars  FORANDS - Latvijas Izglītības fonda Valdes loceklis

Jevgeņijs  KISIELS - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas konfederācijas prezidents

Ivans  KLEMENTJEVS - LR 12.Saeimas deputāts

Rihards KOZLOVSKIS - LR Iekšlietu ministrs

Māris  RIEKSTIŅŠ - LR vēstnieks NATO

Uļjana  SEMJONOVA - Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vadītāja

Žoržs  TIKMERS - LOK viceprezidents

Austris  VASIPS - RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta  direktora palīgs

Juris  VISOCKIS - Apgāda ”Jumava” Valdes priekšsēdētājs

Ēriks  ZAPOROŽECS - LR Veselības ministra padomnieks

Daumants  ZNATNAJS - Latvijas Sporta veterānu apvienības prezidents.

                                                     

4.Apstiprināta atskaite par LSPA Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes darbību 2014.gadā.

    

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.februārī

Drukāt

1. Vadošā pētnieka amatā LSPA Kinezioloģijas pētniecības  laboratorijā ievēlēta Anna ZUŠA. 

2. Zinātņu prorektors prof. J.Grants  informēja pa LSPA zinātnisko darbību 2014.gadā /info un Senāta lēmums Nr. 7 pielikumā/. Senāts nolēma LSPA zinātnisko darbību novērtēt kā atbilstošu prasībām par zinātnisko darbību augstskolā; Pakāpeniski paplašināt LSPA laboratoriju materiāli tehnisko bāzi atbilstoši LSPA zinātniskās darbības stratēģijai; Veicināt LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku iespēju publicēties izdevumos, kuri iekļauti datu bāzēs: pirmkārt, THOMSON REUTERS Web of Science, kā arī INDEX COPERNICUS, SCOPUS, SPORT DISCUS, EBSCO u.c.;  Iekļaut LASE Journal of Sport Science citās starptautiskajās datu bāzēs; 

Katedru un struktūrvienību vadītājiem: organizēt LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku iespēju publicēties LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājumā (elektroniskā versijā); kontrolēt LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku gada zinātniskās atskaites iesniegšanas termiņa ievērošanu.  

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.8  Par maksas pakalpojumu noteikšanu, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.martā.

4. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja senatorus par Valsts amatpersonu statusu un deklarāciju iesniegšanu VID.  Statusu senatoriem nosaka likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts  amatpersonu darbībā».

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 8.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc. prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi LSPA 2014.gadā un iepazīstināja ar Pretkorupcijas pasākumu plānu 2015.gadam.

2. IKNSVC vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza informāciju par LSPA absolventu aptaujas rezultātiem.

3. Apstiprināts Nolikums par Darba devēju aptaujām studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai /pielikumā/.

4. Apstiprināti labojumi 2014.gada 2.oktobra Senāta lēmumā Nr.3 «Laika normas slodzes apstiprināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Promocijas padomes sastāvs :
Padomes priekšsēdētājs - Dr.paed. prof. Uldis Grāvītis
Promocijas padomes locekļi : Dr.paed. prof. Agita Ābele,
Dr.paed. prof. Leonīds Čupriks, Dr.paed. asoc.prof. Andra Fernāte,
Dr.paed. prof. Juris Grants, Ph.D. asoc.prof. Aija Kļaviņa,
Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka, Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš,
Dr.med. prof. Inese Pontaga, Dr.paed. prof. Andris Rudzītis,
Dr.paed. asoc.prof. Žermēna Vazne.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 4.decembrī

Drukāt

INFORMĀCIJA

par  SENĀTA  sēdi  2014.gada 4.decembrī

LSPA zinātniskās un akadēmiskās darbības nodrošināšanai Rektors Jānis Žīdens

un Nacionālās valsts sporta bāzes “Mežaparks” valdes locekle Ieva Zunda noslēdza sadarbības līgumu starp LSPA un Nacionālo Valsts sporta bāzi Mežaparks,
kas paredz attīstīt studiju programmas un zinātniskos projektus ūdens sporta veidos.

1.     Saimniecības  direktore  V.Kursa  informēja par  Saimniecības  daļas darbību 2014.gadā. Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros ir veikti ēkas „A” siltināšanas darbi. Ilgtermiņā pasākumi atmaksāsies.
Darbi tiek plānoti, ņemot vērā finanšu iespējas un Saimniecības daļas darba spēka resursus. 


        Apstiprināts Senāta lēmums Nr.5  «Par Saimniecības daļas darbību  LSPA 2014.gadā».
Saimniecības daļai finanšu iespēju robežās jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2. Prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu īstenošanu LSPA 2014.gadā.

3. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāns 2014./2015.ak.gadam.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Par stundu likmi par papilddarbu LSPA  īstenotās  tālākizglītības  programmās  un  projektos

5.Apstiprināts Studiju virziena „Sporta zinātne” pašnovērtējuma ziņojums.

6. Veikti Grozījumi nolikumos par praksēm (sporta skolotājiem, treneriem, rekreācijas speciālistiem, vadītājiem sporta jomā).
                                                                                             Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
20 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv